Działalność wychowawczo-dydaktyczna Gimnazjum im. Jerzego Brauna w Tarnowie

Wybrane fragmenty z działalności wychowawczo-dydaktycznej

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

w roku szkolnym 2013/2014


Minął kolejny rok naszej współpracy z Klubem Przodujących Szkół. Dlatego pragniemy się podzielić naszymi osiągnięciami, realizowanymi projektami, innowacjami. Gimnazjum nasze zapewnia wszystkim uczniom możliwość harmonijnego rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy. Zapewniamy uczniom wysokiej jakości edukację.

 

DSC07789

 

 

 

Wybrane fragmenty z działalności wychowawczo-dydaktycznej

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie

w roku szkolnym 2013/2014


Minął kolejny rok naszej współpracy z Klubem Przodujących Szkół. Dlatego pragniemy się podzielić naszymi osiągnięciami, realizowanymi projektami, innowacjami. Gimnazjum nasze zapewnia wszystkim uczniom możliwość harmonijnego rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy. Zapewniamy uczniom wysokiej jakości edukację.

 

W obecnym roku szkolnym w naszej szkole były prowadzone innowacje:

 •  politechniczna
 •  biologiczna
 •  językowa
 •  dziennikarska
 •  sportowa
 •  hiszpańska
 •  europolitechniczna
 •  artystyczna
 •  turystyczna

 

DSC07789

 

 

Innowacja programowo – metodyczna „Klasa politechniczna” realizowana była w klasie IIa. Program innowacyjny obejmuje dwa przedmioty ścisłe: fizykę i matematykę.

 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Miały one na celu utrwalenie poznanych w klasie drugiej wiadomości z fizyki poprzez wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, które nie były wykonywane w szkole oraz miały na celu poszerzenie wiadomości.

 

Uczniowie klasy politechnicznej odnoszą sukcesy w konkursach szkolnych. Tytuł Mistrza Matematyki klas drugich uzyskał Dawid Dębowski, a Igor Żurowski zajął II miejsce w Szkolnym Konkursie Inżynierowie in spe.

 

Zakładane na rok szkolny 2013/2014 cele zostały osiągnięte, a przewidywane efekty wdrażanej innowacji wydają się być obiecujące. Wzrosła świadomość uczniów, co do roli i znaczenia przedmiotów ścisłych w dalszej edukacji a w perspektywie wyboru zawodu. Frekwencja na zajęciach dodatkowych była bardzo wysoka. Uczniowie chętnie brali udział w innowacji. Samodzielnie rozwiązując prace badawcze w praktyce weryfikowali posiadane umiejętności.

 

Innowacja biologiczna realizowana była w klasie 2b.

 

Celem dodatkowych zajęć z biologii w obecnym roku szkolnym było poszerzenie wiedzy uczniów nt. zdrowia i choroby.

 

Uczniowie uczestniczyli w lekcji otwartej „Czy potrzebne nam są dwa obiegi krwi?” Prowadzili w szkole zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Złotówka na budowę Hospicjum Via Spei w Tarnowie”.

 

Uczniowie przygotowali i zaprezentowali projekt edukacyjny: „Czy na Ziemi tarnowskiej są ciekawe obiekty przyrodnicze?”

 

Innowacja dydaktyczna z poszerzonym programem języka angielskiego prowadzona była w grupie uczniów z klasy Ic i IIc

 

Uczniowie klasy IIc mieli w każdym tygodniu dodatkowo dwie godziny języka angielskiego, co pozwoliło w znacznym stopniu poszerzyć zakres podstawy programowej realizowany w klasie drugiej oraz podnieść świadomość językową. Uczniowie tej klasy posługują się bogatszym zasobem leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych środków językowych, rozumieją wypowiedzi zarówno tekstu słuchanego jak i pisanego, potrafią tworzyć wypowiedzi, zarówno ustne jak i pisemne.

 

Podczas lekcji uczniowie ćwiczyli również rozwój tych umiejętności językowych, które są częściami egzaminów językowych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, mówienie, pisanie) oraz pomocne techniki egzaminacyjne.

 

Na lekcji uczniowie korzystali z technicznych środków telekomunikacyjnych – komputer, Internet, co pozwoliło uczniom nabywać wiedzę w atrakcyjny, bliski im sposób. Korzystali również z autentycznych materiałów do słuchania (piosenki), oglądnęli film w angielskiej wersji językowej, po którym zorganizowali dyskusję. Korzystając z Internetu oglądali wiadomości, ciekawostki oraz prognozy pogody w języku angielskim, czytali autentyczne materiały -ulotki reklamowe, blogi, krótkie artykuły internetowe. Raz w tygodniu uczniowie mieli zajęcia z native speakerem, co umożliwiło im w znacznym stopniu rozwinąć umiejętność mówienia i komunikacji.

 

Uczniowie klasy Ic mieli również w każdym tygodniu dodatkowo dwie godziny języka angielskiego (łącznie pięć) co pozwoliło w znacznym stopniu poszerzyć zakres podstawy programowej realizowany w klasie pierwszej oraz podnieść świadomość językową.  

Część uczniów tej klasy uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii gdzie mieli możliwość zobaczenia słynnych miejsc oraz wykorzystania znajomości języka angielskiego do rozwiązania zadań językowych, które wykonywali każdego dnia.

 

Realizacja zajęć o specjalności dziennikarskiej przebiegała w grupie 30 osób, uczniów klasy IIC naszego gimnazjum.

 

Młodzież przygotowała projekt edukacyjny „Jak uczniowie klasy 2c – młodzi dziennikarze poszukują informacji na temat sławnych mieszkańców Tarnowa?”

 

Uczniowie zapoznali się z sylwetkami sławnych osób związanych z Tarnowem , umiejętnie korzystali z dostępnych źródeł z zachowaniem zasad TIK, Netykiety.

 

Ponad to uczennice pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach koła pracowały nad audycją konkursową – jako jeden z zadań projektu profilaktycznego. Audycja promowała naszą szkołę w środowisku lokalnym, ponieważ była emitowana w lokalnym radiu RDN.

 

Największy sukces osiągnięty przez uczniów tej klasy to zdobycie 3 miejsce w konkursie na najlepszą audycję radiową w ramach kolejnego etapu projektu profilaktycznego „Alkohol –   świat zatopionych marzeń”.

 

Innowację pedagogiczną z dziedziny gry sportowe realizowali uczniowie klasy IId. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania sportowe, brali udział w licznych zawodach
i grach zespołowych.

 

Uczniowie byli motywowani do kształtowania i doskonalenia harmonijnego rozwoju fizycznego, zapewniono uczniom uzdolnionym sportowo warunki do podwyższania swych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach sportowych, byli inspirowani do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno- sportowych / mitingi lekkoatletyczne, turystyka rowerowa i piesza, zawody szkolne i międzyszkolne w poszczególnych dyscyplinach.

 

 

DSC08026-1

 

 

Innowacja hiszpańska została wprowadzona w pierwszym półroczu 2013/14 roku i objęła grupę 17 uczniów z klas pierwszych 1a, 1c i 1d.

 

Program innowacyjny zakładał jedną godzinę dodatkową w tygodniu. Celem dodatkowej godziny było poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 

Uczniowie dzięki dodatkowej godzinie języka hiszpańskiego, mieli więcej możliwości wykorzystywania języka między innymi w różnorodnych projektach, poprzez stosowanie komunikacyjnego podejścia zadaniowego.

 

Pięcioro uczniów klasy hiszpańskiej wzięło udział w projekcie językowym do Hiszpanii organizowanym prze Europejskie Centrum Młodzieży w dn. 02.06.2014-11.06.2014.

 

Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy z zakresu kultury i języka Hiszpanii.

 

Uczniowie dzięki bogatemu programowi wyjazdu prawie codziennie ćwiczyli język hiszpański w trakcie zadań językowych „w terenie” czyli w trakcie zwiedzania miast i zabytków, oraz na zajęciach językowych, dzięki którym gimnazjaliści poznali niuanse kulturowe oraz realia zwiedzanego rejonu Katalonii.

 

Innowacja europolitechniczna obejmowała grupę uczniów z klasy 1d .

 

Uczniowie w zakresie części „politechnicznej” brali udział w warsztatach w PWSZ
w Tarnowie.

 

Realizowali projekt :” Budujemy słoneczny pojazd” .

 

W zakresie języka niemieckiego rozwijali sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania w kontekście wymagań egzaminacyjnych na poziomie A1.

 

Brali udział:

– w obchodach Dni Niemieckich w PWSZ w Tarnowie

– w zajęciach językowych Spielevormittag  Poranek z grami, prowadzonych przez Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie
– w zajęciach językowych w Instytucie Goethego w Krakowie  Niemiecki poprzez zabawę.

 

Innowacją artystyczną zainteresowana była grupa uczniów z klasy Id .

Uczniowie pracowali nad własną kreatywnością. Rozwijali zainteresowania i zamiłowania muzyczne. Wiele czasu poświecili na doskonalenie emisji głosu, słuchu, dykcji, poczucia rytmu czy umiejętności operowania głosem w czasie śpiewu.
Pracowali nad scenkami muzyczno tanecznymi w trakcie realizacji wybranej przez grupę adaptacji teatralnej bajki Pchła Szachrajka. Przedstawienie zostanie zaprezentowane przedszkolakom.
W ramach przygotowania uczniów do występów publicznych i świadomego uczestnictwa
w kulturze regionu czy społeczności lokalnej, niektórzy po raz pierwszy prezentowali swe możliwości w czasie konkursu Mam talent na Pikniku Szkolnym.
Zachęceni sukcesami wystąpili w chórze szkolnym i wykonali utwory solowe w  trakcie programu artystycznego Wiosna, ach to Ty w Parku Artystów dla społeczności szkolnej, prof. Kazimierza Brauna i zaproszonych gości oraz w trakcie apelu  zakończenia roku szkolnego.
Realizacja programu klasy artystycznej odbywa się we współpracy z innymi nauczycielami.

 

DSC_3486-1

 

Innowacja z plastyki w klasie artystycznej

 

Uczniowie rozwijali sprawność manualną i zainteresowania sztuką. Rozwijali uzdolnienia artystyczne, ćwiczyli różne techniki plastyczne – od płaskich, po przestrzenne, od grafiki, po malowanie na płótnie. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych – „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”, „Dzieckiem być..”, „Piękno świata i to co mnie wzrusza” i osiągali sukcesy: Aleksandra Pisz zdobyła 3 miejsce w konkursie „Mój zawód, moja pasja” organizowanym przez PPP w Tarnowie, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Sowa.
W konkursie „Mój przyjaciel – Pies. Portret przyjaciół” wyróżnienie zdobyły: Kinga Kozak, Aleksandra Pisz, Agnieszka Czarnik.

Od roku szkolnego 2013/2014 grupa uczniów realizuje innowację turystyczną .

 

Uczniowie wzięli udział w dwóch wyjściach do tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, gdzie regularnie odbywają się multimedialne prezentacje o tematyce podróżniczej.

 

Zorganizowano dwie wycieczki, podczas których młodzież poznawała dwa pasma górskie, wędrując na Przehybę w Beskidzie Sądeckim i Mogielicę w Beskidzie Wyspowym.

 

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowaliśmy w naszej szkole zajęcia z doradztwa zawodowego. Doradcą zawodowym jest p. Wiesław Witaszek

 

Zgodnie z Planem Pracy w bieżącym roku szkolnym poradnictwem edukacyjno – zawodowym objęto wszystkie klasy gimnazjalne zgodnie z opracowanym WSDZ /Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego/ w formie zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w systemie poradnictwa indywidualnego i grupowego.

 

Ponadto zgodnie z opracowanym Planem pracy podjęto różnokierunkowe działania skierowane w stronę ucznia a także rozwoju osobistego i doskonalenia warsztatu pracy doradcy zawodowego:

 1. Podjęto współpracę z:
  • Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 2. Aktualizowana była na bieżąco baza informacyjna o zawodach / poradniki, ulotki plakaty, baza multimedialna oraz literatura na temat doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole
 3. Zrealizowano do końca Projekt Festiwal Zawodów w formie zorganizowanego wyjazdu do Krakowa na Targi Edukacyjne gdzie uczniowie mieli okazje zapoznać się z bogata ofertą szkół ponagimnazjalnych nie tylko z regionu małopolski ale i       innych województw oraz z ofertą szkół z Niemiec, Francji i Słowacji.
 4. Przeprowadzono szkolny etap konkursu organizowanego przez PPP Mój Zawód – Moja pasja
 5. Poradnictwo grupowe;
  • Zajęcia grupowe zgodnie z opracowaną tematyką z doradztwa edukacyjno- zawodowego we wszystkich
  • Konsultacje indywidualne
 •  Każdy uczeń gimnazjum klas III opracował indywidualną ścieżkę edukacyjno- zawodową / IPD / zgodnie z jego zainteresowaniami, zdolnościami, umiejętnościami oraz wiedzą na temat świata zawodów i oferty szkół ponadgimnazjalnych w rejonie co pozwoliło na dokonanie właściwego, świadomego i konstruktywnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
 1. Targi Edukacyjne
 2. Szkolenia
 3. Spotkania warsztatowe w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie w kwietniu i czerwcu 2014roku dotyczące zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed poradnictwem zawodowym i działaniami podejmowanymi       w tym obszarze.

 

Jak co roku nasze gimnazjum bierze udział w licznych konkursach, w których zajmujemy wysokie lokaty. Najważniejsze z nich to :

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

– Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

– I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki „Korowód Świętych 

Małopolski Interdyscyplinarny Konkurs „Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, rysunku i grafice

– Międzygimnazjalny Konkurs Polonistyczny – „Z lekturami za pan brat

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

XV Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej „Moja wierna mowo

– Międzyszkolna Konkurs Humanistyczny „Międzyszkolna gra o tron

„Przyszłość przeszłością pisana” – historia Armii Krajowej

„Ku wolnej Polsce” – konkurs małopolski

Małopolski Konkurs Literacko-Historyczny „Ludzie z pasją”

– Małopolski Konkurs tematyczny „Hiszpania-kraj, ludzie i ich obyczaje

„Wędrówki przez Chiny”

– Konkurs ogólnopolski Eko-

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego  

XV Jubileuszowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej

– XI edycja Konkursu Języka Angielskiego „Improve Your English

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

– II Konkurs Języka Angielskiego i Kultury Krajów Anglojęzycznych 

 

W szkole odbywały się również konkursy na :

 • Najlepszego Matematyka
 • Najlepszego Fizyka
 • Najlepszego Biologa

 

DSC08076

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych zawodach sportowych, odnosząc w nich spore sukcesy. Najważniejsze z nich to :

Jesienne Indywidualne Biegi Przełajowe,

Indywidualne Mistrzostwa Tarnowa w Lekkiej Atletyce

Halowa piłka nożna chłopców

Halowa piłka nożna dziewcząt
Piłka siatkowa dziewcząt

Mistrzostwa Tarnowa w szachach

Gimnazjada – piłka siatkowa dziewcząt

Drużynowe biegi przełajowe chłopców

Tenis stołowy – turniej drużynowy – IV miejsce

Koszykówka chłopców – 2 miejsce ( srebro) 

Mistrzostwach Tarnowa szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

Mistrzostwa Polski Młodzików w judo

Promocja szkoły poprzez sport 

W bieżącym roku szkolnym zorganizowane zostały turnieje sportowe dla uczniów klas VI szkół podstawowych.

– piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych

W naszym gimnazjum zwraca się dużą uwagę na działalność Szkolnego   Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nr 1 im. Jana Pawła II .

Opiekunem koła jest przewodnik górski beskidzki – Beata Wideł.

 

Uczniowie biorą udział w wyjściach, spotkaniach z podróżnikami i wycieczkach krajoznawczych.

 •   „Góry Dzikiego Zachodu”
 •  „Magia Norwegii”

 

WYCIECZKI / WYJAZDY

 •  XV Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Mogielicę (Beskid Wyspowy), org. przez Zarząd Mieleckiego Klubu Górskiego „Carpatia” – Oddziału PTT i Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie  
 •  Pielgrzymka pieszo – rowerowa Drogą Świętego Jakuba „Via Regia” z Tarnowa do Krakowa Łagiewnik na uroczystości Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, org. przez Oddział PTT w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba                 w Polsce”.
 •  Tarnowski Rajd Papieski,

 

Celem rajdu było uczczenie wydarzenia, jakim była kanonizacja Jana Pawła II.

 •  V Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach „Pogórze Ciężkowickie, Rożnowskie i Wiśnickie”

Drużyna reprezentująca SK PTT Nr 1 zajęła drużynowo pierwsze miejsce.

 •  VI Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach „Beskid Śląski i Mały”

Ważne miejsce w pracy szkoły zajmuje Samorząd Uczniowski.

Opiekunami SU w bieżącym roku szkolnym były panie: Bernadetta Romańska, Bernadeta Leśniak i Zofia Zelek.

 

Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców , wychowawcami klas
i przewodniczącymi poszczególnych klas.

 

Głównym celem działalności jest integracja społeczności szkolnej, promocja naszego gimnazjum w środowisku lokalnym, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, koleżeństwa.

 

W ramach integracji uczniów organizowane były:

– Dzień Chłopaka

– Otrzęsiny dla Klas Pierwszych

– dyskoteka andrzejkowa

– Mikołajki Szkolne

– wigilia szkolna

– dyskoteka karnawałowa

– dyskoteka Walentykowa

– Dzień Kobiet

– kiermasz wielkanocny

– Festyn Rodzinny

 

P1012747

 

W naszym gimnazjum odbyły się Dni Otwarte dla klas VI szkół podstawowych. Postaraliśmy się, aby naszym przyszłym koleżankom i kolegom przybliżyć jak na co dzień funkcjonuje nasza szkoła. W ciekawej wędrówce po szkole przewodniczyliśmy szóstoklasistom. Pokazaliśmy, że oprócz nauki liczy się dobra atmosfera i wspaniała zabawa. 

 

Uczniowie zobaczyli wiele ciekawych doświadczeń, rozwiązywali quizy, krzyżówki, oraz zadania matematyczne z Obelixem. Podczas wspólnej zabawy karnawałowej zaproszeni szóstoklasiści mogli poczuć przyjazną atmosferę panującą w naszej szkole.

 

DSC08007

 

Samorząd Uczniowski prowadzi szereg akcji charytatywnych:

 1. Zorganizowano akcję zbierania nakrętek.
 2. Zorganizowano zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie.
 3. Zebrano paczki Mikołajkowe podczas akcji „Wszystkie dzieci są kochane”, którymi obdarowano dzieci w ośrodkach terapeutycznych. Do udziału w akcji włączyły się wszystkie klasy.
 4. Przeprowadzono akcję zbierania żywności na wigilie dla osób starszych, samotnych i ubogich.
 5. Wolontariusze naszej szkoły kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 6. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji „Góra Grosza”. 
 7. W maju SU zaangażował się w akcję ekologiczną „Drzewko za butelkę”

 

Uczniowie naszego gimnazjum są redaktorami i wydają szkolne czasopismo „Chochlik” . Opiekunem czasopisma jest p. Joanna Gnutek.

 

Zespół redakcyjny składa się z uczniów klas II i III.

 

W  roku szkolnym ukazało się 5 numerów ,,Chochlika”. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania,  kształcąc jednocześnie sprawność językową. Uczyli się samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów, świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (prasa, Internet) oraz wydawnictw multimedialnych. Tematyka artykułów umieszczanych w szkolnej gazetce dotyczyła życia szkolnego, zainteresowań uczniów.  Na zajęciach kółka redakcyjnego oprócz prac związanych
z przygotowaniem artykułów omówiono formy wypowiedzi prasowej: artykuł prasowy, notatkę prasową, sprawozdanie, wywiad, reklamę. W II semestrze przygotowano też numer specjalny gazetki na potrzeby konkursu organizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Fundację ,, Warszawa walczy”- ,, Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”. W numerze umieszczono m.in. wywiad z pułkownikiem Jerzym Pertkiewiczem przeprowadzony przez członków Klubu Historycznego im. AK, wiersz Pauliny Majochy oraz esej Maksymiliana Truchana. Gazetka zajęła III miejsce w kategorii prace literackie.

 

Gimnazjum nr 4 od wielu lat bierze udział w różnych projektach. Najważniejsze z nich to:

 •  „Katyń – ocalić od zapomnienia 
 •  „Młodzież pamięta”  

Projekt realizowany w Małopolsce od 2002 w czasie obchodów świąt narodowych przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” i Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie. Realizowany projekt ma zwrócić uwagę – szczególnie młodych ludzi – jak ważna jest narodowa pamięć i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazać społeczeństwu, że młodzież z Gimnazjum nr 4 pamięta o najważniejszych datach w historii Polski.

 

3 Maja 1791 – Święto Konstytucji Polski uczniowie rozdawali ulotki, chorągiewki, naklejki po mszy za ojczyznę w Katedrze.

 

 • Alkohol – świat zatopionych marzeń”

W kwietniu 2014 roku grupa uczniów należących do koła dziennikarskiego, prowadzonego przez panią Katarzynę Smoleń przygotowała audycję radiową w ramach kolejnego etapu projektu profilaktycznego „Alkohol – świat zatopionych marzeń”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w radiu RDN, przeprowadzali wywiady, uczestniczyli w nagraniu radiowym „na żywo”, podglądali pracę dziennikarzy radiowych, a następnie po opieką nauczyciela stworzyli własną audycje radiową. Audycja ta była wyemitowana w radiu 21 kwietnia 2014 r.

 

Kolejnym etapem tego projektu była prezentacja małych form teatralnych poprzedzonych indywidualnymi konsultacjami prowadzonymi przez aktorów Teatru Tarnowskiego w trakcie warsztatów teatralnych. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie będący członkami koła teatralnego naszego Gimnazjum pod opieką pani Małgorzaty Sobół i Edyty Lada przygotowali przedstawienie o charakterze profilaktycznym  pt. „W zaklętym kręgu”. W Centrum Sztuki Mościce dnia 30 maja odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych i w tej właśnie konkurencji nasza grupa teatralna zajęła wysokie IV miejsce.

 

Jak co roku tradycyjnie odbył się również piknik integracyjny w Jastrzębiej, a rywalizacja wzbogacona została o elementy wspólnej rekreacji i staropolskiej biesiady. Uczniowie naszej szkoły (chłopcy) wzięli udział w zawodach sportowych na Jamnej, a dziewczynki w konkursie na pracę plastyczną – „Leśny Duszek”. Opiekunami grupy były Renata Plebanek i Kinga Sokalska.

 

Na koniec roku szkolnego – 23 czerwca 2014 roku na Scenie Tarnowskiego Teatru miała miejsce wielka gala finałowa, podsumowująca całoroczne zmagania.

 

Praca w ramach projektu „Alkohol – świat zatopionych marzeń” wymagała ogromnego zaangażowania zarówno osób koordynujących projekt jak i wszystkich nauczycieli współpracujących, a także uczniów biorących udział w licznych konkurencjach.

 

 • Akcja Szkoła Promująca Zdrowie

 

Działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie są ściśle związane z zasadami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Nasza praca koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

-zdrowe odżywianie

-aktywność fizyczna

-zapobieganie nałogom

-higiena na co dzień

-uśmiech i życzliwość

 

Zdrowe odżywianie

Uczniowie klas II poznali zasady zdrowego odżywiana, układali dzienne jadłospisy zgodne
z potrzebami ich organizmu, przygotowali spis 10 zasad zdrowego odżywiania. Praca odbywała się z wykorzystaniem materiałów programu „Trzymaj formę”.

 

Aktywność fizyczna

Wszyscy uczniowie uczestniczyli w licznych zawodach sportowych i dodatkowych zajęciach rozwijających ich sprawność fizyczną (rajdy rowerowe i piesze, wycieczki, ogniska). Odbywali też wędrówki górskie w ramach Koła Turystyki Górskiej.

W czasie dużej przerwy mieli okazję obserwować pokaz aerobiku przyg. przez uczennice klas III i I we współpracy z naucz. wych . fiz.

 

Uczniowie brali udział w konferencji „Zdemaskować chłoniaka” org. we współpracy
z Kuratorium.