Regulamin Klubu

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

…w polskiej oświacie nawet w najgorszych dla niej czasach,

były i będą zawsze szkoły godne naśladowania, kierowane

            przez wybitnych pedagogów z ambitnymi nauczycielami

i receptą na sukces.”

            Prof. Mikołaj Kozakiewicz

Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym i działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Powstał on w 1986 roku z inicjatywy Profesora Mikołaja Kozakiewicza. Klub Przodujących Szkół zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne, osiągające sukcesy w sferze organizacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

I. ZADANIA KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

 1. Wspieranie inicjatyw angażujących młodych ludzi w działanie poprzez stawianie na ich „twórczą obecność”.
 2. Popularyzacja idei Klubu Przodujących Szkół.
 3. Wymiana wiedzy, doświadczeń i ciekawych form pracy między zrzeszonymi szkołami.
 4. Nawiązywanie międzyszkolnej współpracy i w jej ramach wskazywanie konkretnych form działania.
 5. Stosowanie różnych form motywowania ponadprzeciętnych osiągnięć uczniów i nauczycieli szkół klubowych.

II.WARUNKI  PRZYJMOWANIA PLACÓWEK DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ.

 1. Członkiem Klubu może zostać każda wyróżniająca się szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa każdego typu.
 2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.    
 3. O przyjęcie do Klubu może ubiegać się placówka, która w sposób
  nowatorski realizuje co najmniej cztery z wymienionych zadań:
  1. zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy;
  2. motywuje nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego,
  3. umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
  4. realizuje autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
  5. korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi;
  6. integruje i uspołecznia środowisko szkolne,
  7. ma wypracowany  system promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym,
  8. rodzice są współautorami życia szkoły,
  9. kształtuje zdrowy styl życia i inspiruje do harmonijnego rozwoju wychowanka,
  10. organizuje różne formy wypoczynku połączonego z edukacją,
  11. rozwija tożsamość europejską budowaną na gruncie miłości do małej  i wielkiej ojczyzny,
  12. wspiera kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa narodowego,
  13. tworzy warunki do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody,
  14. przygotowuje uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym;
  15. osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (od gminnych wzwyż),
  16. tworzy warunki do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

4.Szkoła zobowiązuje się, że po przyjęciu do Klubu będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku przesyłać do Rady Klubu pisemne sprawozdanie o swoich osiągnięciach w minionym roku szkolnym.

III.TRYB PRZYJMOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ:

Etap pierwszy:

Szkoła ubiegająca się o przyjęcie do Klubu Przodujących Szkół powinna :

 1. Opracować pisemną samoocenę dokonań szkoły i przedstawić ją Radzie Pedagogicznej do akceptacji,
 2. Podjąć uchwały przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski o gotowości przystąpienia do Klubu;
 3. Uzyskać poparcie wniosku od organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę i właściwego terytorialnie Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (dotyczy to województw, na terenie których działają Regionalne Stow. Pomocy Szkole)
 4. Przekazać wymienione dokumenty na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
00-061 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 140
tel.: 22 622 70 15, 22 622 70 16; e-mail : ksps@wp.pl

Etap drugi:

 1. Wizyta w szkole przedstawiciela Klubu lub Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i w razie potrzeby weryfikacja wniosku.
 2. Uzyskanie pozytywnej zegarków repliki oceny dorobku szkoły od Rady Klubu.
 3. Przygotowanie uroczystości, w czasie której placówka otrzyma Akt przyjęcia w poczet członków Klubu Przodujących Szkół KSPS.

IV. Placówki oświatowe, na terenie których wygaszane są gimnazja należące do Klubu Przodujących Szkół mogą ubiegać się w uproszczonym trybie o członkostwo w Klubie.

Szkoła przesyła do Biura KSPS skróconą samoocenę działalności i jej efekty w roku szkolnym 2017/18, Uchwały w sprawie przyjęcia do Klubu : Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w celu przedstawienia ich do decyzji Rady Klubu Przodujących Szkół.

V. Brak aktywności szkoły w pracach Klubu w okresie 4 lat upoważnia Radę Klubu do wszczęcia procedury skreślenia placówki z listy członków Klubu Przodujących Szkół KSPS.