Konferencje „Żyj zdrowo” w : Płońsku, Augustowie, Ełku, Zambrowie i Siedlcach

Niezwykle pożyteczne dla zdrowia dzieci i młodzieży Konferencje „Żyj zdrowo”

zorganizowane w : Płońsku, Augustowie, Ełku, Zambrowie i Siedlcach

 

364

Zgodnie z przyjętym w styczniu 2016 r. harmonogramem realizacji Programu „Żyj zdrowo”, który jest jednym z 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych KSPS odbyło się w br.

 

10 Regionalnych Konferencji na temat zdrowego stylu życia, wdrażania zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w nich bezpłatnie nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pięć z nich odbyło się w okresie od marca do maja 2016 i pięć w okresie od września do listopada 2016. O konferencjach zorganizowanych w I półroczu br. informowaliśmy już wcześniej. Były to konferencje: 11 marca – w Starostwie Powiatowym w Sieradzu; 8 kwietnia – w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze; 28 kwietnia – w II LO w Gorzowie Wlkp.; 12 maja – w Zespole Szkół Nr 3 w Chrzanowie i 20 maja – w LO im. Kopernika w Ostrowi Maz. Natomiast z 5 konferencji zorganizowanych w II półroczu br. informowaliśmy tylko o konferencji w Płońsku, która odbyła się w dn. 23 września br. w pierwszym dniu Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich. Podajemy zatem krótkie relacje z pozostałych 4-ch konferencji. Wszystkie te konferencje zorganizowaliśmy wspólnie z miejscowymi władzami samorządowymi i oświatowymi. Oficjalnego ich otwarcia dokonywali Starostowie lub upoważnieni przez nich Zastępcy. Natomiast Zofia Grzebisz-Nowicka, Przewodnicząca KSPS przedstawiała cele konferencji i konieczne do podjęcia działania dotyczące zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałania wzrostowi zachorowań na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze i inne choroby spowodowane najczęściej nieprawidłowym żywieniem.

Wykład i prezentację nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiała Aleksandra Cichocka – dietetyczka i pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych.

 

Siedlce_4

W każdej konferencji uczestniczyli też przedstawiciele właściwych terytorialnie Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, którzy informowali uczestników o realizowanych w kraju i danym województwie administrowanych przez ARR programach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”.

 

Nie brakowało też czasu dla uczestników konferencji na dyskusję, pytania i odpowiedzi oraz dzielenie się przez nauczycieli dobrymi doświadczeniami swoich przedszkoli i szkół w dziedzinie wdrażania zasad zdrowego żywienia swoich podopiecznych.

Pan Dyrektor Michał Murawski nie tylko dbał o degustację przywiezionej przez siebie galanterii mlecznej Bakomy, ale także o przekazanie nauczycielom po 100-200 egz. zestawów materiałów o tematyce konferencji w celu ich wykorzystania na zajęciach edukacyjnych ze swoimi przedszkolakami i uczniami po konferencji.

 

Murawski

Konferencja nt. „Żyj zdrowo” w Augustowie odbyła się 4.10.2016 r. w Auli Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Otworzył ją i powitał uczestników Pan Jarosław Szlaszyński –Starosta Augustowski. Wraz z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowo-wychowawczych miasta i powiatu Augustów uczestniczyły delegacje uczniów klas biologiczno-chemicznych ze swoimi nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego będącego gospodarzem naszej zorganizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym Konferencji „Żyj zdrowo”. Dyskusja i liczne pytania uczestników potwierdziły trafność tematów i miejsca tej Konferencji.

Konferencja nt. „Żyj zdrowo” w Ełku odbyła się 5.10.2016 r. w pięknym Centrum Edukacji Ekologicznej. Konferencję otworzyła i powitała uczestników Bożena PuławskaZastępca Starosty Ełckiego. Przybyli na nią nie tylko dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i LO im. St. Żeromskiego (szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół) z terenu miasta i powiatu Ełk, ale także działacze oświatowi, w tym kierownictwa Wydziałów Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego i Urzędu Prezydenta m. Ełk. Twórcza dyskusja potwierdziła potrzebę zorganizowania takiej konferencji w Ełku.

Konferencja Żyj zdrowo” w Zambrowie odbyła się 18.10.2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Konferencje otworzyła Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS i Beata Czajkowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, a zakończył ją i podziękował nauczycielom za udział w konferencji Robert Rosiak – Starosta Zambrowski .

 

W trakcie Konferencji, podobnie jak na innych naszych konferencjach, nauczyciele podzielili się także  doświadczeniami dotyczącymi wdrażania zasad zdrowego żywienia w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta i powiatu Zambrów.

Zambrw_1

Zambrw_2

Zambrw_4

Konferencja „Żyj zdrowo” w Siedlcach odbyła się 9.11.2016 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Konferencje otworzył i powitał uczestników Z-ca Starosty – Michał Okniński w imieniu Starosty Siedleckiego Dariusza Stopy i przekazał przewodnictwo Zofii Grzebisz-Nowickiej. Przewodnicząca KSPS skierowała do bardzo licznie przybyłych na konferencję dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, SP, gimnazjów, radnych oraz działaczy oświatowych z terenu miasta i powiatu Siedlce, słowa uznania, szacunku i wdzięczności za wszystko dobro, które czynią dla nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia Podlasia, z którego się wywodzi. Przypomniała także ze wzruszeniem i satysfakcją, że w Sali, w której odbywa się dzisiejsza konferencja miała zaszczyt przewodniczyć różnym konferencjom, seminariom, naradom, spotkaniom 41 lat temu jako Wojewoda Siedlecki, a następnie posłanka Ziemi Siedleckiej. Przedstawiła także cele Konferencji i konieczne do podjęcia działania kształtujące prozdrowotne postawy dzieci i młodzieży oraz przyspieszające wdrażanie do praktyki dobre nawyki żywieniowe i zasady zdrowego żywienia, bo ono jest podstawą zdrowia każdego człowieka, a w szczególności dzieci. Poinformowała również, podobnie jak na innych konferencjach, o kilku programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez KSPS i zachęciła dyrektorów szkół do uczestnictwa w tych programach.

Konferencja przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze, a jej uczestnicy na zakończenie otrzymali podziękowania za aktywny w niej udział, które wręczyli Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce i Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS. Była to wspaniała konferencja i profesjonalnie przygotowana, głównie przez Pana Radosława Strzalińskiego. Serdecznie dziękujemy !!!

 

Siedlce_1

Siedlce_2

Z satysfakcją należy stwierdzić fakt, że nasze konferencje „Żyj zdrowo” cieszą się coraz większą popularnością w placówkach oświatowo-wychowawczych. Świadczy o tym rosnąca liczba dyrektorów i desygnowanych przez nich nauczycieli oraz twórcza dyskusja uczestniczących w tych konferencjach.

Łącznie w 10 Regionalnych Konferencjach zorganizowanych w 2016 r. uczestniczyło 712 osób ( nauczycieli, działaczy oświatowych, przewodniczących rad rodziców i na 3 konferencjach także uczniów szkół gastronomicznych i klas biologiczno-chemicznych LO) reprezentujących 626 placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie 10 powiatów w różnych regionach kraju. W latach 2013-2016 odbyły się już 34 takie Regionalne Konferencje na terenie 12 województw, w których uczestniczyło łącznie 2275 osób, reprezentujących 2108 placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Składamy raz jeszcze serdeczne podziękowania wszystkim osobom prawnym i fizycznym za pomoc w zorganizowaniu i udział w konferencjach, wypełnienie niezwykle ważną dla zdrowia dzieci i młodzieży treścią merytoryczną programu konferencji, przekazanie nauczycielom materiałów na zajęcia edukacyjne z dziećmi w swoich placówkach oraz za wszystkie działania podjęte po konferencjach, które mają na celu kształtowanie i wdrażanie zasad zdrowego żywienia  przedszkolaków i uczniów różnych typów szkół.

Mamy nadzieję, że w 2017 r. uda się nam wspólnie z władzami samorządowymi i oświatowymi, Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, ZNP i szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkól kontynuować organizację takich konferencji, bo jak się okazało są one bardzo potrzebne i pomocne w podnoszeniu świadomości zdrowotnej, nie tylko dzieci i młodzieży, ale także rodziców.

Siedlce_3