Spotkanie z Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską

Bardzo interesujące i pożyteczne spotkanie z Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską


w dn. 29 stycznia 2014 r. w MEN


W spotkaniu tym władze statutowe i Klub Przodujących Szkół KSPS reprezentowali :


 1. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS
 2. Dorota Petlic – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie
 3. Jan Kraśniewski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
 4. Marian Popławski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
 5. Waldemar Salis – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
 6. Robert Biskupski – członek Zarządu KSPS, rzecznik prasowy

 

 

 

Bardzo interesujące i pożyteczne spotkanie z Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską


w dn. 29 stycznia 2014 r. w MEN

 

W spotkaniu tym władze statutowe i Klub Przodujących Szkół KSPS reprezentowali :

 

 1. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS
 2. Dorota Petlic – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie
 3. Jan Kraśniewski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowie
 4. Marian Popławski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
 5. Waldemar Salis – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
 6. Robert Biskupski – członek Zarządu KSPS, rzecznik prasowy

 

Niestety z powodu choroby nie mogła w nim uczestniczyć p. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół.

 

Pani Minister w rozmowach towarzyszyli : Pani Marta Czapińska – Szefowa Gabinetu Politycznego i doradca Ministra.

 

DSC09162-1

 

W atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości omówiono kilkanaście problemów niezwykle ważnych dla dalszego doskonalenia systemu edukacji w Polsce; podnoszenia jakości nauczania i wychowania, uspołeczniania szkoły; kształtowania właściwych relacji pomiędzy podmiotami : nauczyciele-uczniowie-rodzice oraz organ prowadzący-szkoła-nadzór pedagogiczny; stworzenia odpowiednich warunków i odnowienia sprzętu komputerowego do planowanego wprowadzenia cyfryzacji w szkołach; dokonania analizy podstawy programowej poszczególnych przedmiotów i arkuszy egzaminacyjnych, głównie maturalnych; zmniejszenia liczby i cen podręczników; stworzenia lepszych warunków dla : szkolnictwa zawodowego, edukacji wczesnoszkolnej, dzieci niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych, wykluczonych społecznie; wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom ze środowisk wiejskich i małych miast.

 

DSC09152-1

 

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka poinformowała Panią Minister o najważniejszych dokonaniach KSPS na rzecz polskiej szkoły i zamierzeniach na najbliższy okres. Natomiast szerszą informację o 30-leciu ruchu pomocy szkole i 25-letniej działalności KSPS przekazała na piśmie, która zawiera również uzyskane efekty realizowanych cyklicznie 11 programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. Zgłosiła także propozycje współpracy z MEN mające na celu : wszechstronny rozwój uczniów; nowoczesne ich kształcenie i dobre wychowanie; zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych; zapewnienie im nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, informacyjno-komunikacyjnej i kulturalnej; wzmacnianie pozycji, budowanie autorytetu i stabilności nauczyciela w szkole i w środowisku lokalnym; promowanie i upowszechnianie autorskich innowacyjnych programów nauczania i kształtowania obywatelskich postaw uczniów oraz twórczej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym młodego pokolenia Polek i Polaków.

 

Przewodnicząca podkreśliła, że Klub Przodujących Szkół, do którego należy 220 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnajalnych) najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego posiada ogromny potencjał intelektualny. Są to setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia i wychowania, współpracy i wymiany międzynarodowej, zrealizowanych projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych, kształtowania właściwych relacji nauczyciel-uczeń-rodzice, kształtowania postaw prozdrowotnych, proekologicznych, wychowania uczniów w duchu szacunku do osób starszych, wpajania wartości obywatelskich i rodzinnych.

 

Dorobek ten powinien być doceniany i upowszechniany przez MEN, Kuratoria Oświaty i organy prowadzące.

 

Przewodnicząca ponowiła wniosek o włączenie KSPS do wykazu podmiotów, z którymi konsultowane są akty prawne dotyczące edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Podkreśliła również, że organizacje pozarządowe powinny mieć większą pomoc w realizacji programów wspierających politykę oświatową, kulturalną, zdrowotną, rodzinną, społeczną naszego państwa. Jest potrzebna lepsza koordynacja tych działań, co spowoduje większą ich efektywność. Są potrzebne także międzyresortowe programy mające na celu wszechstronny rozwój uczniów, prozdrowotny styl życia, zmianę modelu żywienia, większą pomoc dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, umożliwienie dzieciom równego dostępu do edukacji na wszystkich jej poziomach.

 

Obecni na spotkaniu dyrektorzy (szkół klubowych) przedstawili problemy i sposoby szybszego ich rozwiązania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Pani Dorota Petlic zaprezentowała kilka problemów szkolnictwa podstawowego i edukacji wczesnoszkolnej, Pan Jan Kraśniewski – gimnazjów, Pan Waldemar Salis – LO, a Pan Marian Popławski – szkolnictwa zawodowego.

 

Były to bardzo interesujące wypowiedzi i dobrze uargumentowane propozycje doraźnych i systemowych zmian programowych, prawnych i organizacyjnych.

 

Wszystkie wypowiedzi Kierownictwa KSPS i Dyrektorów szkół spotkały się z dużym zainteresowaniem Pani Minister i osób towarzyszących.

 

Pani Minister poinformowała o priorytetach MEN na najbliższy okres, podziękowała za przedstawienie cennych informacji i ważnych problemów nurtujących szkolnictwo różnych typów szkół oraz zapewniła o ich rozpatrzeniu i wygospodarowaniu czasu na następne spotkania.