Sprawozdanie za rok szkolny 2017/2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr3  im. JANUSZA KORCZKA w ZGORZELCU

należącej do Klubu Przodujących Szkół

za rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 działania naszej szkoły, zgodnie z priorytetami MEN,  skoncentrowane były na niesieniu pomocy pp. Po dokonaniu solidnej analizy i diagnozy objęliśmy opieką pp 241 uczniów ( w tym 122 z opiniami i 17 z orzeczeniami PPP).Uczniowie każdej klasy, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, w czasie których z pomocą nauczyciela pokonywali trudności związane z nauką. W ramach pomocy uczniom z deficytami, z orzeczeniami o kształceniu specjalnym prowadzone były zajęcia nauczania indywidualnego, a uczniowie mający problemy z aparatem ruchu mieli możliwość korzystania z zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzone przez nauczyciela posiadającego do tego wymagane kwalifikacje. Problemem pomocy  zajęliśmy się bardzo szczegółowo, dokonując także ewaluacji wewnętrznej z zakresu diagnozy efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wśród zakwalifikowanych do ppp  znaleźli się także  uczniowie zdolni, którym również udzielana była fachowa pomoc.

W bieżącym roku szkolnym  podobnie jak w latach poprzednich działania naszej placówki były także skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. Tradycyjnie, już pod koniec zeszłego roku dokonaliśmy wstępnej analizy zapotrzebowania i zainteresowania wśród uczniów zajęciami dodatkowymi. Po dokonaniu tej diagnozy rozplanowaliśmy w/w zajęcia, które odbywały się w formie kół zainteresowań oraz pracy z uczniem zdolnym. Szkoła była  organizatorem, a także współorganizatorem licznych konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim i szkolnym.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, przygotowywali się do licznych konkursów, zawodów sportowych i osiągnęli w nich wysokie wyniki. Dużym sukcesem było osiągnięcie  2 miejsca i wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,1 miejsce w Międzynarodowych Dziecięco – Młodzieżowych Konfrontacjach Teatralnych, 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus z Języka Polskiego, wielokrotne wysokie lokaty w Ogólnopolskich Olimpiadach Przedmiotowych Olimpus, 7 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg, tytuł laureata Dolnośląskiego Konkursu Języka Niemieckiego Zdolny Ślązak, Mistrzostwo Województwa w Lekkiej Atletyce,1 i 2 miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce, 2 miejsce w Finale Regionalnym  Konkursu Przyrodniczego,

1 miejsce w XVI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, 1 i 3 miejsce w XVI Konkursie Historycznym Wehikuł Czasu 2018 wielu innych konkursach plastycznych i artystycznych na szczeblu regionu, powiatu i  miasta.

Uczniowie klas IV –VII mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki artystycznej prowadzonych przez nauczycielkę wychowania fizycznego. Zespół akrobatyczny, który powstał 6 lata temu, spełniał oczekiwania dzieci i  zagościł na stałe w naszej szkole. Zespół mażoretek  „Iskierki” z klas IV-VII,  po żmudnych treningach pięknie reprezentował naszą szkołę na miejskich i powiatowych arenach, także uczniowie klas III, wdrażali się do trudnej pracy artystycznej, tworząc  młodszą grupę mażoretek.

Dbając o rozwój artystyczny naszych dzieci, umożliwiliśmy im uczestniczenie w koncertach edukacyjnych organizowanych przez Szkołę Muzyczną. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, nauczyciele czytali literaturę uczniom  w Pokoju Baśni. Cała społeczność szkolna biła kolejny rekord jednoczesnego czytania.W ramach Narodowego Programu Rozwijania Czytelnictwa podjęto w naszej szkole szereg działań: spotkania uczniów z autorami książek, czytanie fragmentów ulubionych książek tzw. czytanie na dywanie, konkursy plastyczne związane z czytelnictwem, książką, organizowanie w klasach I-III biblioteczek klasowych, uczestniczenie w konkursach organizowanych przez biblioteki wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Działań w ramach tego programu było bardzo wiele i wyraźnie przyniosły oczekiwane efekty w postaci zwiększenia zainteresowania czytelnictwem  uczniów.

Jak w latach poprzednich współpracowaliśmy z organizacją Unicef.

W roku szkolnym 2017/2018  w ramach działalności Szkolnego Klubu UNICEF przystąpiła do 3 akcji UNICEF, utrzymując tym samym prawo do nazwy „Szkoła UNICEF”. Pomoc innym wynikająca z uczestnictwa w Klubie szkół Unicef stało się naszą tradycją.

Już szósty  rok jesteśmy organizatorami Festynu Rodzinnego. Rodzice naszych uczniów,  zaangażowali się w jego organizację oraz wsparli szkołę fantami loterii „Gratka”. Pozyskane  fundusze przeznaczyliśmy na zakup nowych  książek do biblioteki szkolnej. W czasie festynu odwiedziło naszą szkołę około 1 tys. osób, podziwiając dekoracje, prace dzieci i ich występy. Sukces festynu odbił się, jak zawsze, szerokim echem w mediach lokalnych.

W ramach promocji naszej szkoły oprócz wyżej wymienionych działań unowocześniliśmy internetową stronę szkoły, która, mamy nadzieję będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem rodziców i uczniów, naszą promocję rozszerzyliśmy na Facebook, gdzie ilość polubień  jest ogromna. Na korytarzu szkolnym dodatkowym źródłem informacji jest wirtualna gazetka szkolna, a redaktorzy tradycyjnej gazetki szkolnej  Trójwywiad w tym roku osiągnęli rekordowe ilości poczytności.

Samorząd Uczniowski wspólnie z całą społecznością szkoły wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna paczka”. Przygotowane niespodzianki dla potrzebującej rodziny przyniosły dużo radości odbiorcom i satysfakcji darczyńcom. Zorganizowaliśmy także Słodki Dzień w ramach którego uczniowie sprzedawali upieczone ciasta, a dochód został przeznaczony na pomoc choremu koledze.

        Jesteśmy szkołą której dbałość o bezpieczeństwo i profilaktykę jest priorytetem, dlatego nadal realizujemy programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Skutki palenia papierosów”, „Radosny uśmiech”, „Między nami kobietkami”, „Stop przemocy”, „Owoce w szkole”, „Poszukiwacze”, „Czyste powietrze wokół nas”. Nadal  nasi uczniowie piją bezpłatne mleko co spotyka się z dużym zadowoleniem rodziców i samych uczniów. W szkole odbywały się apele dla klas IV-VII i klas gimnazjalnych powiązane z występami uczniów i prelekcjami  kolegów i koleżanek, na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych, podobnie jak w roku poprzednim,  nauczyciele  realizowali tematykę zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali prace plastyczne dotyczące w/w tematyki. Uczniowie klas gimnazjalnych w ramach projektów edukacyjnych przeprowadzili prelekcje i pokazy związane ze zdrową żywnością, dbałością o środowisko i naturalnymi kosmetykami. Korytarze szkolne przyozdobione były plakatami, wykonanymi przez naszych uczniów, dotyczącymi tematyki zdrowia, racjonalnego żywienia itp. W celu zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa, uściśliliśmy jeszcze bardziej współpracę ze Strażą Pożarną, Policją i PCK.

W promowaniu zdrowego trybu życia pomagały nam inne formy pracy takie jak np. wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły. Uczniowie w czasie takiego wyjazdu mieli możliwość usamodzielnienia się, podejmowania trafnych decyzji oraz wzmożonego ruchu fizycznego.

Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowaliśmy pracę nad likwidacją wagarów w szkole. Od 10 lat realizujemy autorskie przedsięwzięcie kontroli nieobecności uczniów. W ramach przeciwdziałaniu wagarom współpracowaliśmy z Wydziałem Prewencji Policji  oraz z Sądem Rejonowym oraz Kuratorem Sądowym i Kuratorami Społecznymi.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w imprezach organizowanych w mieście przez różne instytucje dla społeczności lokalnej. Na tych uroczystościach, imprezach okolicznościowych, nasi uczniowie występowali  z programami artystycznymi ( zespół mażoretek „Iskierki”, zespół muzyczny „Trójeczki”, zespoły taneczne i akrobatyczne, zespół teatralny), przedstawiali swoje prace np. plastyczne. Cała społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu resuscytacji z WOŚP”.

Jak co roku, zorganizowaliśmy  tradycyjne w naszej szkole, kiermasze prac uczniowskich (wielkanocny i bożonarodzeniowy), na których uczniowie sprzedawali rodzicom oraz innym osobom zainteresowanym swoje prace.

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje ze szkołami w Gorlitz oraz z niemieckimi instytucjami w ramach projektów polsko-niemieckich np. „Lekcje w Muzeum Natury w Goerlitz”, w ZOO Goerlitz. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach polsko – niemieckich, podwyższając swoje umiejętności językowe i znajomość historii regionu.

Nadal kontynuowaliśmy współpracę z przedszkolami, w  ramach której odbyły się w naszej szkole  liczne spotkania  uczniów klas młodszych z przedszkolakami, w czasie których razem się bawili i uczyli. Dzięki takim spotkaniom przedszkolaki poznają szkołę i pozbywają się lęku przed zmianą otoczenia jaką jest ich przejście z przedszkola do szkoły. Również nasi uczniowie odwiedzali przedszkola przedstawiając programy artystyczne i wspólnie bawiąc się z młodszymi kolegami i koleżankami.

Praca w tym roku szkolnym przyniosła wiele sukcesów, przyczyniło się to do jeszcze lepszego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej co stanowi źródło radości nauczycieli, uczniów i rodziców.

Opracowała : Dorota Wilczyńska – Woś