O programie KPS

Jest on stałym terenem aktywności naszego Stowarzyszenia. Działa od 1984 r. i zrzesza aktualnie 225 szkół najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Największą grupę w Klubie stanowią szkoły podstawowe, jest ich aktualnie – 73, gimnazjów – 32, liceów ogólnokształcących – 21, zespołów szkół ogólnokształcących (SP, gimnazjum, LO) – 50 i zespołów szkół zawodowych (po kilkanaście kierunków kształcenia zawodowego) – 49.

Najwięcej szkół zrzeszonych w Klubie jest w 4 województwach : łódzkim – 28, mazowieckim – 26, małopolskim – 23, kujawsko-pomorskim – 21.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna, poprzedzona wnikliwą samooceną. Dzięki członkostwu w Klubie szkoły mają szerokie możliwości wymiany doświadczeń i form pracy na forum krajowych i regionalnych sesji pedagogicznych oraz warsztatów organizowanych przez KSPS, a także dzięki współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami uczestniczą w realizacji różnych międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych ciekawych programów edukacyjnych. Szkoły działające w Klubie zajmują najwyższe lokaty w regionalnych i krajowych rankingach szkół. Klub Przodujących Szkół – to ogromny potencjał intelektualny. Setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia, wychowania, kształtowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń-rodzice.

Razem z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole podejmujemy co roku różnorodne działania mające na celu : podnoszenie jakości kształcenia; zwiększanie oferty edukacyjnej dla uczniów, umacnianie więzi programowej szkół klubowych; organizowanie wspólnych sesji tematycznych (przedmiotowych) połączonych z warsztatami; wyjazdy studyjne nauczycieli i uczniów; upowszechnianie najciekawszych programów, scenariuszy lekcji, pomysłów edukacyjnych i wychowawczych sprawdzonych w praktyce. Wspieramy także wspólne starania szkół o pozyskanie środków unijnych i krajowych na realizację projektów edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych, kulturalnych, sportowych, krajoznawczo-turystycznych oraz innych programów, których beneficjentami są nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne. Zakres naszej pomocy dla szkół klubowych jest niestety ciągle limitowany wielkością pozyskanych na ten cel środków, co powoduje, że ten ich ogromny dorobek i potencjał intelektualny nie jest w pełni wykorzystywany dla szybszego wdrażania innowacyjnych form kształcenia w innych szkołach.