Uchwała programowa „Kierunki działalności KSPS na lata 2017-2020” przyjęta na VIII Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole jako organizacja pożytku publicznego będzie nadal inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej, zdrowia, ekologii, integracji i kultury. Będzie nadal współuczestniczyło, na miarę swoich możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w wyrównywaniu szans edukacyjnych, w uspołecznianiu szkoły, 

w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Program działalności będzie obejmował zarówno kontynuację dotychczasowych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, jak również, w zależności od możliwości ekonomicznych, będzie wzbogacany o nowe przedsięwzięcia na rzecz polskiej szkoły. Czynione będą nadal wysiłki mające na celu tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach jak najlepszego kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Wysiłek Stowarzyszenia w VIII Kadencji koncentrowany będzie przede wszystkim na n/wym. obszarach działalności:

  1. Rozwój i upowszechnianie dorobku Klubu Przodujących Szkół 

Będzie to nadal priorytetowe zadanie programowe całego Stowarzyszenia. Do Klubu będą przyjmowane najlepsze w Polsce szkoły pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Umacniana będzie więź organizacyjna i programowa Stowarzyszenia ze szkołami klubowymi oraz rozwijane będzie współdziałanie między szkołami klubowymi. Upowszechniany będzie dorobek dydaktyczno-wychowawczy i najciekawsze inicjatywy edukacyjne szkół klubowych na stronie internetowej KSPS. Szczególna troską otoczone będą szkoły podstawowe i LO, do których przeszli uczniowie, niestety zlikwidowanych, gimnazjów należących do Klubu Przodujących Szkół oraz technika i zespoły szkół zawodowych zrzeszone w Klubie i Platformie Ekologicznej KSPS. Ożywiona będzie działalność Rady Klubu Przodujących Szkół. Wspierane będą przedsięwzięcia Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole upowszechniające ciekawe, nowatorskie programy edukacyjno-wychowawcze szkół klubowych. Upowszechniany będzie dorobek szkół, które swoją działalność opierają na prawidłowych relacjach nauczyciel – uczeń – rodzice budowanych na zaufaniu i współdziałaniu zarówno wewnątrz szkoły, jak i poza nią. Kontynuowane będzie uczestnictwo KSPS w najważniejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach w życiu szkół klubowych (projektach unijnych, konkursach, konferencjach, seminariach, mistrzostwach, jubileuszach, dniach patrona i innych uroczystościach ważnych dla społeczności szkolnych). Wspomagana będzie samorządność uczniowska i szkolna.

  1. Wzmacnianie roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE

Inspirowane i wspierane będą nadal inicjatywy szkół klubowych, Regionalnych Stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych mające na celu poszerzanie aktywnego udziału nauczycieli i uczniów szkół różnych stopni organizacyjnych w programach unijnych i w wymianie zagranicznej oraz zwiększające szanse konkurowania polskiej młodzieży z rówieśnikami państw Zjednoczonej Europy.

Kontynuowane będą starania o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów, głównie edukacyjnych, zdrowotnych, kulturowych, sportowych, krajoznawczych współfinansowanych z funduszy unijnych, których beneficjentami będą nauczyciele, dzieci 

i młodzież, ich rodzice oraz środowisko lokalne.

  1. Udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Kontynuowana będzie działalność mająca na celu pomoc w : doskonaleniu zawodowym nauczycieli, budowaniu autorytetu i należnego im szacunku w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym, otrzymywania odpowiednich do wysiłku i kwalifikacji gratyfikacji. Promować i upowszechniać będziemy nadal poszerzanie oferty edukacyjnej, innowacyjne formy i metody nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania uczniów.

Organizowane będą, podobnie jak dotychczas, różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, głównie ze szkół klubowych. Służyć temu będą : ogólnopolskie i regionalne sesje pedagogiczne dla dyrektorów szkół klubowych i desygnowanych przez nich nauczycieli, warsztaty i seminaria prowadzone przez najlepszych edukatorów i trenerów, wyjazdy studyjne połączone z ciekawymi programami krajoznawczymi i spotkaniami z ważnymi osobowościami nauki i kultury. Kontynuowane będą (na miarę możliwości) regionalne spotkania tematyczne nauczycieli, w celu lepszej wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania nurtujących te środowiska problemów, a także zacieśniania współpracy przy opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów unijnych.

Będziemy zachęcać nauczycieli do tworzenia tzw. „Rejestru pomysłów dydaktyczno-wychowawczych”, których zabrakło w podstawie programowej, a które są niezbędne dla nowoczesnego kształcenia i wszechstronnego rozwoju ucznia”.

  1. Promowanie i rozwijanie młodych talentów

Kontynuowana będzie realizacja programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Będzie to nadal, jeśli pozwoli sytuacja ekonomiczna Stowarzyszenia,  jedno z wiodących zadań w programowej działalności Stowarzyszenia. Organizowane będą co roku w ramach tego Programu: Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie, Gale Laureatów, plenery plastyczne, wystawy prac poplenerowych i pokonkursowych, turnusy językowe. Nagradzani i promowani będą utalentowani i ambitni młodzi twórcy. Fundowane będą stypendia dla najzdolniejszych uczniów z rodzin wymagających pomocy. Rozwijana będzie współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką. Realizowany będzie wspólnym wysiłkiem wieloletni program „Wychowanie przez sztukę”, którego celem jest wszechstronny rozwój kulturalny młodych ludzi i poszerzanie ich horyzontów, a także ich wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym i współczesnej sztuce. Promowane będą twórcze postawy młodzieży oraz szacunek dla kultury narodowej, tradycji i języka ojczystego.

Czynione będą, podobnie jak dotychczas, starania w sprawie pozyskania sponsorów i dofinansowania tych przedsięwzięć ze środków publicznych w formie zadań zleconych dla KSPS.

  1. Współuczestniczenie w programach edukacyjno-wychowawczych o tematyce profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię 

Kontynuowana będzie realizacja Programu „Żyj zdrowo”. Organizowane będą, jeśli pozwolą na to środki finansowe, konferencje, seminaria, warsztaty, olimpiady i inne formy edukacji zdrowotnej, ekologicznej i obywatelskiej dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Upowszechniany będzie dorobek nauczycieli i szkół uczestniczących w zrealizowanym przez KSPS Przedsięwzięciu pt. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, a w szczególności : autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze, scenariusze lekcji, najciekawsze pomysły edukacyjne, nowoczesne formy i metody zajęć w szkole i poza szkołą, uczące i kształtujące postawy racjonalnego gospodarowania energią.

Podjęte zostaną starania o pozyskiwanie środków na realizowanie wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i firmami programów edukacyjno-zdrowotnych, ekologicznych, edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych.

  1. Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z edukacja i rekreacją

Kontynuowana będzie realizacja Programu pn. „Pomoc rodzinie i szkole w zorganizowaniu wypoczynku zimowego i letniego, połączonego z różnymi formami edukacji dla uczniów na wszystkich poziomach ich edukacji szkolnej”. Organizowane będą nadal, na miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia, plenery plastyczne, turnusy językowe i inne dla dzieci uzdolnionych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kontynuowane będzie organizowanie dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych (zimą i latem) połączonych z różnymi formami upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowia, ekologii, integracji, przedsiębiorczości, a także edukacji artystycznej i krajoznawczo-turystycznej. Czynione będą nadal starania o pozyskiwanie środków z FSUSR na organizowanie dla dzieci z rodzin rolniczych turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z profilaktyką zdrowotną, bezpieczeństwem i edukacją. Inicjowane i wspierane będą działania szkół klubowych i Regionalnych Stowarzyszeń mające na celu wyjazdy zagraniczne dzieci i młodzieży na : wypoczynek, seminaria, międzynarodowe warsztaty tematyczne, obozy językowe, ekologiczne, workcampy itp. 

  1. Kultywowanie wartości narodowych, wzbogacanie wiedzy uczniów o tradycjach kulturowych i obrzędach polskich

Realizowany będzie nadal we współpracy z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi Program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc” połączony z warsztatami florystycznymi i konkursami dla uczniów różnych typów szkół na najpiękniejsze : kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, palmy wielkanocne, wystrój stołu wigilijnego i wielkanocnego. Kontynuowana będzie dobra tradycja podsumowywania kolejnych edycji tego Programu na uroczystych Galach z udziałem miejscowych władz samorządowych i oświatowych, ważnych osobowości kultury i nauki, dyrektorów szkół, władz statutowych Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, uczniów i rodziców.

Najciekawsze prace konkursowe będą nagradzane i promowane na wystawach towarzyszących każdej Gali.

  1. Udzielanie pomocy rzeczowej szkołom i uczniom

Inicjowane i wspierane będą nadal różnorodne działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły i uczniów materialnie, programowo i organizacyjnie. Poszerzane będzie grono Przyjaciół i sponsorów szkoły. Kontynuowany będzie Program „Książki dla bibliotek szkolnych”. Czynione będą starania o pozyskiwanie środków na zakup książek i nieodpłatne przejmowanie od wydawnictw książek i pakietów edukacyjnych w celu ich przekazania szkołom i uczniom. Promowane i upowszechniane będzie nadal czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Kontynuowane też będą działania mające na celu doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, w tym elektroniczne i multimedialne pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi, nowatorskimi. Prowadzona będzie – na dotychczasowej zasadzie dobrowolności szkół – zbiórka publiczna w formie rozprowadzania znaczków wartościowych i kartek okolicznościowych w celu zasilenia funduszy szkolnych środkami pozabudżetowymi.

  1. Współpraca z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, Stowarzyszeniem „Nasz Reymont”, Fundacją Politechniki Warszawskiej i z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych celów statutowych oraz z organami samorządu terytorialnego, administracją samorządową i rządową, z różnymi instytucjami centralnymi i terenowymi, instytutami i uczelniami

Realizowane będzie Porozumienie Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole z 2007 r. w sprawie zacieśnienia współpracy dla dobra polskiej oświaty. Ustalane będą przez sygnatariuszy Porozumienia na każdy rok zadania programowe do wspólnej realizacji i oceniane będzie ich wykonanie w końcu danego roku. 

Kontynuowane będzie współdziałanie z Klubem Szkół Reymontowskich i współuczestniczenie w corocznych Zlotach tych szkół, których inicjatorem i organizatorem pierwszych trzech Zlotów był KSPS. Wspierany będzie nadal, w miarę możliwości finansowych, Konkurs „Mówimy Reymontem”. Zawarte zostanie Porozumienie ze Stowarzyszeniem „Nasz Reymont” w sprawie realizacji wspólnych celów statutowych. Wspierane będą przedsięwzięcia szkół i innych placówek oświatowych współpracujących ze sobą w ramach nieformalnych zrzeszeń, jak np. kluby szkół z tym samym patronem.

Zacieśniane będzie i poszerzane współdziałanie, na rzecz uczniów, nauczycieli i szkół, z resortami, samorządem terytorialnym, z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami oraz instytucjami i firmami działającymi w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, kultury, sportu, turystyki i innych mających na celu dobro dzieci i młodzieży. Kontynuowane będzie współdziałanie z instytutami naukowymi i uczelniami. Wspierane będą działania Fundacji Politechniki Warszawskiej na rzecz wybitnie utalentowanych uczniów.

Położony będzie większy nacisk na promocję Stowarzyszenia i współpracę z różnymi podmiotami, osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia.

  1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

Funkcjonowanie wśród tysięcy organizacji pozarządowych wymusza na naszym Stowarzyszeniu pozyskiwanie środków poprzez korzystanie z grantów od instytucji państwowych, samorządowych, unijnych, a także darowizn w formie finansowej i rzeczowej od osób fizycznych, w tym rodziców uczniów i podmiotów prawnych. Składane będą nadal wnioski (oferty) o przyznanie dotacji ze środków publicznych będących w dyspozycji resortów, organów samorządu terytorialnego i innych instytucji centralnych na zadania zlecone do wykonania przez Stowarzyszenie.

Dla zachowania wypracowanej tożsamości Stowarzyszenia będą konsekwentnie czynione starania o środki na projekty związane z nowoczesną edukacją (zarówno szkolną jak i pozaszkolną) oraz środowiskiem uczniowskim. 

Poszukiwanie szerszych sposobów finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia odbywać się będzie nadal poprzez zainteresowanie środowiska biznesowego i deklarowanie naszej otwartości na ich promowanie, na projekty lub badania wśród szkół, które kapitał prywatny mógłby dzięki naszym szkołom klubowym zrealizować. Ewentualny dobór takich projektów będzie musiał być zgodny z zadaniami statutowymi Stowarzyszenia i wnosić do szkól aktywność oraz nowoczesność połączoną z tradycją.

Czynione będą nadal starania o zwiększenie Grona Darczyńców 1% swojego podatku wpłacanego na działalność statutową KSPS. Podpisywane będą nadal Porozumienia z placówkami oświatowo-wychowawczymi (przedszkolami i wszystkimi typami szkół) w sprawie współpracy na rzecz społeczności przedszkolnej i szkolnej poprzez poszerzanie grona Darczyńców 1% swojego podatku na działalność oświatowo-wychowawczą KSPS i wskazanej przez nich placówki w składanych co roku PIT-ach. Prowadzona też będzie zbiórka publiczna w formie rozprowadzania znaczków wartościowych i kartek okolicznościowych, z której 40% uzyskanej kwoty zasili fundusze KSPS, a 60% – fundusze szkół uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Kontynuowane będą różne formy promocji Stowarzyszenia w celu dalszego kreowania jego wizerunku, co powinno zaowocować dotarciem do szerszego audytorium potencjalnych „dobrodziejów”. Kontynuowane będą także działania mające na celu przyznawanie nagród szczególnych dla osób działających na rzecz polskiej szkoły, a także uhonorowanie Przyjaciół KSPS i Partnerów wspólnie realizowanych inicjatyw.