Statut

Statut
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest społeczną organizacją pozarządową.
3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 2

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej zwłaszcza w oświacie publicznej.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. W swej działalności kieruje się również przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.

§ 5

Stowarzyszenie korzysta z pomocy władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw , instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

1. Stowarzyszenie współdziała z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych współdziała z regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole oraz z organizacjami o podobnym charakterze.

Rozdział II Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6. pomocy społecznej, w tym dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tym osobom;
7. inspirowania różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły materialnie, programowo i organizacyjnie;
8. promowania ruchu postępu pedagogicznego;
9. promocji i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
10. ułatwiania wzajemnych kontaktów między szkołami, zachęcania nauczycieli do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
11. wspomagania samorządności uczniowskiej i szkolnej;
12. wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
13. rozwijania uzdolnień uczniów i w miarę możliwości przychodzenie im z pomocą;

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
2. Klub Przodujących Szkół, otwarty dla najlepszych szkół w Polsce.
3. organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;
4. organizację konkursów tematycznych;
5. organizowanie różnych zajęć pozalekcyjnych w formie obozów, warsztatów tematycznych, plenerów
6. pomoc dzieciom i młodzieży w postaci organizacji wypoczynku letniego i zimowego, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin rolniczych;
7. pomoc społeczną udzielaną uzdolnionym uczniom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej dla wyrównania szans edukacyjnych tych osób;
8. inspirowanie działań społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji oraz wyposażania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
9. emisje i rozprowadzanie znaczków, cegiełek, organizowanie zbiórek publicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.
10. ustanowienie fundacji;
11. współdziałanie z regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole
12. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi;
13. powoływanie i odwoływanie klubów, komisji i zespołów problemowych;
14. zakładanie i uczestniczenie w związkach stowarzyszeń.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających
3. honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski deklarujący działalność na rzecz celów i zadań Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga i realizuje cele Stowarzyszenia w tym Rada Rodziców szkoły z Klubu Przodujących Szkół.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zgromadzenie Członków.

§ 12

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 1/ uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 2/wspomagać inicjatywy i oceniać działalność Stowarzyszenia, 3/czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia według zasad ustalonych przez

Zarząd. 2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo: 1/ wspierać statutowa działalność Stowarzyszenia , 2/ wyrażać opinię i składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 3/ uczestniczyć w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do : 1/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 2/ przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 3/ regularnego opłacania składek członkowskich, 4/ realizowania dobrowolnie przyjętych zobowiązań złożonych Stowarzyszeniu. 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do: 1/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 2/ realizowania dobrowolnie przyjętych zobowiązań złożonych Stowarzyszeniu 3/ przestrzegania Statutu Stowarzyszenia

§ 15

1. Członkostwo ustaje na skutek: 1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 2/ skreślenia uchwałą Zarządu z ewidencji członków, za nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w § 14, lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych, 3/ wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze Statutem. 2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Krajowego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są: 1/ Krajowe Zgromadzenie Członków, 2/ Zarząd Stowarzyszenia, 3/ Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od postanowień Krajowego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zgromadzenie Członków zwoływane co 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. W Krajowym Zgromadzeniu Członków z głosem decydującym udział biorą członkowie zwyczajni .
3. W Krajowym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający .
4. Osoby prawne będące członkami wspierającymi uczestniczą w Krajowym Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli.

§ 19

Do kompetencji Krajowego Zgromadzenia Członków należy:
1. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Przewodniczącego Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia,
7. podejmowanie innych decyzji wymagających uchwalenia przez Krajowe Zgromadzenie Członków.

§ 20

Krajowe Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. § 21 O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zgromadzenia Członków zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przed terminem jego zwołania.

§ 22

1. Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie:
1/ uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 2/ żądania Komisji Rewizyjnej, 3/ pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku / żądania/.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad tematem, dla którego zostało zwołane.

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków, w tym z przewodniczącego Zarządu – wybieranego przez Krajowe Zgromadzenie Członków.
2. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza wybieranych spośród członków Zarządu.
3. W razie rezygnacji przewodniczącego Zarządu z pełnienia funkcji, wyboru przewodniczącego Zarządu dokonuje Zarząd.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1). reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
2). realizowanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Członków;
3). uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych;
4). ustalanie wysokości składki członkowskiej;
5). zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
6). uchwalanie statutów fundacji powoływanych przez Stowarzyszenie i występowanie do sądu o ich rejestracje;
7). zwoływanie krajowych zgromadzeń członków;
8). podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;
9). uchwalanie regulaminu własnej działalności,
10). powoływanie i odwoływanie członków Rady Klubu Przodujących Szkół i uchwalanie regulaminu jej działalności oraz zasad przyjmowania do Klubu.
11). rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu;
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 25

Władze Stowarzyszenia, którym kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowowybranych władz.

§ 26

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu samodzielnie, Wiceprzewodniczący Zarządu z członkiem Zarządu łącznie.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać zespoły lub kluby do rozwiązywania niektórych problemów oraz powoływać i odwoływać przewodniczących tych zespołów.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków.
2. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień.
6. Komisja Rewizyjna składa Krajowemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia, 2/ nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia, 3/ nie mogą uzyskiwać wynagrodzenia ze Stowarzyszenia z tytułu umów cywilno-prawnych, 4/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji jest zapraszany na posiedzenia Zarządu.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, lokaty, udziały i akcje w spółkach, fundusze oraz prawa.

§ 29

1. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1/ środki finansowe i rzeczowe pochodzące z dobrowolnych świadczeń osób, stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych, przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych; z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych; z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie, społeczne komitety pomocy szkole i same szkoły;
2/ składki i świadczenia członków Stowarzyszenia;
3/ dywidendy i odsetki bankowe;
4/ dotacje, granty, subwencje, darowizny, zapisy.
2. Zabrania się w Stowarzyszeniu:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31

Stowarzyszenie w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego może przyjmować od organów administracji zlecenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieloną na ten cel dotacją lub z własnej inicjatywy złożyć tym organom ofertę konkursową realizacji określonego zadania publicznego, w zakresie wymienionym w § 8 ust. 1-6.

§ 32

Wyklucza się możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej Stowarzyszenia w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 33

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego przeznacza się wyłącznie na realizację zadań społecznie użytecznych określonych w § 8.

§ 34

W zakresie organizacji, realizacji, finansowania i rozliczeń wszystkich zadań działalności pożytku publicznego mają zastosowanie obowiązujące zasady określone przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego oraz innych przedmiotowych ustaw.

§ 35

Stowarzyszenie prowadzi dokumentację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i dochodów oraz identyfikację tych form działania pod względem organizacyjnym.

Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Krajowe Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków repliki zegarków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Krajowe Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Krajowego Stowarzyszenia, powołuje Komisje Likwidacyjną oraz określa cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zgromadzenia Członków z dnia 11 grudnia 2008 r.