VIII Krajowe Zgromadzenie Członków KSPS w dn. 25 października 2017 r. w Warszawie

 

To już po raz 8 w 27-letniej działalności KSPS zebrali się członkowie Stowarzyszenia, aby ocenić działalność w minionej kadencji, wybrać władze statutowe i przyjąć program na kolejną VIII kadencję. 

Otwarcia i powitania uczestników Zgromadzenia dokonała Przewodnicząca – Zofia Grzebisz-Nowicka. Uczczono minutą ciszy członków Stowarzyszenia, którzy niestety w latach 2013-2017 zmarli. 

Na wniosek Zofii Grzebisz-Nowickiej na Przewodniczącego obrad wybrano Janusza Syrokomskiego, założyciela Stowarzyszenia, wieloletniego Przewodniczącego Rady Klubu Przodujących Szkół, członka Komisji Rewizyjnej KSPS w VII kadencji.

 

Członkowie Zgromadzenia wybrali 3 komisje : Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. 

W skład, których weszli : 

Komisja Mandatowa 

 1. Barbara Pisowadzka – Przewodnicząca 
 2. Anetta Okoń – członek
 3. Janusz Nowicki – członek

Komisja Wyborcza 

 1. Ryszard Tuliszewski – Przewodniczący
 2. Anna Ozga – członek
 3. Bohdan Piotrowicz – członek

Komisja Uchwał i Wniosków

 1. Anna Wojciechowska – Przewodnicząca 
 2. Bogusław Węgliński – członek
 3. Krzysztof Żuk – członek

 

Następnie Zofia Grzebisz-Nowicka złożyła sprawozdanie z działalności programowej Stowarzyszenia z VII kadencji i przedstawiła projekt programu działania na VIII kadencję.

Oto treść wystąpienia :

Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu KSPS

Przewodniczący obrad – Janusz Syrokomski przedstawił projekt Uchwały Nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności KSPS w okresie VII kadencji doręczonej wcześniej członkom w wersji papierowej i skrótu sprawozdania w wersji elektronicznej oraz uzupełnionego w wystąpieniu Przewodniczącej Zofii Grzebisz-Nowickiej. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie i poparta oklaskami.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący – Krzysztof Żuk. Zgłosił też wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

Przewodniczący obrad Janusz Syrokomski przedstawił projekt Uchwały Nr 2/2017 w tej sprawie, która przyjęta została przez Zgromadzenie jednomyślnie. 

W dyskusji z uznaniem odniesiono się do efektywnej pracy i osiągniętych efektów wysiłkiem społecznym pod kierunkiem Przewodniczącej w minionej kadencji i poruszono kilka ważnych kwestii związanych z reformą oświaty, które będą wymagały dodatkowego wysiłku od władz statutowych VIII kadencji.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił protokół z jej obrad i zaproponował wybranie na Przewodniczącą Zarządu dotychczasową Przewodniczącą Zofię Grzebisz-Nowicką. Propozycja ta została poparta oklaskami członków Zgromadzenia, a następnie jednogłośnie przyjęta Uchwałą Nr 3/2017 przedstawioną przez Przewodniczącego obrad.

Ponadto do Zarządu na wniosek Komisji Wyborczej zostali również jednogłośnie wybrani n/wym. członkowie KSPS : 

 1. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół
 2. Marian Popławski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie
 3. Anna Wojciechowska – Dyrektor Zespołu SP i Gimnazjum w Solcu
 4. Robert Biskupski – dotychczasowy rzecznik prasowy KSPS

Przyjęto w tej sprawie Uchwałę Nr 4/2017.

Natomiast do Komisji Rewizyjnej na wniosek Komisji Wyborczej także jednogłośnie wybrano ponownie n/wym. członków KSPS :

 1. Krzysztof Żuk – dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Zygmunt Chlebowski – dotychczasowy Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Barbara Pisowadzka – dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej
 4. Janusz Syrokomski – dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej

Przyjęto Uchwałę Nr 5/2017 w tej sprawie.

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i WnioskówAnna Wojciechowska przedstawiła projekt Uchwały Programowej pt. „Kierunki działalności KSPS na lata 2017-2020” , która Uchwałą Nr 6/2017 została przyjęta jednogłośnie przez uczestników VIII Krajowego Zgromadzenia Członków KSPS.

Na zakończenie Zgromadzenia zabrała głos Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, która  serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział w obradach, Przewodniczącemu obrad Januszowi Syrokomskiemu za sprawne kierowanie obradami, pogratulowała wybranym koleżankom i kolegom do władz statutowych VIII kadencji Stowarzyszenia i życząc im satysfakcji z pełnionych społecznie funkcji podziękowała uczestnikom Zgromadzenia za okazane zaufanie, całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Zwróciła się też z gorącą prośbą o aktywny udział w realizacji zadań zawartych w przyjętej Uchwale Programowej oraz tych, które niewątpliwie wniesie bieżąca sytuacja w edukacji szkolnej na wszystkich jej poziomach.