Protokół Komisji Konkursowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” ogłoszonego przez KSPS 12 września 2019 r.

Komisja Konkursowa w składzie :

  1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca sześciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
  2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
  3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
  4. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonała w dniach 19 i 27 grudnia 2019 oraz 3 stycznia 2020 wnikliwej oceny 103 nadesłanych na konkurs wierszy. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza o Babci i Dziadku  dowolnego pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym. Celem zaś konkursu, podobnie jak poprzednich 5-ciu edycjach, było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci. Niezwykle także ważnym celem tego konkursu jest promowanie i rozwijanie młodych talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym) oraz popularyzacja twórczości literackiej. Są to jak widać cele bardzo ambitne. Niełatwo było uczestnikom tego konkursu sprostać tym wymaganiom. Wyrażanie słowami uczuć i emocji jest zawsze trudne. Nasi uczestnicy Konkursu podjęli ten trud na miarę swoich umiejętności, chociaż słownictwo i użyte metafory w niektórych wierszach wzbudzają wątpliwości, czy ich autorzy nie korzystali z pomocy rodziców.

Najważniejsze jednak jest to, że utwory nadesłane na Konkurs spełniają zarówno cele, jak też stanowią niezwykle cenny materiał dla lepszego poznania młodych ludzi, ich tęsknot, uczuć i wrażliwości. Chwile przeżyte z Dziadkami żyją w pamięci wnucząt. Dziadkowie uosabiają odwieczne wartości rodzinne, są ze sobą wiele lat i bardzo się kochają. Dla wnuków mają zawsze czas, służą radą i pomocą. Wnuki mają świadomość zmian jakie zaszły w świecie, ale często staroświeccy, z dzisiejszego punktu widzenia, Dziadkowie są właśnie ciekawym i cennym łącznikiem między czasem minionym a obecnym.

Z lektury prac konkursowych wynika, że miłość wnucząt do Dziadków jest silnie zakorzeniona w młodym pokoleniu. Wierzymy, że ten Konkurs umacnia to pozytywne zjawisko.

Jury wyraża uznanie i podziękowanie dla utalentowanych nauczycieli prowadzących.

Gratulujemy Laureatom, a wyrazy podziękowania i zachęty do działań twórczych przekazujemy wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu.

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych

A Komisja postanowiła w I kategorii – uczniowie szkół podstawowych wyodrębnić grupę najmłodszych uczniów w wieku 7 – 9 lat i przyznała 4 równorzędne nagrody specjalne n/wym. autorom wierszy:

1. Agnieszka Lipińska (9 lat) za wiersz pt. Wdzięczność”, uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach; nauczyciel prowadzący – Zofia Żurawska

2. Weronika Łykowska (9 lat) za wiersz pt. „Zabiegani dziadkowie”, uczennica SP w Solcu; nauczyciel prowadzący – Ewa Nyckowska

3. Nadia Okrzejska (9 lat) za wiersz pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”, uczennica SP w Strzale; nauczyciel prowadzący – Anetta Marzec

4. Sara Migas (8 lat) za wiersz pt. „O moich babciach i dziadku”, uczennica SP w Wawrzeńczycach; nauczyciel prowadzący – Justyna Kozera

B W kategorii uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat Komisja postanowiła przyznać jedną nagrodę pierwszą, trzy równorzędne drugie nagrody i trzy równorzędne trzecie nagrody oraz jedną nagrodę specjalną i sześć wyróżnień.

1 nagroda – Wiktoria Łykowska (11 lat) za wiersz pt.„Babcia i Dziadek”, uczennica SP

w Solcu, nauczyciel prowadzący – Ewa Nyckowska
2 nagroda – Mateusz Rymkiewicz (13 lat) za wiersz pt.„Babcina Fantazja”, uczeń

SP nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Ewa Ossowska

2 nagroda – Bartosz Wyszyński (VI klasa) za wiersz pt.„Babcia – najpiękniejsze słowo świata”, uczeń SP w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon

2 nagroda – Alicja Niezabitowska (14 lat) za wiersz pt. „Piękna”, uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Elżbieta Dutkowska

3 nagroda – Maciej Gaweł (III klasa) za wiersz pt. „Kochani Babcia i Dziadek”, uczeń PSP w Podlesiu Dużym, nauczyciel prowadzący  Beata Duranc

3 nagroda Hanna Modrzyńska (12 lat) za wiersz pt.„List do Dziadka”, uczennica SP Nr 9 w Kutnie, nauczyciel prowadzący  Joanna Lach-Skrzynecka

3 nagroda – Marian Opoński (11 lat) za wiersz pt.„Wakacje na wsi”, uczeń PSP Nr 1

w Chorzelach, nauczyciel prowadzący  Elżbieta Lorenc

Nagroda specjalna za oryginalną formę poetycką – Marta Soćko (14 lat) za wiersz pt. „Wieloletnia miłość”, uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Iwona Miszczak

Wyróżnienia otrzymują :

1. Milena Zabadała (10 lat) za wiersz pt.„Moi Przyjaciele”, uczennica SP w Strzale, nauczyciel prowadzący – Anetta Marzec

2. Zuzanna Cesarek (13 lat) za wiersz pt.„Ziemskie Anioły”, uczennica SP Nr 3 w Przasnyszu, nauczyciel prowadzący – Katarzyna Folga

3. Dominika Zuchalska (13 lat) za wiersz pt.„Marzenie”, uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Niezabitowska

4. Anna Łopaciuk (11 lat) za wiersz pt. „Dziadek jest”, uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Pasterska

5. Karolina Hasiak (14 lat) za wiersz pt. „Moi Dziadkowie”, uczennica SP w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewiecka

6. Wiktoria Żmijewska (12 lat) za wiersz pt. „Dziadkowie-bohaterowie”, uczennica SP w Koziebrodach, nauczyciel prowadzący – Anna Kurkiewicz

II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych w grupie wiekowej powyżej 15 lat Komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody specjalne.

1. Roksana Wiśniowska (18 lat) za wiersz pt.„Wspomnienia”, uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, nauczyciel prowadzący –

2. Anna Markowska (19 lat) za wiersz pt.„Miłość bezgraniczna”, uczennica Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, nauczyciel prowadzący – Barbara Bober

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Lipowska