Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie

 

Piękny i niezwykle wzruszający Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej

im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie w dn. 7 listopada 2014 r.


IMG_2773

 


Niewiele jest szkół podstawowych w Polsce, które mogą poszczycić się tak bogatym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym wypracowanym w okresie 150 lat, jak Szkoła Podstawowa w Pruszynie. Nic więc dziwnego, że społeczność szkolna Zespołu Oświatowego na czele z P. Dyrektor Iwoną Chacińską przygotowała nie tylko bogaty program przypominający najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia szkoły w tym okresie, ale także zaprosiła gminne, powiatowe i wojewódzkie władze samorządowe i oświatowe oraz absolwentów tej szkoły, wśród których była również Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS.

 

 

 

 

Piękny i niezwykle wzruszający Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej

im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie w dn. 7 listopada 2014 r.


IMG_2773

 

IMG_2804

 

Niewiele jest szkół podstawowych w Polsce, które mogą poszczycić się tak bogatym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym wypracowanym w okresie 150 lat, jak Szkoła Podstawowa w Pruszynie. Nic więc dziwnego, że społeczność szkolna Zespołu Oświatowego na czele z P. Dyrektor Iwoną Chacińską przygotowała nie tylko bogaty program przypominający najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia szkoły w tym okresie, ale także zaprosiła gminne, powiatowe i wojewódzkie władze samorządowe i oświatowe oraz absolwentów tej szkoły, wśród których była również Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS.

 

IMG_2636

 

Część oficjalną tego niezwykłego Jubileuszu poprzedziła Msza św. dziękczynna celebrowana przez ks. biskupa Diecezji Siedleckiej – Kazimierza Gurdę.

 

IMG_2540

 

IMG_2470

 

Z okazji Jubileuszu Zespół Oświatowy w Pruszynie, w skład którego wchodzi SP i Gimnazjum, odznaczony został Medalem Pamiątkowym Pro Masovia przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a wielu zasłużonych nauczycieli otrzymało dyplomy uznania za wieloletnią twórczą pracę w tej szkole.

 

IMG_2778

 

IMG_2769

 

IMG_2748

 

 

Długa jest lista osiągnięć tej wspaniałej placówki oświatowo-wychowawczej. Pamiętając o przeszłości i będąc wierną tradycjom dzielnie stawia czoła nowym wyzwaniom edukacyjnym. Dowodem tego są m.in. zajmowane czołowe lokaty w różnych konkursach tematycznych, artystycznych i zawodach sportowych przez jej uczniów, a także współpraca z różnymi szkołami.

Już na początku roku szkolnego 2002/2003 szkoła nawiązała współpracę ze szkołami w Niemczech i Irlandii Północnej w ramach Programu Socrates-Comenius. Natomiast wspólnie ze szkołami w Magdeburgu i Szkołą Św. Józefa w Lisbrun zrealizowano projekt pt. „Klasa europejska”. Razem ze szkołami w Słowenii w roku szkolnym 2007/2008 w ramach programu Comenius-e Twining zrealizowano projekt pt. „Internet moją drogą do przyjaźni”. Językiem komunikacji e-mailowej był język niemiecki, którego znajomość uczniowie doskonalili w trakcie trwania projektu. Uczyli się też umiejętności pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami i odpowiedzialnością. Ważnym projektem edukacyjnym był również zrealizowany w 2008 r. z okazji Dnia Europejskiego projekt pt. „Unia Europejska –czego nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy”. Istotą tego projektu było kształtowanie poczucia własnej tożsamości jako postawy otwartej, tolerancyjnej i wolnej od stereotypów, a także rozwijanie zainteresowań tradycją i kulturą państw europejskich.

 

IMG_2791

 

Przeprowadzono w tej szkole również cykl zajęć edukacyjnych z grafiki komputerowej i technik artystycznych pt. „I ty możesz tworzyć” w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Nawiązano także współpracę z wolontariatem studenckim PROJEKTOR –programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA. Wraz z wolontariuszami uczniowie przygotowali różne prace plastyczne i uczestniczyli w warsztatach pt.”Gry i zabawy językowe”, których celem było dostarczenie uczniom pomysłów do zabaw sprzyjających możliwościom poprawnego i twórczego opanowania języka.

 

IMG_2716

 

Społeczność szkolna aktywnie także uczestniczy w różnych programach edukacyjnych realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, w tym przez KSPS. Podkreśliła to w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka. Serdecznie gratulując osiągniętego dorobku we wszechstronnym edukowaniu i dobrym wychowaniu kilku pokoleń dzieci i młodzieży wiejskiej tego pięknego zakątka Ziemi Podlaskiej, nawiązała ze wzruszeniem do swoich lat pobierania nauki w tej szkole i kształtowania patriotycznej świadomości będąc jej uczennicą. Podkreśliła, że mimo niezwykle trudnych warunków, w jakich po II wojnie światowej i okrutnej okupacji żyły wówczas wiejskie rodziny i nasza szkoła, uczęszczaliśmy do niej z wielką radością, bo była naszym oknem na świat, na lepsze życie w nowej Polsce . Z satysfakcją powiedziała, że mieliśmy szczęście wtedy i mają je także dziś uczniowie tej szkoły do wspaniałej, mądrej kadry pedagogów i wychowawców. Składam, powiedziała Przewodnicząca, w tym wyjątkowym dniu Jubileuszu 150-lecia gorące podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za stałą troskę o wszechstronny rozwój i nowoczesne kształcenie i dobre wychowanie uczniów, za kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, za tworzenie coraz lepszych warunków do innowacyjnego kształcenia. Przewodnicząca podziękowała także serdecznie rodzicom oraz wszystkim osobom i podmiotom prawnym, które pomogły w rozbudowie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt tej wspaniałej szkoły.

Przewodnicząca zwróciła się z apelem do uczniów, aby nadal starali się w optymalny sposób korzystać z szansy, jaką stwarza im kochana zarówno przez absolwentów, jak też i obecnych uczniów ta placówka oświatowo-wychowawcza.

 

IMG_2702

 

Składając serdeczne życzenia osiągania dalszych sukcesów w procesie dydaktyczno-wychowawczym , w poszerzaniu szans edukacyjnych i życiowych uczniów Przewodnicząca w imieniu KSPS na ręce P. Dyr. Zespołu Oświatowego Iwony Chacińskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców i Przewodniczących Samorządów Uczniowskich SP i Gimnazjum przekazała pakiet edukacyjny Partnerstwo dla klimatu,150 egz. książek dla biblioteki szkolnej oraz książki dla wszystkich nauczycieli. Uhonorowała także nauczycieli i uczniów prowadzących tę niezwykła uroczystość.

 

 

 

IMG_2719

 

Piękną oprawę artystyczną Jubileuszu zapewnił zespół artystyczny uczniów tej wspaniałej szkoły.

Był to wyjątkowy Jubileusz !

IMG_2615