* Jubileusz 25-lecia działalności Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole połączony z Galą XXI edycji wręczenia stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów

1

7

Uroczystość ta odbyła się w dniu 21.10.2015 w Gimnazjum Nr 1 w Łodzi. O jej wysokiej randze świadczyła m.in. obecność parlamentarzystów, władz samorządowych i oświatowych m. Łodzi na czele z Wiceprezydentem Panem Tomaszem Trelą i Łódzkim Kuratorem Oświaty – Panem Janem Kamińskim, przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole na rzecz oświaty. Najliczniejszą grupę stanowili działacze Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. KSPS reprezentowała Przewodnicząca – Zofia Grzebisz-Nowicka.

 

 

10

Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przypomniała uczestnikom uroczystości najważniejsze wydarzenia z okresu 25-letniej działalności Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i najbardziej zasłużone osoby, których społeczny wysiłek złożył się na bogaty dorobek Łódzkiego Stowarzyszenia.

Natomiast Przewodnicząca Kapituły przyznawania stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów przedstawiła 18 najzdolniejszych uczniów szkół łódzkich, którym przyznano w 2015 r. stypendia po 1500 zł i 6 nauczycieli, którym przyznano nagrody po 1800 zł.

 

Stypendia i nagrody wręczyli fundatorzy, wśród których było także Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka wręczyła dyplom i stypendium wybitnie zdolnemu uczniowi SP Nr 182 w Łodzi, która od wielu lat działa w Klubie Przodujących Szkół. Natomiast wszystkim nauczycielom wręczyła upominki książkowe.

8

9

Niezwykle ważną częścią tej uroczystości było odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty 3 wspaniałych działaczy. Łódzki Kurator Oświaty – Pan Jan Kamiński w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczył je : Iwonie Bartosik – Przewodniczącej ŁSPS i Włodzimierzowi Maginowi – Wiceprzewodniczącemu ŁSPS oraz Annie Ozga – artystce, wieloletniej nauczycielce plastyki, kierowniczce plenerów plastycznych dla utalentowanych plastycznie dzieci i młodzieży organizowanych co roku przez KSPS.

 

4

3

Było wiele gratulacji, podziękowań i życzeń od władz samorządowych, oświatowych i wielu innych osób. Serdeczne podziękowania , gratulacje i życzenia wszystkim odznaczonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej, utalentowanym uczniom i nauczycielom nagrodzonym stypendiami i nagrodami oraz wszystkim działaczom Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole złożyła także Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Wymieniła kilka najważniejszych programów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych KSPS realizowanych w minionym 25-leciu wspólnie z Łódzkim Stow, Pomocy Szkole i wieloma szkołami klubowymi z woj. łódzkiego. Podkreśliła z satysfakcją i wdzięcznością dla ŁSPS, że było ono współorganizatorem wielu wydarzeń niezwykle ważnych dla doskonalenia systemu oświaty w Polsce, dla umacniania i rozwoju Klubu Przodujących Szkół KSPS. Przypomniała, że to właśnie w Łodzi na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu KSPS i Kierownictw wszystkich Regionalnych Stowarzyszeń podpisano w dniu 13 kwietnia 2007 r. Porozumienie w sprawie realizacji wspólnych celów statutowych na rzecz oświaty. Województwo łódzkie należy do czołówki w kraju pod względem liczby szkół należących do Klubu Przodujących Szkół . Jest ich 19 na terenie miasta Łodzi i 9 na terenie województwa łódzkiego. W kilku z nich realizowane są wspólnie ogólnopolskie i międzywojewódzkie programy edukacyjno-wychowawcze. Przykładem dla innych szkół w Polsce mogą być organizowane co roku Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie (w tym roku były to już XIII) czy Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów szkół podstawowych, organizowane w Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi ( w tym roku były to już XII)

 

15

Przewodnicząca KSPS podziękowała także serdecznie władzom samorządowym i oświatowym n. Łodzi za Patronat Honorowy nad XXI edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i konkursu „Wiersz o Babci i Dziadku”, a Łódzkiemu Stow. Pomocy Szkole, szkołom klubowym, Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2, Pani Annie Ozga, Aleksandrze Janiak i wolontariuszom za współudział w zrealizowaniu i podsumowaniu tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego na Gali Laureatów w dn. 21.01.2015. Wyraziła tez nadzieję, że kolejne edycje tych konkursów będą mogły być wspólnym wysiłkiem podsumowane w styczniu 2016 w pięknym mieście Łodzi. Propozycja ta przyjęta została burzliwymi oklaskami.

Przewodnicząca złożyła również wszystkim uczestnikom życzenia osiągania dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach życia i działalności dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Łodzi i Polski.

 

2

16

Po zakończeniu tej wspaniałej uroczystości odbyło się VII Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole. Uczestniczyła w nim także Przewodnicząca KSPS-Zofia Grzebisz-Nowicka, która w swoim wystąpieniu pogratulowała osiągniętego dorobku w okresie sprawozdawczym, podziękowała za duży udział ŁSPS w realizacji kilku ogólnopolskich programów KSPS i przedłożyła propozycję dalszego współdziałania w realizacji wspólnych celów statutowych w oparciu o Porozumienie podpisane 13.04.2007.

Będziemy nadal – powiedziała Przewodnicząca KSPS – koncentrować wysiłek na: umacnianiu i rozwijaniu Klubu Przodujących Szkół; zacieśnianiu współdziałania pomiędzy Regionalnymi i Krajowym Stow. Pomocy Szkole; pomiędzy szkołami klubowymi w ramach województwa i szkołami klubowymi innych województw; wspólnej realizacji cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych KSPS, a w szczególności takich jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”; Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i Literackich „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i „Wiersz o Babci i Dziadku”; Gale Laureatów i wystawy najpiękniejszych prac młodych artystów, organizowanie plenerów plastycznych, zimowych i letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z atrakcyjnym programem edukacyjnym; „Żyj zdrowo”, „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”.

 

Te i inne propozycje przedłożone przez Przewodniczącą KSPS wspólnego działania na rzecz polskiej oświaty, nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania dzieci i młodzieży zostały przyjęte oklaskami uczestników Zgromadzenia.

 

W części wyborczej Zgromadzenia na funkcję Przewodniczącej Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole wybrano ponownie Panią Iwonę Bartosik, a na Wiceprzewodniczących wybrano : Grażynę Adamiec, Wacława Bierkowskiego, Włodzimierza Magina, Józefa Mazura i Longinę Tadej.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy nowym władzom statutowym dalszych sukcesów, jak najwięcej satysfakcji i uznania społecznego w nowej VIII kadencji Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole.

podziekowanie2

podziekowanie4

poziekowanie5