List „Szkoła z energią”

 
organizacja pożytku publicznego

00-061 WARSZAWA,

ul. Marszałkowska 140,

tel./fax  22 622-70-15/16,

ksps@wp.pl

L.dz. 132/10/2011

Warszawa, dn. 24.10.2011

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Drodzy Pedagodzy

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie ogłasza Ogólnopolski Konkurs pt. „Szkoła z energią”, który trwał będzie do 20 grudnia 2011 r.  Jest on skierowany głównie do nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych takich przedmiotów jak : przyroda, biologia, geografia, chemia i innych z dziedziny ochrony środowiska. Doceniając wkład pracy kadry pedagogicznej w przygotowanie stosownych materiałów na ten konkurs przewidzieliśmy dla autorów najlepszych opracowań cenne nagrody rzeczowe.  Laureaci będą mieli także możliwość zaprezentowania swoich prac i szkół uczestnikom (ok. 200 osobom) Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Programowej nt. „Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – doświadczenia i perspektywy”, którą przygotowujemy na styczeń 2012 r. Ponadto innowacyjne najciekawsze formy i metody nauczania i kształtowania proekologicznych postaw dzieci, głównie w zakresie oszczędnego zużycia energii zostaną opublikowane w materiałach szkoleniowych dla nauczycieli tych przedmiotów uczestniczących w warsztatach organizowanych przez KSPS w okresie luty-czerwiec 2012 na terenie wszystkich województw w naszym kraju. Będzie to więc dodatkowa szansa promocji osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych w tej dziedzinie w Państwa szkole.
Liczymy zatem, że skorzystają Państwo z tej szansy.
Podajemy niżej Regulamin i zasady organizacyjno-programowe Konkursu pt. „Szkoła z energią”.

 

Regulamin i cele konkursu

I Cele konkursu

 1. Promowanie i upowszechnianie innowacji programowych i dydaktycznych w uczeniu dzieci i młodzieży na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i ochrony środowiska zagadnień dotyczących racjonalnego gospodarowania energią i kształtowania proekologicznych postaw uczniów.
 2. Wspieranie wysiłków nauczycieli i szkół w podnoszeniu jakości i skuteczności edukacji ekologicznej.
 3. Zwiększenie oferty edukacyjnej i wychowawczej w dziedzinie ekologii.
 4. Wyłonienie i popularyzowanie najciekawszych autorskich planów i scenariuszy lekcji, materiałów pomocniczych do prowadzenia takich lekcji, innowacyjnych form i metod uczenia i kształtowania postaw dzieci i młodzieży w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.
 5. Wybór najciekawszych programów aktywizacji młodzieży i włączania jej w praktyczne działania służące  racjonalizacji zużycia energii.
 6. Wyłonienie najciekawszych prac i zaproszenie ich autorów do współdziałania w realizacji Projektu „Szkoła ucząca racjonalnego  gospodarowania energią” , a w szczególności do:
  1. zaprezentowania autorskich osiągnięć w tej dziedzinie na Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Dydaktycznej nt. „Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – doświadczenia i perspektywy”, która odbędzie się w styczniu 2012 r.
  2. współpracy w przygotowaniu materiałów szkoleniowych i pomocniczych dla uczestników warsztatów „Szkoła z energią” realizowanych w ramach Projektu „Szkoła ucząca..”
  3. opublikowania najciekawszych przykładów lekcji, materiałów, pomocy naukowych poświęconych tej problematyce w wydawnictwach przygotowywanych w ramach Projektu i na vortalu edueko.pl.

 

 

II Regulamin Konkursu i zasady organizacyjno-programowe jego przebiegu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele uczący następujących przedmiotów: przyrody, biologii, geografii, chemii, ochrony środowiska w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne i zespoły, które prześlą odpowiednie materiały dydaktyczne i wychowawcze, swoje autorskie programy, scenariusze lekcji i materiały pomocnicze do innowacyjnego ich prowadzenia, uzyskiwane efekty w kształceniu i wpajaniu uczniom zasad racjonalnego zużycia energii.
 3. Przysłane na konkurs prace powinny mieć opinię (potwierdzenie) dyrekcji szkoły, że zostały one zweryfikowane w praktyce szkolnej, w trakcie lekcji (zajęć edukacyjno-wychowawczych) z dziećmi lub młodzieżą.
 4. Prace spełniające wymogi Konkursu będą ocenione przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach : szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.
 5. Oceny nadesłanych prac i wyboru autorów najciekawszych opracowań dokona Komisja Konkursowa wyłoniona spośród członków Rady Programowej  Projektu” Szkoła ucząca racjonalnego..” , pracująca pod przewodnictwem p. prof. Andrzeja Gawdzika.
 6. W każdej kategorii Komisja Konkursowa przyzna po 3 atrakcyjne nagrody rzeczowe i po 1 wyróżnieniu. Ponadto laureaci nagród zostaną zaproszeni do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Dydaktycznej nt. „Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – doświadczenia i perspektywy”. Trzy najciekawsze prace zostaną przez ich autorów zaprezentowane uczestnikom Konferencji oraz będą zamieszczone w materiałach (poradniku dla nauczycieli) opublikowanych po Konferencji.
 7. ul. Marszałkowska 140 i , jeśli to możliwe, e-mailem ( ksps@wp.pl).
 8. Do każdej pracy powinna być dołączona ankieta zawierająca dane osobowe autora,  nazwę przedmiotu jakiego uczy w szkole, tel. kontaktowy i adres mailowy oraz nazwę, adres i telefon szkoły i nazwisko dyrektora.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku stycznia 2012 r. na stronie internetowej KSPS (www.ksps.pl) i utworzonym dla zadań Projektu vortalu www.edueko.pl
 10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Dydaktycznej w styczniu 2012 r. O terminie Konferencji szkoły i laureaci zostaną poinformowani listownie i e-mailem.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego popularyzowania prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS.
 12. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

Zapraszamy ! Warto skorzystać z tej szansy !

 

regulamin >>>

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca

Zofia Grzebisz-Nowicka