1% PODATKU DLA KSPS – Pobierz darmowy program pitax.pl


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Drodzy Pedagodzy i Rodzice !
Połączmy siły i środki dla dobra uczniów !
Skorzystajcie z szansy, którą proponujemy Państwa szkole !

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie proponuje Państwa szkole pomoc finansową ze środków uzyskanych od Darczyńców, których zachęcą Państwo do przekazania 1% swojego podatku za 2009 rok na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Trzeba jedynie ich poinformować, aby w swoich PIT-ach napisali nazwę i numer KRS naszego Stowarzyszenia oraz nazwę Państwa szkoły.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000103990. Prowadzimy od 25 lat bardzo szeroką działalność na rzecz polskiej szkoły.

Program ten jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowe formy realizacji. Inspirujemy i wspieramy społeczności szkolne w poszukiwaniu coraz ciekawszych, aktywniejszych i nowocześniejszych form wychowania i kształcenia. Dotarliśmy z różnymi formami pomocy do tysięcy szkół we wszystkich regionach Polski.
Stałym terenem aktywności naszego Stowarzyszenia jest Klub Przodujących Szkół, który zrzesza 205 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Organizujemy co roku :
dla nauczycieli – ogólnopolskie i regionalne sesje pedagogiczne na najciekawsze i pożyteczne tematy, kursy, szkolenia, warsztaty prowadzone przez trenerów – edukatorów i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wzięło w nich udział dotychczas ponad 4000 nauczycieli z terenu całego kraju, a ponad 1000 z nich otrzymało imienne certyfikaty ukończenia warsztatów.

dla dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie i językowo , a także aktywnie działającej w swoim środowisku – kolonie, obozy, konkursy i warsztaty tematyczne, plenery malarskie połączone z wypoczynkiem, wystawy prac laureatów konkursów i wiele innych form promujących młode talenty oraz pomagających szkołom i rodzicom w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego połączonego z edukacją, leczeniem i wychowywaniem. Wszystkie te formy cieszą się dużą popularnością wśród uczestników, np. na organizowane przez nas Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne wpłynęło dotychczas prawie 10.000 prac konkursowych. Laureaci najlepszych prac są nagradzani cennymi nagrodami rzeczowymi na Galach Laureatów, a ich prace są prezentowane na wystawach w prestiżowych miejscach w Warszawie.

Cieszymy się, że w 27 plenerach plastycznych uczestniczyło dotychczas ok.1650 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w 16 obozach językowych ponad 850 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od kilku już lat dzięki pomocy wolontariuszy z różnych państw UE i innych regionów świata prowadzimy dla młodzieży letnie szkoły edukacji obywatelskiej i europejskiej, w tym edukacji językowej.

W 2008 roku wznowiliśmy organizowanie zimowych i letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych, z bogatym programem edukacyjnym, zdrowotnym i krajoznawczo-turystycznym dla dzieci z rodzin rolniczych. Uczestniczyło w nich ok. 1200 dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski.

Od kilku lat realizujemy także bardzo ciekawy program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc
Inspirujemy i organizujemy różne formy działania osób fizycznych i prawnych wspomagające szkoły. Usilnie zabiegamy o poszerzanie grona Przyjaciół szkoły, o udzielanie (głównie najbiedniejszym uczniom i szkołom) pomocy finansowej i rzeczowej.

Jedną z takich form pomocy rzeczowej jest prowadzona od 20 lat przez nasze Stowarzyszenie Akcja „Książki dla bibliotek szkolnych”. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu wydawnictw, darczyńców oraz szerokiego grona Przyjaciół Stowarzyszenia udało się nam nieodpłatnie przekazać do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych ponad 1.000.000 egz. nowych książek. Co roku doposażamy szkoły w różne pomoce naukowe, w tym w komputery oraz wydawnictwa multimedialne.

Podane wyżej konkretne przykłady naszej działalności, są tylko częścią tego, co wspólnym wysiłkiem udało się nam zrobić dla polskiej oświaty, dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, dla budowania wespół z nimi społeczeństwa obywatelskiego. Mamy świadomość faktu, że jest to przysłowiowa „kropla w morzu potrzeb”.

Wiemy także jak wiele potrzeb mają szkoły i jak dużo wysiłku wkładają nauczyciele i rodzice uczniów w poszukiwanie środków pozabudżetowych na ich zaspokojenie. Dlatego też proponujemy zwiększenie grona Darczyńców 1% dla KSPS, a 60% sumy przekazanych przez nich kwot zwrócimy szkołom wskazanym przez Darczyńców w swoich PIT-ach. Natomiast pozostałe 40% pozyskanych środków z tytułu 1% wraca do uczniów w formie realizowanych przez nasze Stowarzyszenie zadań statutowych. W tym m.in. celu znowelizowaliśmy Statut KSPS, który umożliwia Radom Rodziców poszczególnych szkół przystąpienie do grona Członków Wspierających KSPS.

Miło nam Państwa poinformować, że w latach 2005-2009 z tej formy pomocy skorzystały już 62 placówki. W liczbie tej są szkoły, które otrzymały w bieżącym roku powyżej 2000,00 zł, 3000,00 zł, a nawet ok. 5000,00 zł. Jesteśmy przygotowani, aby w przyszłym roku tym programem pomocowym objąć 300 szkół w Polsce.

Mamy głęboką nadzieję, że skorzystają Państwo z tej szansy.

Z wyrazami szacunku i podziękowania za wsparcie
Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz-Nowicka