30-lecie Społecznego Ruchu Pomocy Szkole i 25-lecie działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Rzetelną pracą uczciliśmy w 2014 r. obchody 30-lecia Społecznego Ruchu Pomocy Szkole i 25-lecia działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole


Wszystkie działania w 2014 r. (a było ich ponad 50) realizowane były pod hasłem „Rzetelna pracą służymy polskiej szkole”. Jest to motto naszej społecznej działalności od 30-tu lat.


Minione lata, to lata ważnych wyzwań, którym musieliśmy sprostać oraz intensywnych poszuliwań form i metod realizacji ambitnych zadań programowych w trudnych uwarunkowaniach, głównie braku środków finansowych. Możemy jednak stwierdzić z dużą satysfakcją i wdzięcznością dla wszystkich, którzy z nami współpracowali i nam pomogli, że w wielu obszarach zrealizowaliśmy w tym okresie znacznie więcej zadań programowych , niż przyjmowaliśmy w Uchwałach kolejnych Krajowych Zgromadzeń Członków na poszczególne 6 kadencji.

 

Warto dziś powiedzieć, przynajmniej w dużym skrócie, tym, którzy nas jeszcze nie znają :

 

Kim jesteśmy i co dobrego zrobiliśmy .


KSPS jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000103990. Prowadzimy od 30 lat (przez pierwsze 5 lat jako Krajowy Komitet Narodowego Czyny Pomocy Szkole) bardzo szeroką działalność na rzecz polskiej szkoły. Realizujemy aż 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, dzieci i rodziców.

 

Rzetelną pracą uczciliśmy w 2014 r. obchody 30-lecia Społecznego Ruchu Pomocy Szkole i 25-lecia działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole


Wszystkie działania w 2014 r. (a było ich ponad 50) realizowane były pod hasłem „Rzetelna pracą służymy polskiej szkole”. Jest to motto naszej społecznej działalności od 30-tu lat.


Minione lata, to lata ważnych wyzwań, którym musieliśmy sprostać oraz intensywnych poszuliwań form i metod realizacji ambitnych zadań programowych w trudnych uwarunkowaniach, głównie braku środków finansowych. Możemy jednak stwierdzić z dużą satysfakcją i wdzięcznością dla wszystkich, którzy z nami współpracowali i nam pomogli, że w wielu obszarach zrealizowaliśmy w tym okresie znacznie więcej zadań programowych , niż przyjmowaliśmy w Uchwałach kolejnych Krajowych Zgromadzeń Członków na poszczególne 6 kadencji.

 

Warto dziś powiedzieć, przynajmniej w dużym skrócie, tym, którzy nas jeszcze nie znają :

 

Kim jesteśmy i co dobrego zrobiliśmy .


KSPS jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000103990. Prowadzimy od 30 lat (przez pierwsze 5 lat jako Krajowy Komitet Narodowego Czyny Pomocy Szkole) bardzo szeroką działalność na rzecz polskiej szkoły. Realizujemy aż 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, dzieci i rodziców.

 

Jesteśmy inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej (zwłaszcza oświaty publicznej), kultury, zdrowia, ekologii, integracji. Program nasz jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowe formy realizacji. Inspirujemy i wspieramy społeczności szkolne w poszukiwaniu coraz ciekawszych, aktywniejszych i nowocześniejszych form kształcenia i wychowania. Dotarliśmy z różnymi formami pomocy do tysięcy szkół w Polsce.


Współuczestniczymy, na miarę naszych możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Dbamy o wysoką jakość, rzetelność i efektywność tego, co robimy.


Stałym terenem naszej aktywności jest Klub Przodujących Szkół, który działa od 1984 r. i zrzesza aktualnie 225 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Szkoły działające w Klubie zajmują najwyższe lokaty w regionalnych i krajowych rankingach szkół. Klub Przodujących Szkół – to ogromny potencjał intelektualny. Setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia, wychowania, kształtowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń-rodzice.

 

Razem z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi podejmujemy co roku różnorodne działania mające na celu: podnoszenie jakości kształcenia; zwiększanie oferty edukacyjnej dla uczniów; umacnianie więzi programowej szkół klubowych; organizowanie wspólnych sesji tematycznych (przedmiotowych) połączonych z warsztatami; wyjazdy studyjne nauczycieli i uczniów; upowszechnianie najciekawszych programów, scenariuszy lekcji, pomysłów edukacyjnych i wychowawczych sprawdzonych w praktyce. Wspieramy także wspólne starania szkół o pozyskanie środków unijnych i krajowych na realizację projektów edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych, kulturalnych, sportowych, krajoznawczo-turystycznych oraz innych programów, których beneficjentami są nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne. Zakres naszej pomocy dla szkół klubowych jest niestety ciągle limitowany wielkością pozyskanych na ten cel środków, co powoduje, że ten ich ogromny dorobek i potencjał intelektualny nie jest w pełni wykorzystywany dla szybszego wdrażania innowacyjnych form kształcenia w innych szkołach.

 

W programowej działalności Stowarzyszenia koncentrujemy wysiłek głównie na :

 • Rozwoju i upowszechnianiu dorobku Klubu Przodujących Szkół.
 • Wzmacnianiu roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE, wspieraniu wymiany młodzieży w ramach programów unijnych i przyjacielskich kontaktów.
 • Inicjowaniu i podejmowaniu działań mających na celu : wszechstronny rozwój uczniów; nowoczesne ich kształcenie i dobre wychowanie; zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych; równość szans w dostępie do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia; kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 • Inspirowaniu różnorodnych działań osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły materialnie, programowo i organizacyjnie, poszerzaniu grona sponsorów i Przyjaciół szkoły.
 • Udzielaniu pomocy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, budowaniu autorytetu i stabilności nauczyciela w szkole i w środowisku lokalnym .
 • Promowaniu i rozwijaniu młodych talentów.
 • Organizowaniu atrakcyjnych form zimowego i letniego wypoczynku połączonego z edukacją (zdrowotną, artystyczną, ekologiczną, obywatelską, integracyjną), rekreacją, sportem i turystyką dla dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk wiejskich i rodzin potrzebujących pomocy.
 • Kultywowaniu wartości narodowych, wzbogacaniu wiedzy uczniów o tradycjach i obrzędach polskich oraz wykorzystaniu ich do rozwoju zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży.
 • Doposażaniu szkół i ich bibliotek w nowoczesne pomoce naukowe i książki.
 • Współdziałaniu z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych celów statutowych, a także współpracy z organami władzy państwowej i samorządowej oraz różnymi instytucjami i firmami dla dobra polskiej szkoły.

 

Zwiększamy efektywność i zakres pomocy społecznościom szkolnym poprzez wypracowywanie wspólnej strategii działania z partnerami wewnętrznymi tj. z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i szkołami klubowymi oraz z partnerami zewnętrznymi, głównie z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami, różnymi organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami), a także z firmami zajmującymi się problematyka edukacji, w tym obywatelskiej i ekologicznej, kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony zdrowia; wypoczynku i rekreacji; integracji międzypokoleniowej oraz innymi zbieżnymi z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia.

 

 

25 lat

efektywnej działalności Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

dla dobra polskiej szkoły

30 wybranych osiągnięć w liczbach i faktach:


 • 225 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego w Polsce przyjęto do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Klub ten działa od 1984 r.tj. od uruchomienia 30 lat temu Społecznego Ruchu Pomocy Szkole, którego kontynuacją od 1989 r. jest KSPS i Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 • 71 szkół zasłużonych w edukacji ekologicznej przyjęto do Platformy Ekologicznej KSPS
 • 12 ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców realizowanych jest co roku.
 • 19 dorocznych Ogólnopolskich Sesji Pedagogicznych (połączonych z warsztatami) zorganizowano dla ponad 3500 dyrektorów szkół i desygnowanych przez nich nauczycieli, na których wzbogacano ich wiedzę o zagadnienia niezbędne do bieżącej i perspektywicznej nowatorskiej pracy z dziećmi i młodzieżą. Dwie z nich odbyły się w Krakowie, dwie w Toruniu, a pozostałe w Warszawie.
 • 101 warsztatów (2-6 dniowych) zorganizowano dla ponad 5000 nauczycieli z całego kraju na najważniejsze dla nauczycieli tematy w innowacyjnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • 1606 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z SP, gimnazjów, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołów szkół zawodowych z całego kraju przeszkolono we wszystkich województwach na 32 (2-3 dniowych) warsztatach pn. „Szkoła z energią” w ramach realizowanego Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, na które w wyniku konkursu ofert KSPS otrzymał w 2011 r. dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.
 • 2 Ogólnopolskie w Warszawie i 16 Wojewódzkich Konferencji dydaktyczno-metodycznych zorganizowano nt. „Jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”, w których łącznie uczestniczyło ponad 1800 nauczycieli, metodyków, ekspertów, samorządowców z różnych regionów Polski.
 • 81 autorskich prac (scenariuszy lekcji, innowacyjnych programów zajęć szkolnych i pozaszkolnych, gier edukacyjnych, ciekawych pomysłów edukacyjnych) zaprezentowano na Wojewódzkich Konferencjach Podsumowujących efekty zrealizowanego – wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i w 5 woj. ze ZNP – Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.
 • 9500 innowacyjnych lekcji dla ponad 300 tys. uczniów różnych typów szkół we wszystkich województwach przeprowadzili przeszkoleni przez KSPS nauczyciele nt. racjonalnego gospodarowania energią i kształtowania proekologicznych postaw u dzieci i młodzieży.
 • Kilkadziesiąt szkół w kraju realizujących to Przedsięwzięcie włączyło wszystkich swoich nauczycieli i uczniów do zajęcia się tą problematyką. Zorganizowano wiele debat, olimpiad, konkursów, różnych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wykonano setki różnego rodzaju plakatów, fotogramów, prezentacji multimedialnych, pomocy i gier dydaktycznych, a także tysiące ulotek nt. sposobów oszczędzania energii w domu, w szkole, na wsi, w mieście, które uczniowie zanieśli do swoich domów i środowisk lokalnych.
 • Kilkadziesiąt różnego rodzaju narad, roboczych spotkań, panelowych dyskusji zorganizowano w środowisku oświatowym, samorządowym, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych zajmujących się energetyką, których tematem była poprawa efektywności energetycznej, racjonalne gospodarowanie energią, szybsze uruchamianie odnawialnych źródeł energii.

 

W latach 2011-2014 wykonano wielką pracę informacyjno-promocyjną, edukacyjno-szkoleniową, inspirująco-motywacyjną i integracyjną na rzecz podniesienia świadomości społecznej o konieczności racjonalnego gospodarowania energią.

 

 • 14 Regionalnych Konferencji zorganizowano w ramach Programu „Żyj zdrowo”, w których wzięło udział ponad 800 uczestników, w tym ponad 700 nauczycieli z różnych typów szkół. Wiodącymi tematami były: „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”; „Owoce i warzywa w szkole”; „Zdrowy styl życia”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dla swoich szkół po 50-100 egz. materiałów na ten temat i płyty na zajęcia z uczniami.
 • 31 Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych skierowanych do uczniów SP i gimnazjów, na które wpłynęło ponad 13500 prac konkursowych zorganizowano w ramach realizowanego co roku Programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Przez 15 lat co roku był inny temat m.in. „Barw wiele od Tatr po Brukselę”, „Przyroda polska –wspólne dobro Zjednoczonej Europy”. Przez ostatnie 7 lat to „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Honorowymi Babciami i Dziadkami byli : Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz (2008), Anna Seniuk i Janusz Tylman (2009), Ewa Ziętek I Marek Siudym (2010), Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński (2011), Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz (2012), Magda Umer i Michał Olszański (2013), Zofia Czernicka i Stefan Friedmann (2014).
 • 81 wystaw prac Laureatów Ogólnopolskich Konkursów i plenerów plastycznych zorganizowano w prestiżowych miejscach w Warszawie i innych miejscowościach.
 • 21 „Letnich szkół edukacji europejskiej, w tym edukacji językowej” (od 2011 r. – szkoły pn. „Żyj z pasją”) zorganizowano dla ok. 1200 uczniów (liderów) szkół ponadgimnazjalnych.
 • 33 plenery plastyczne zorganizowano w okresie wakacji dla 2200 uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnych regionów Polski
 • 78 kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych zorganizowano, najczęściej w ośrodkach sanatoryjnych, dla ponad 5000 dzieci wymagających pomocy, głównie medycznej.
 • 56 zimowych i letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z profilaktyką zdrowotną; edukacją (ekologiczną, artystyczną, obywatelską, integracyjną); kulturalną rozrywką; rekreacją; sportem; krajoznawstwem i turystyką zorganizowano dla ok. 4000 dzieci z całego kraju, w tym dla ok. 2000 dzieci z rodzin rolniczych (dla 1350 otrzymano dofinansowanie z FSUSR).
 • 24 edycje programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc” połączone z warsztatami florystycznymi i konkursami na najpiękniejsze kartki, ozdoby i stroiki świąteczne oraz zakończone uroczystymi Galami z udziałem znakomitych osobistości ze świata kultury i nauki. Wzięło w nich udział ok. 7500 dzieci, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i organizacji pozarządowych.
 • 1 mln 136 tys. egz. książek, podręczników, albumów, słowników, ponad 100 komputerów oraz kilkadziesiąt tysięcy różnych pomocy dydaktycznych i multimedialnych przekazano nieodpłatnie placówkom oświatowo-wychowawczym w całej Polsce w ramach realizowanego Programu „Książka dla bibliotek szkolnych” i na nagrody dla uczniów i nauczycieli. Kilkanaście tysięcy egz. książek przekazano polskim szkołom za granicą, głównie na Białorusi, Litwie, Ukrainie.
 • 2200 książek o tematyce oszczędnego gospodarowania energią i odnawialnych źródeł energii oraz ok. 5000 różnych pomocy dydaktycznych, w tym ciekawych wydawnictw naukowych przekazano nieodpłatnie nauczycielom przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w Przedsięwzięciu pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.
 • 2000 egz. pn. „Poradnik nauczyciela o racjonalnym gospodarowaniu energią” opracowanego i wydanego w ramach zrealizowanego Przedsięwzięcia „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” przekazano nieodpłatnie nauczycielom i szkołom uczestniczącym w tym ambitnym Przedsięwzięciu.
 • 1 – 2 tys. egz. książek, albumów, pomocy dydaktycznych wręczano co roku laureatom ogólnopolskich konkursów oraz laureatom konkursów, olimpiad, zwycięskim drużynom meczy i rozgrywek sportowych organizowanych na turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych i innych formach wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z całej Polski.
 • Kilkadziesiąt paczek książek, różnych pomocy dydaktycznych, komputerów, edukacyjnych pakietów multimedialnych, kaset, płyt i innych wydawnictw przydatnych do pracy z uczniami przekazano szkołom dotkniętym powodzią.
 • 3 pierwsze Ogólnopolskie Zloty Szkół im. Wł. Reymonta połączone z warsztatami dla nauczycieli i uczniów tych szkół zorganizowano samodzielnie w Węgrowie i Dworku Reymonta w Chlewiskach k. Siedlec, a w następnych 12-tu Zlotach uczestniczono wraz z 9 szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkół KSPS.
 • Kilkanaście co roku różnych programów, projektów, przedsięwzięć zrealizowano wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, szkołami klubowymi lub organizacjami pozarządowymi. Do nich m.in. należą Mistrzostwa w szybkim czytaniu dla uczniów szkół podstawowych organizowane co roku w SP Nr 182 w Łodzi (XI w 2014 r.) czy Mistrzostwa Polski Szkół w Scrabble organizowane w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie (XII w 2014 r.).
 • Kilkudziesięciu szkołom różnych typów i poziomów kształcenia udzielono pomocy w otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych na zrealizowanie innowacyjnych projektów edukacyjno-wychowawczych, a wiele małych szkół, głównie w środowisku wiejskim, uratowano przed likwidacją.
 • Kilkuset uczniów z różnych szkół wyjechało na 2-3 tygodniowy wspaniały, bezpłatny wypoczynek wakacyjny poza granice naszego kraju (Cypr, Tunezja, Francja, Niemcy Hiszpania, USA) dzięki efektywnej współpracy naszego Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.
 • Kilka tysięcy dzieci i młodzieży uczestniczyło bezpłatnie w różnych spektaklach w Teatrze Wielkim i Filharmonii Narodowej w Warszawie, w teatrach w Krakowie, w Filharmonii Bydgoskiej i innych z okazji Dnia Dziecka i „Mikołaja” dzięki przyjacielskiej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym szczególnie z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, a w szczególności Regionalnym Stowarzyszeniom Pomocy Szkole, społecznościom szkolnym szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół i Platformie Ekologicznej KSPS za efektywną współpracę, pomoc i inspirację w minionych 25-latach i wyrażamy przekonanie na dalsze owocne współdziałanie dla dobra polskiej szkoły.