Wystąpienie Przewodniczącej Zofii Grzebisz-Nowickiej na VII Krajowym Zgromadzeniu

Drogie Koleżanki i Koledzy!


Po raz szósty w 24-letniej działalności naszego Stowarzyszenia mam zaszczyt i obowiązek złożyć sprawozdanie w imieniu Zarządu KSPS z tego, co wspólnym wysiłkiem udało się nam zrobić w okresie ocenianej kadencji a czego nie i dlaczego?


Przedłożyliśmy Państwu na piśmie i w wersji elektronicznej sprawozdanie z działalności w okrasie VI kadencji wraz z zaproszeniem na dzisiejsze VII Krajowe Zgromadzenie Członków. Mam nadzieję, że wszyscy je przeczytali.


Nie ma więc potrzeby raz jeszcze przedstawiać tego, co w nim jest napisane. Dlatego też ograniczę


się tylko do najważniejszych bloków zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym i osiągniętych efektów oraz komentarza do niektórych z nich.

 

 

Wystąpienie Przewodniczącej Zofii Grzebisz-Nowickiej na VII Krajowym  Zgromadzeniu Członków Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 


Drogie Koleżanki i Koledzy!


Po raz szósty w 24-letniej działalności naszego Stowarzyszenia mam zaszczyt i obowiązek złożyć sprawozdanie w imieniu Zarządu KSPS z tego, co wspólnym wysiłkiem udało się nam zrobić w okresie ocenianej kadencji a czego nie i dlaczego?

 

Przedłożyliśmy Państwu na piśmie i w wersji elektronicznej sprawozdanie z działalności w okrasie VI kadencji wraz z zaproszeniem na dzisiejsze VII Krajowe Zgromadzenie Członków. Mam nadzieję, że wszyscy je przeczytali.

 

Nie ma więc potrzeby raz jeszcze przedstawiać tego, co w nim jest napisane. Dlatego też ograniczę

 

się tylko do najważniejszych bloków zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym i osiągniętych efektów oraz komentarza do niektórych z nich.

 

 1. Sprawozdanie zawiera szczegółowe rozliczenie wszystkich zadań merytoryczno-finansowych, które wynikały z Uchwały Programowej pt. „Kierunki działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na lata 2008-2012” przyjętej na VI Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS w dniu 9 maja 2008r. Zostało ono oparte o: sprawozdania merytoryczno-finansowe składane co roku Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej przez KSPS jako organizację pożytku publicznego i co półroczne sprawozdania z realizacji Uchwały Programowej VI Krajowego Zgromadzenia Członków Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Przestrzegana była zasada, że w odstępach półrocznych rozliczane były każdego roku szczegółowo wszystkie zadania merytoryczno-finansowe na posiedzeniach Zarządu z udziałem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KSPS lub w obecności delegowanego przez nią przedstawiciela Komisji. Sprawozdania finansowe były każdorazowo analizowane przez Komisję Rewizyjną naszego Stowarzyszenia, a wypracowane stanowiska były przedstawiane na posiedzeniach Zarządu KSPS. Przedłożone Sprawozdanie zawiera na 42 stronach szczegółowe informacje o zrealizowanych w okresie sprawozdawczym zadaniach pogrupowanych w 7 obszarach działalności KSPS. Podaliśmy także przyczyny nie zrealizowanych 4-ch zadań wynikających z Uchwały Programowej. Dwa zadania nie zostały wykonane z braku środków, które mieli zabezpieczyć ich współrealizatorzy a dwa straciły swoją aktualność, gdyż w ich miejsce zrealizowaliśmy kilka innych. Dotyczą one edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię. Z dużą satysfakcją trzeba stwierdzić, że wykonaliśmy kilkadziesiąt zadań więcej, niż przewidywała Uchwała Programowa.
 2. W dniu 11 grudnia 2008r. na Nadzwyczajnym Krajowym Zgromadzeniu Członków KSPS zwołanym w celu rozpatrzenia zgłoszonych przez Urząd Prezydenta m.st. Warszawy uwag do poprawek naniesionych do Statutu KSPS na VI Krajowym Zgromadzeniu Członków, przedstawiłam również szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Uchwały Programowej w okresie od 9 maja – 10 grudnia 2008r. Członkowie Zgromadzenia przyjęli je z dużym zadowoleniem, że tyle zadań w tym okresie zrealizowano.
 3. W połowie Kadencji została przesłana Członkom, Regionalnym Stowarzyszeniom Pomocy Szkole, wszystkim Szkołom Klubowym i bardzo dużej grupie działaczy oświatowych oraz 3000 szkołom w całym kraju opracowana przez Przewodniczącą informacja o dotychczasowym dorobku Stowarzyszenia i kontynuacji 10 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców, głównie ze szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Ponadto na wszystkich warsztatach pn. „Szkoła z energią” zorganizowanych w 16 woj. w 2012r. przedstawiłam, jako Przewodnicząca KSPS najważniejsze efekty dotychczasowej działalności Krajowego Stowarzyszenia i główne zamierzenia na najbliższe lata, co zostało z dużym uznaniem i zainteresowaniem przyjęte przez nauczycieli uczestniczących w tych warsztatach.
 4. W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy ponad 150 zadań z których niestety tylko 16 otrzymało dofinansowanie ze środków publicznych. Zostało w tym okresie dobrze opracowanych i złożonych do MPiPS, MSZ, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, kilku Biur Urzędu Prezydenta m.st.Warszawa, FS KRUS, NFOŚiGW oraz innych Funduszy krajowych i unijnych 39 wniosków o dofinansowanie ważnych przedsięwzięć realizowanych przez KSPS w obszarze edukacji, w tym ekologicznej, kultury, wychowania obywatelskiego, wykluczenia społecznego, integracji międzypokoleniowej, tradycji i obrzędów polskich, wypoczynku połączonego z edukacją, profilaktyką zdrowotną, rekreacją, krajoznawstwem i innych dziedzinach niezwykle ważnych dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży. Żaden z tych wniosków nie został odrzucony przez Komisje Konkursowe ze względów formalno-merytorycznych ale niestety z braku środków nie zostały one zakwalifikowane do dofinansowania. Szczegółowe rozliczenie z 16 przedsięwzięć, na które otrzymaliśmy dofinansowanie zostało przedstawione w sprawozdaniu. Jedno z tych zdań pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” jest jeszcze w trakcie realizacji. Zakończenie tego Przedsięwzięcia jest przewidziane na 31 sierpnia 2013r. i zabezpieczone są środki finansowe na wykonanie zadań przewidzianych do realizacji w tym okresie. Z dużą satysfakcją trzeba podkreślić, że tylko 2 zadania tj. wydanie Poradnika Nauczyciela i raportu z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników „Szkoła z energią” nie zostały wykonane w 2012r. zgodnie z harmonogramem. Termin ich realizacji przesunął się na I kw. 2013r, gdyż przełożone zostały w trzech województwach terminy warsztatów. Zostały one zrealizowane w I kwartale 2013r. Wszystkie pozostałe zadania ujęte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym tego Przedsięwzięcia na 2012r. zostały wykonane i rozliczone w NFOŚiGW. Szczegółowe informacje o formach realizacyjnych i uzyskanych efektach w wyniku zrealizowania poszczególnych przedsięwzięć zawarte są w sprawozdaniu.
 5. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 30 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych. Podjęto w najważniejszych sprawach Stowarzyszenia 77 Uchwał, z których 71 zrealizowano w całości. Tylko dwie z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia nie zostały zrealizowane, jedna zrealizowano częściowo a cztery są w trakcie realizacji ze względu na ich długofalowy charakter. W zał. Nr. 2 do sprawozdania wyszczególnione są wszystkie Uchwały Zarządu.
 6. Podstawowym obszarem działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, podobnie jak w poprzednich kadencjach, był Klub Przodujących Szkół. Mimo wielu trudności, głównie finansowych, udało się w VI Kadencji zabezpieczyć kontynuację wszystkich cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych wzbogacić je o nowe formy realizacyjne i poszerzyć w 2010r. o jedenasty program pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”. Powołano też Platformę Ekologiczną KSPS, do której przystąpiło na podstawie Deklaracji Członkowskich 61 szkół z terenu całej Polski mających już duży dorobek w tej dziedzinie. W 2011r. nasz projekt pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” wygrał Konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW i otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Cele i zadania programowo-organizacyjne oraz uzyskane efekty w wyniku ich zrealizowania w latach 2011-2012r. zostały zawarte w sprawozdaniu.
 7. Trzeba podkreślić z dużą satysfakcją i wdzięcznością dla wszystkich, którzy nam pomogli w realizowaniu tak dużej liczby ambitnych zadań programowych dla dobra polskiej szkoły, że warto dziś przedstawić chociaż po 7 z nich, zrealizowanych dla: nauczycieli; uczniów; szkoły, czyli całej społeczności szkolnej. I tak:

 

Dla nauczycieli:

 • zorganizowaliśmy 4 Ogólnopolskie Sesje Pedagogiczne na bardzo ważne tematy, w tym 2 wyjazdowe (2009r. w Krakowie, 2010r. w Toruniu), w których łącznie uczestniczyło 508 nauczycieli, głównie dyrektorów szkół klubowych i desygnowanych przez nich nauczycieli
 • zorganizowaliśmy 39 warsztatów doskonalących kwalifikacje zawodowe nauczycieli w niezwykle ważnych dla edukacji obszarach tematycznych, w których uczestniczyło łącznie 2029 nauczycieli z tego: 7 warsztatów dla 423 nauczycieli zorganizowaliśmy w trakcie Ogólnopolskich Sesji Pedagogicznych i 32 grupy warsztatowe po 2 dni dla 1606 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 16 województwach w ramach realizowanego Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.
 • wręczyliśmy 1606 nauczycielom imienne certyfikaty ukończenia warsztatów pn. „Szkoła z energią” obejmujących 4 moduły z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.
 • promowaliśmy i upowszechnialiśmy innowacyjne autorskie prace dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, najciekawsze scenariusze lekcji, programy i pomysły edukacyjne, nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami rzeczowymi 24 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Szkoła z energią” adresowanego w październiku 2011r. do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych we wszystkich typach szkół.
 • przekazaliśmy nauczycielom ponad 3 tys. egz. książek naukowych i ponad 7 tys. różnych pomocy dydaktycznych, pakietów multimedialnych, kaset, filmów, płyt i innych zakupionych przez Stowarzyszenie i pozyskanych od różnych organizacji pozarządowych, wydawnictw i instytucji centralnych współpracujących z nami w obszarze edukacji, kultury, ekologii
 • uruchomiliśmy vortal edueko.pl w celu m.in. utworzenia „biblioteki” najciekawszych pomysłów edukacyjnych, scenariuszy lekcji, programów, innowacyjnych form i metod uczenia i wpajania uczniom zasad (nawyków) racjonalnego gospodarowania energią.
 • Wydaliśmy w nakładzie 2200egz. Poradnik Nauczyciela „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.

 

Dla uczniów:

W ramach cyklicznego programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” zorganizowaliśmy:

 • 5 plenerów plastycznych dla 217 uczestników
 • 6 Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych, w którym wzięło udział 2916 uczniów w 2-ch kategoriach wiekowych z 1286 placówek oraz 1 Ogólnopolski Konkurs pt. „Dzieci malują do bajek” wspólnie z autorem bajek i wydawnictwem Pascal na, który wpłynęło 30 tys. prac z ponad 1000 placówek.
 • 5 Gali laureatów – 1550 uczestników, w tym 770 dzieci i młodzieży; 33 wystawy prac młodych twórców.
 • W ramach również cyklicznego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc” zorganizowaliśmy 8 edycji tego programu (z tego 4 w terenie i 4 w Warszawie) i w 16 szkołach warsztaty, konkursy, wystawy najciekawszych prac.
 • Zapewniliśmy w atrakcyjnych miejscach w górach i nad morzem zimowy i letni wypoczynek połączony z edukacją dla 2744 uczniów; z tego uczestniczyło: 217 – w 5 plenerach plastycznych; 205 – w 5 Letnich szkołach edukacji europejskiej; 2322 uczniów w tym 1728 dzieci rolników uczestniczyło w 33 turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z edukacją, profilaktyką zdrowotną, rekreacją i krajoznawstwem.
 • Nagrodziliśmy zwycięzców różnych olimpiad, konkursów, rozgrywek sportowych uczestniczących w różnych formach wypoczynku połączonego z edukacją oraz laureatów konkursów organizowanych w ramach programów edukacyjnych wręczając im ok. 3700 książek, albumów, podręczników, ponad 800 kaset, 1000 płyt CD oraz kilkadziesiąt pakietów multimedialnych i kilkadziesiąt innych nagród rzeczowych.
 • Zapewniliśmy bezpłatny udział 4227 dzieciom i młodzieży z 107 szkół z różnych regionów Polski w 3 spektaklach w Teatrze Wielkim i 5 Koncertach w Filharmonii Narodowej w Warszawie i 200 dzieciom w koncercie Pomorskiej Filharmonii w Bydgoszczy.

 

Dla szkół:

 • Przyjęliśmy 22 szkoły (9-SP, 7-gim, 6-Zespołów Szkół) do Klubu Przodujących Szkół i 61 szkół do Platformy Ekologicznej KSPS.
 • Promowaliśmy dorobek szkół w dydaktyce, wychowaniu, w tym w edukacji obywatelskiej, w kulturze, ekologii, sporcie a przede wszystkim w innowacyjnym, nowoczesnym kształceniu dzieci i młodzieży, poszerzaniu oferty edukacyjnej i zwiększaniu ich szans życiowych.
 • Wspieraliśmy wiele szkół w uzyskaniu dofinansowania ze środków publicznych, w tym unijnych i samorządu lokalnego na ciekawe projekty edukacyjno-wychowawcze, ekologiczne i inne.
 • Uratowaliśmy przed likwidacją kilkanaście małych szkół, w tym 3 szkoły Klubowe
 • Inicjowaliśmy i wspieraliśmy różne formy pomocy rzeczowej dla szkół, poszerzaliśmy grono Przyjaciół, dzięki czemu kilkadziesiąt szkół otrzymało nowoczesny sprzęt do pracowni komputerowych, laboratoriów, pakiety edukacyjne multimedialne. Informujemy o tym w sprawozdaniu w rozdziale V – Pomoc rzeczowa udzielona szkołom i uczniom.
 • Kontynuowaliśmy prowadzoną od 24 lat Akcję „Książka dla bibliotek szkolnych”, w ramach której przekazaliśmy nieodpłatnie ponad 1.300 000egz. nowych książek, słowników, podręczników, albumów i innych ciekawych pozycji edukacyjnych, z tego w okresie sprawozdawczym przekazaliśmy 621 placówkom oświatowym, głownie Szkołom Klubowym 39 850 egz. książek.

 

Ponadto w okresie VI Kadencji przekazaliśmy Regionalnym Stowarzyszeniom dla Szkół Klubowych funkcjonujących na terenie ich działalności 1 520 egz. pt. „Kalendarium dziejów świata” i 500 kpl. Płyt CD „Akademia rozwoju”; 165 tys. egz. planów lekcji „Tydzień w szkole i poza szkołą” oraz 600 eko-map.

 

Kilkadziesiąt szkół w Polsce na nasz wniosek otrzymało też różne pomoce dydaktyczne, wydawnictwa , mapy, plakaty, ulotki i inne materiały z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Ministerstwa Środowiska, Fundacji GAP Polska i innych organizacji pozarządowych.

 • Kontynuowaliśmy zasilanie budżetów szkół poprzez wspólne poszerzanie Grona Darczyńców 1 % na podstawie podpisanych w tej sprawie Porozumień (Uchwała Zarz. Nr. 7/2010) i rozprowadzania znaczków wartościowych na podstawie corocznie udzielonej zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W okresie sprawozdawczym współpracujące w realizacji tych zadań placówki oświatowo-wychowawcze otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 83 434 zł z tytułu 1% i 137 928 zł w wyniku rozprowadzania znaczków wartościowych. Szczegółowe rozliczenie podane jest w sprawozdaniu w rozdz. VII

 

Chcę także z dużą satysfakcją wymienić przynajmniej 5 obszarów współpracy z Regionalnymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi podkreślając, że w okresie sprawozdawczym:

 

 1. Zacieśniono współdziałanie i podniesiono na wyższy poziom współpracę w realizacji wspólnych celów statutowych ze Szkołami Klubowymi i Regionalnymi Stowarzyszeniami.
 2. Konsekwentnie, mimo różnych trudności, realizowano Porozumienie zawarte 14 kwietnia 2007r. w Łodzi pomiędzy Krajowym i Regionalnymi Stowarzyszeniami w sprawie realizacji wspólnych celów statutowych. Odbyto w tym okresie 7 roboczych spotkań Kierownictw Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń (4 w Warszawie, 2 w Krakowie i 1 w Toruniu) na których oceniano wykonanie zadań w minionym roku i przyjmowano ustalenia na nowy rok.
 3. Efekty wspólnie zrealizowanych 34 zadań programowych oraz w 6 woj. warsztaty pn. „Szkoła z energią” dla 581 nauczycieli są podane w sprawozdaniu w rozdz. III – Współpraca z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole.
 4. Dużym naszym osiągnięciem minionej Kadencji było znaczne rozszerzenie współpracy na rzecz polskiej szkoły z organizacjami pozarządowymi samorządem terytorialnym, instytucjami i firmami. Podaliśmy 32 przykłady tej współpracy i uzyskane efekty. w rozdz. IV – Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, instytucjami i firmami.
 5. Coraz mocniejszą stroną działalności naszego Stowarzyszenia jest zmiana sposobu działania. Zwiększamy efektywność i zakres pomocy społecznościom szkolnym poprzez wypracowywanie wspólnej strategii działania z partnerami wewnętrznymi tj. z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi oraz z partnerami zewnętrznymi, głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, różnymi organizacjami pozarządowymi (Fundacjami, Stowarzyszeniami, Towarzystwami) a także firmami zajmującymi się problematyką edukacji, w tym obywatelskiej i ekologicznej; kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony zdrowia; wypoczynku i rekreacji; integracji międzypokoleniowej oraz innymi zbieżnymi z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że powinniśmy kontynuować tę współpracę i poszerzać ją o nowe podmioty aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Wiemy dobrze, że warunki do ich realizacji będą nadal trudne!

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Najważniejsze zadania programowo-organizacyjne na kolejne 4-y lata zawarliśmy w proj. Uchwały Programowej „Kierunki działalności KSPS na lata 2013-2016”. Wszyscy uczestnicy VII Krajowego Zgromadzenia Członków je otrzymali. Ponadto powołana Komisja Uchwał i Wniosków na zakończenie obrad przedstawi, niewątpliwie wzbogaconą o wnioski z dyskusji, końcową wersję Programu na VII Kadencję. W proj. Uchwały zadania programowe ujęliśmy w 10 blokach tematycznych, które stanowić będą dla nowo wybranych władz statutowych główne obszary działalności KSPS. Są to:

 

 1. Rozwój i upowszechnianie dorobku Klubu Przodujących Szkół.
 2. Wzmacnianie roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE.
 3. Udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
 4. Rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
 5. Współuczestniczenie w programach edukacyjno-wychowawczych o tematyce profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię, uzyskiwania efektu ekologicznego, rzeczowego i trwałości Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią.”
 6. Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z edukacją i rekreacją.
 7. Kultywowanie wartości narodowych, wzbogacanie wiedzy uczniów o tradycjach i obrzędach polskich.
 8. Udzielanie pomocy rzeczowej szkołom i uczniom.
 9. Współpraca z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych celów statutowych oraz z organami samorządu terytorialnego, administracją samorządową i rządową.

 

10. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole jako organizacja pożytku publicznego będzie nadal inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej, wychowania obywatelskiego, kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie nadal współuczestniczyło, na miarę swoich możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Program działalności będzie obejmował, w zależności od możliwości ekonomicznych, zarówno kontynuację dotychczasowych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, jak również, będzie wzbogacany o nowe przedsięwzięcia na rzecz polskiej szkoły.

 

Kończąc serdecznie dziękuję władzom statutowym KSPS. Zarządowi, Komisji Rewizyjnej; Radzie Klubu Przodujących Szkół oraz 2 pracownicom Biura a także Regionalnym Stowarzyszeniom Pomocy Szkole za efektywną i przyjacielską współpracę w okresie minionej Kadencji. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję także do wszystkich Przyjaciół, Darczyńców, Sponsorów i współorganizatorów licznych przedsięwzięć zrealizowanych w VI Kadencji KSPS. Bez tej pomocy i życzliwości nie zrobilibyśmy tak dużo w trudnych uwarunkowaniach. Wielkie Dzięki!

 

***

 

Wystąpienie to zostało przyjęte z dużym uznaniem, burzliwymi oklaskami.

 

Przewodniczący obrad – Pan Janusz Syrokomski, podkreślił, że jest pod wielkim wrażeniem działalności i osiągnięć Krajowego Stowarzyszenia i wyraził gorące podziękowania za ogromną pracę i wkład Przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani Zofii Grzebisz-Nowickiej w ten wielki dorobek Stowarzyszenia. Podkreślali to także w swoich wystąpieniach uczestnicy VII Krajowego Zgromadzenia Członków KSPS nawiązując do realizowanych wspólnie zadań.