Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole

5

Jubileusz 90-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym połączony z przyjęciem tej wspaniałej Szkoły do Klubu Przodujących Szkół w dn. 3.06.2016

 

11

Była to piękna i podniosła uroczystość o podwójnym charakterze i szczególnym wymiarze. Potwierdziła to także swoją obecnością liczna grupa zaproszonych Gości, wśród których były władze samorządowe i oświatowe z Wyszkowa i Warszawy, delegacje z pocztami sztandarowymi 5 szkół klubowych pow. wyszkowskiego, działacze KSPS i Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce, dyrektorzy wszystkich szkół klubowych z terenu byłego woj. ostrołęckiego, Prezesi Oddziałów Powiatowych ZNP, kierownictwa organizacji pozarządowych współpracujących z tą szkoła i cała społeczność szkolna na czele z Panią Dyrektor – Agnieszką Drążewską, Przewodniczącą Rady Rodziców – Moniką Bieżuńską, Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego – Bartoszem Kośnikiem. Uczestniczyła też liczna grupa absolwentów tej szkoły. W wystąpieniach Gości było wiele wzruszeń, gratulacji i życzeń dalszych sukcesów dla społeczności szkolnej obchodzącej tak piękny Jubileusz.

Niezwykle ważną częścią tej uroczystości było przyjęcie szkoły do elitarnego Klubu Przodujących Szkół w Polsce. Rekomendację szkoły do Klubu przedstawiła Elżbieta Chylińska – Wiceprzewodnicząca Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce. Akt przyjęcia tej wspaniałej szkoły do Klubu Przodujących Szkół wręczyła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka razem z członkiem Rady Klubu – Grzegorzem Oraczem- Wiceprzewodniczącym Stow. Pomocy Szkole w Ostrołęce.

 

2

3

Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała całej społeczności szkolnej osiągniętych efektów dydaktycznych, wychowawczych, integracyjnych, uspołecznienia szkoły i różnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Skierowała słowa najwyższego uznania, szacunku i podziękowania do wszystkich poprzednich dyrektorów i nauczycieli tej placówki oświatowo-wychowawczej oraz jej absolwentów za włożoną pracę intelektualną, wychowawczą , inwestycyjną i organizacyjną w dorobek tej szkoły. To wspólny wysiłek kilku pokoleń nauczycieli, uczniów i rodziców sprawił, że mamy dziś szkołę nowoczesną, bezpieczną, otwartą na innowacje, przyjazną dla uczniów, dbającą o ich wszechstronny rozwój i dobre wychowanie, wyrównującą szanse edukacyjne wszystkim uczniom, poszerzającą im ofertę edukacyjną i szanse życiowe. Podkreśliła także kształtowanie w tej szkole właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, co jest podstawą sukcesów edukacyjnych i wychowawczych tej szkoły. Życzyła całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach życia i działalności szkoły. Zaprosiła społeczność szkolną do aktywnego uczestnictwa w realizacji 12 ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez Stowarzyszenie. Zaprosiła też uczniów i nauczycieli na letnie turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z różnymi formami edukacji zorganizowane nad morzem.

W imieniu KSPS przekazała paczkę książek i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej oraz książkowe upominki dla Kierownictwa szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po wręczeniu Aktu przyjęcia szkoły do Klubu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej przyjęcie PSP w Leszczydole Starym do Klubu Przodujących Szkół. Serdeczne gratulacje i życzenia przekazała Pani Marianna Woźniak – Przewodnicząca Sto. Pomocy Szkole w Ostrołęce.

10

Piękną oprawę artystyczną zaprezentowali utalentowani artystycznie uczniowie tej szkoły.

 

4

8

Po uroczystej części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne, które przebiegało w przyjacielskiej, pełnej serdeczności i wzruszeń atmosferze.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy !!!

 

5