Uchwała programowa „Kierunki Działalności KSPS na lata 2013-2016”

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, jako organizacja pożytku publicznego będzie nadal inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej i kultury. Będzie nadal współuczestniczyło, na miarę swoich możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Program działalności będzie obejmował, w zależności od możliwości ekonomicznych, zarówno kontynuację dotychczasowych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, jak również, będzie wzbogacany o nowe przedsięwzięcia na rzecz polskiej szkoły….

 

 

 

Uchwała programowa „Kierunki Działalności KSPS na lata 2013-2016” przyjęta na VII Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS.

 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, jako organizacja pożytku publicznego będzie nadal inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej i kultury. Będzie nadal współuczestniczyło, na miarę swoich możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Program działalności będzie obejmował, w zależności od możliwości ekonomicznych, zarówno kontynuację dotychczasowych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, jak również, będzie wzbogacany o nowe przedsięwzięcia na rzecz polskiej szkoły.

 

Wysiłek Stowarzyszenia w VII Kadencji koncentrowany będzie przede wszystkim na n/wym. obszarach działalności:

 

 

  1. Rozwój i upowszechnianie dorobku Klubu Przodujących Szkół

 

 

Będzie to nadal priorytetowe zadanie programowe całego Stowarzyszenia. Do Klubu będą przyjmowane najlepsze w Polsce szkoły pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Umacniana będzie więź organizacyjna i programowa Stowarzyszenia ze szkołami klubowymi oraz współdziałanie między szkołami klubowymi. Upowszechniany będzie dorobek dydaktyczno-wychowawczy i najciekawsze inicjatywy edukacyjne szkół klubowych na stronie internetowej KSPS. Szczególną troską otoczone będą szkoły i zespoły szkół zawodowych zrzeszone w Klubie i Platformie Ekologicznej KSPS. Ożywiana i poszerzana będzie nadal działalność Rady Klubu Przodujących Szkół. Wspierane będą przedsięwzięcia Rady upowszechniające ciekawe, nowatorskie programy edukacyjno-wychowawcze szkół klubowych. Upowszechniany będzie dorobek szkół, które swoją działalność opierają na prawidłowych relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic budowanych na zaufaniu i współdziałaniu zarówno wewnątrz szkoły, jak i poza nią.

 

 

  1. Wzmacnianie roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE

 

 

Inspirowane i wspierane będą nadal inicjatywy szkół klubowych, Regionalnych Stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych mające na celu poszerzanie aktywnego udziału nauczycieli i uczniów szkół różnych stopni organizacyjnych w programach unijnych i w wymianie zagranicznej oraz zwiększające szanse konkurowania polskiej młodzieży z rówieśnikami państw Zjednoczonej Europy.

 

Kontynuowane będą starania o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów, głównie edukacyjnych, zdrowotnych, kulturowych, sportowych, krajoznawczych współfinansowanych z funduszy unijnych, których beneficjentami będą nauczyciele, dzieci i młodzież, ich rodzice oraz środowisko lokalne.

 

 

  1. Udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

 

 

Organizowane będą, podobnie jak dotychczas, różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli , głównie ze szkół klubowych. Służyć temu będą : ogólnopolskie i regionalne sesje pedagogiczne dla dyrektorów szkół klubowych i desygnowanych przez nich nauczycieli, warsztaty i seminaria prowadzone przez najlepszych edukatorów i trenerów, wyjazdy studyjne połączone z ciekawymi programami krajoznawczymi i spotkaniami z ważnymi osobowościami nauki i kultury. Podjęte zostaną przez Radę Klubu Przodujących Szkół działania w zakresie organizowania częstszych, niż dotychczas regionalnych spotkań tematycznych nauczycieli w celu lepszej wymiany doświadczeń , wspólnego rozwiązywania nurtujących te środowiska problemów, a także zacieśniania współpracy przy opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów unijnych.

 

 

  1. Rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

 

 

Będzie to nadal, jeśli pozwoli na to sytuacja ekonomiczna Stowarzyszenia, jedno z wiodących zadań w programowej działalności Stowarzyszenia. Organizowane będą w ramach tego Programu : Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne, Gale Laureatów, plenery plastyczne, wystawy prac poplenerowych i pokonkursowych. Nagradzani i promowani będą utalentowani i ambitni uczestnicy. Rozwijana będzie w tym obszarze działalności współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką. Realizowany będzie wspólnym wysiłkiem wieloletni program „Wychowanie przez sztukę”, którego celem jest wszechstronny rozwój kulturalny młodych ludzi i poszerzanie ich horyzontów, a także ich wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym i współczesnej sztuce. Promowane będą twórcze postawy młodzieży oraz szacunek dla kultury narodowej, tradycji i języka ojczystego. Czynione będą, podobnie jak dotychczas, starania w sprawie pozyskania sponsorów i dofinansowania tych przedsięwzięć ze środków publicznych w formie zadań zleconych dla KSPS.

 

 

  1. Współuczestniczenie w programach edukacyjno-wychowawczych o tematyce profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię, uzyskiwania efektu ekologicznego, rzeczowego i trwałości Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

 

Kontynuowana będzie do września 2013r. realizacja Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” a w następnych latach prowadzona będzie działalność mająca na celu dalsze uzyskiwanie efektu ekologicznego, efektu rzeczowego i trwałość Przedsięwzięcia. Upowszechniany będzie dorobek nauczycieli i szkół uczestniczących w Przedsięwzięciu a w szczególności: autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze, scenariusze lekcji, najciekawsze pomysły edukacyjne, nowoczesne formy i metody zajęć w szkole i poza szkołą uczące i kształtujące postawy racjonalnego gospodarowania energią. Podjęte zostaną starania o pozyskiwanie środków na realizowanie wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i firmami programów edukacyjno-zdrowotnych, ekologicznych, edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Organizowane będą, jeśli pozwolą na to środki finansowe, konferencje, seminaria, warsztaty, olimpiady i inne formy edukacji zdrowotnej, ekologicznej i obywatelskiej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podjęte zostaną działania w sprawie przeprowadzenia, w szkołach wytypowanych przez KSPS i Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wspólnie realizowanych przedsięwzięć, w tym także z zakresu zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

 

 

  1. Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z edukacja i rekreacją

 

 

Organizowane będą nadal na miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia plenery plastyczne dla dzieci plastycznie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych i „Letnie szkoły edukacji europejskiej, w tym językowej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do uczestnictwa w tych szkołach zapraszani będą na dotychczasowych zasadach wolontariusze z różnych państw świata. Czynione będą nadal starania o pozyskiwanie środków na organizowanie dla dzieci z rodzin rolniczych turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z profilaktyką zdrowotną i edukacją. Inicjowane i wspierane będą działania szkół klubowych i Regionalnych Stowarzyszeń mające na celu wyjazdy zagraniczne dzieci i młodzieży na : wypoczynek, seminaria, międzynarodowe warsztaty tematyczne, obozy językowe, ekologiczne, workcampy itp.

 

 

  1. Kultywowanie wartości narodowych, wzbogacanie wiedzy uczniów o tradycjach i obrzędach polskich

 

 

Realizowany będzie nadal we współpracy z organami samorządu terytorialnego Program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie –Boże Narodzenie i Wielkanoc” połączony z warsztatami florystycznymi i konkursami dla uczniów różnych typów szkół na najpiękniejsze: kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, palmy wielkanocne.

 

 

  1. Udzielanie pomocy rzeczowej szkołom i uczniom

 

 

Inicjowane i wspierane będą nadal różnorodne działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły i uczniów materialnie, programowo i organizacyjnie. Poszerzane będzie grono Przyjaciół i sponsorów szkoły. Kontynuowana będzie Akcja „Książki dla bibliotek szkolnych”. Czynione będą starania o pozyskiwanie środków na zakup książek i nieodpłatne przejmowanie od wydawnictw książek i pakietów edukacyjnych w celu ich przekazania szkołom i uczniom. Kontynuowane też będą działania mające na celu doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, w tym elektroniczne i multimedialne pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć metodami aktywnymi, nowatorskimi. Prowadzona będzie – na dotychczasowej zasadzie dobrowolności szkół – zbiórka publiczna w formie rozprowadzania znaczków wartościowych i kartek okolicznościowych w celu zasilenia funduszy szkolnych środkami pozabudżetowymi.

 

 

  1. Współpraca z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych celów statutowych oraz z organami samorządu terytorialnego, administracją samorządową i rządową

 

 

Realizowane będzie Porozumienie Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole z 2007 r. w sprawie zacieśnienia współpracy dla dobra polskiej oświaty. Ustalane będą przez sygnatariuszy Porozumienia na każdy rok zadania programowe do wspólnej realizacji i oceniane będzie ich wykonanie w końcu danego roku. Zacieśniane będzie i poszerzane współdziałanie, na rzecz uczniów, nauczycieli i szkół, z resortami, samorządem terytorialnym, z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami oraz instytucjami i firmami działającymi w obszarze edukacji, kultury , ochrony zdrowia, ekologii, sportu, turystyki i innych mających na celu dobro dzieci i młodzieży.

 

Położony będzie większy nacisk na promocję Stowarzyszenia i współpracę z innymi podmiotami.

 

 

  1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

 

 

Funkcjonowanie wśród tysięcy organizacji pozarządowych wymusza na naszym Stowarzyszeniu jeszcze aktywniejsze pozyskiwanie środków poprzez korzystanie z grantów od instytucji państwowych, samorządowych, unijnych, a także darowizn w formie finansowej i rzeczowej od osób fizycznych, w tym rodziców uczniów i podmiotów prawnych. Składane będą nadal wnioski (oferty) o przyznanie dotacji ze środków publicznych będących w dyspozycji resortów, organów samorządu terytorialnego i innych instytucji centralnych na zadania zlecone do wykonania przez Stowarzyszenie.

 

Dla zachowania wypracowanej tożsamości Stowarzyszenia będą konsekwentnie czynione starania o środki na projekty związane z nowoczesną edukacją (zarówno szkolną jak i pozaszkolną) oraz środowiskiem uczniowskim.

 

Poszukiwanie szerszych sposobów finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia odbywać się będzie również poprzez zainteresowanie środowiska biznesowego i deklarowanie naszej otwartości na projekty lub badania wśród szkół, które kapitał prywatny mógłby dzięki naszym szkołom klubowym zrealizować. Ewentualny dobór takich projektów będzie musiał być zgodny z zadaniami statutowymi Stowarzyszenia i wnosić do szkół aktywność oraz nowoczesność połączoną z tradycją. Może to w przyszłości stać się naszą marką i wizytówką.

 

Czynione będą nadal starania o zwiększenie grona Darczyńców 1% swojego podatku wpłacanego na działalność statutową KSPS. Prowadzona też będzie zbiórka publiczna w formie rozprowadzania znaczków wartościowych i kartek okolicznościowych, z której 30% uzyskanej kwoty zasili fundusze KSPS, a 70% – fundusze szkół uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

 

Podjęte zostaną aktywniejsze i nowocześniejsze formy promocji Stowarzyszenia w celu dalszego kreowania jego wizerunku, co powinno zaowocować dotarciem do szerszego audytorium potencjalnych ”dobrodziejów”. Podjęte zostaną działania mające na celu przyznawanie nagród szczególnych dla osób działających na rzecz polskiej szkoły a także uhonorowanie Przyjaciół KSPS i Partnerów wspólnie realizowanych inicjatyw.