XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Promowanie i rozwijanie młodych talentów

Ogłaszamy XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

stockvault-flower118853


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie.

 

Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.

 

 

Promowanie i rozwijanie młodych talentów

Ogłaszamy XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 


stockvault-flower118853


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie.

 

Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu kwiatów dla Babci i Dziadka.


Cele konkursu :

  • wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych,
  • kształtowanie silnych więzi rodzinnych,
  • zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
  • nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka
  • kształtowanie poczucia estetyki,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej,
  • uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.

Regulamin XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

1. Zasady konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ksps.pl ), w mediach, które objęły patronat nad konkursem oraz w szkołach.

 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych

I kategoria – 7-12 lat

II kategoria – 13-16 lat

 

3. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3 .

 

4. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.

 

5. Prace konkursowe należy przesłać do 30.12.2014 na adres :

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole

00-061 Warszawa

ul. Marszałkowska 140.

 

6.Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.

 

7. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:

( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

 

8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

9. Prace oceni Komisja Konkursowa, której skład ustali organizator konkursu.

 

10. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna dyplomy i po 3 ciekawe nagrody rzeczowe oraz po 3 wyróżnienia. Opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych uczniów otrzymają upominki (książki, albumy).

 

11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej KSPS.

 

12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali Laureatów. O terminie i miejscu uroczystości szkoły i ich laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.

 

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.