Piękna, wzruszająca i inspirująca uroczystość wręczenia sztandaru, nadania imienia Tadeusza Kościuszki i Aktu przynależności do Klubu Przodujących Szkół Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu w dn. 15.10.2021

Uroczystość ta na długo pozostanie w sercach i umysłach jej uczestników. Była profesjonalnie zorganizowana, wzruszająca i inspirująca do dalszych działań na rzecz edukacji, nie tylko wspaniałą społeczność szkolną „Przasnyskiej Trójki”, ale także bardzo liczne Grono Przyjaciół tej szkoły.

Nie zabrakło także obecności władz państwowych, oświatowych, samorządowych, związkowych, organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących ze szkołą.

Sejm RP reprezentowali posłowie Anna Cicholska i Arkadiusz Iwaniak na czele z Wicemarszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, Senat – senator Jan Maria Jackowski, Kuratorium Oświaty – Wicekurator Krzysztof Wiśniewski i Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce – Michał Giers. Miejscowe władze samorządowe reprezentowali : Starosta Powiatu Przasnyskiego – Krzysztof Bieńkowski, Wicestarosta – Waldemar Trochimiuk, Burmistrz Miasta  – Łukasz Chrostowski, Zastępca Burmistrza – Łukasz Machałowski, Przewodniczący Rady Miasta  – Wojciech Długokęcki, Sekretarz Miasta – Jarosław Smulski, Skarbnik Urzędu Miasta – Iwona Domańska.

Władze statutowe KSPS reprezentowała Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, a Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce – Przewodniczący Waldemar Salis.

Uczestniczyli też, jak zawsze s tak ważnych uroczystościach szkolnych dyrektorzy szkół miasta  i powiatu Przasnysz, w tym dyrektorzy szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowało Kierownictwo Oddziału ZNP w Ostrołęce.

Uroczystość otworzył, powitał zaproszonych Gości i przedstawił historię oraz najważniejsze osiągnięcia szkoły wspaniały jej dyrektor – Grzegorz Grabowski, który wcześniej znakomicie kierował – niestety wygaszonym wskutek wprowadzonej reformy oświaty – Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu należącym do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Niezwykle wzruszający był ceremoniał : wręczenia sztandaru, wbijanie gwoździ do drzewca sztandaru przez przedstawicieli : parlamentu RP, władz samorządowych, oświatowych, związkowych, KSPS, władz statutowych szkoły, sponsorów; nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki i ślubowanie uczniów na nowy sztandar, który przed uroczystością oficjalną został poświęcony w parafialnym kościele pw. Stanisława Kostki.

Zaproszeni Goście podkreślili w swoich wystąpieniach nie tylko wielkie znaczenie wręczenia sztandaru i nadanie Szkole imienia Tadeusz Kościuszki, ale także podziękowali i pogratulowali społeczności szkolnej osiągniętego dorobku oraz złożyli serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom administracji szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka na zakończenie swojego wystąpienia wręczyła władzom szkoły : Dyrektorowi – Grzegorzowi Grabowskiemu, Przewodniczącej Rady Rodziców – Magdalenie Zawadzkiej i Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego – Igorowi Heromińskiemu Akt przeniesienia praw członka Klubu Przodujących Szkół z (niestety wygaszonego) Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu na Szkołę Podstawową Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu. W serdecznych słowach pogratulowała i podziękowała dyrektorom byłym i obecnemu, nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz życzyła osiągania przez tę znakomitą społeczność szkolną dalszych sukcesów w innowacyjnym kształceniu, wszechstronnym rozwoju uczniów, wyrównywaniu szans edukacyjnych, uczenia kreatywności, tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych, a także ciągłej pracy nad sobą służącej dobru własnemu i ogólnospołecznemu. Do życzeń dołączyła  obraz namalowany przez dzieci, upominki książkowe dla kierownictwa szkoły i władz statutowych szkoły oraz paczkę książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych dla biblioteki szkolnej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zaprosiła na bezpłatny udział w zimowisku lub letnim turnusie organizowanym przez KSPS w 2022 r.

Ważną częścią uroczystości było także wręczenie tablic pamiątkowych ponad 30-tu Przyjaciołom „Przasnyskiej Trójki”. Wśród nich zostało uhonorowane za dotychczasowe zasługi dla szkoły także Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Oprawę artystyczną tej pięknej uroczystości zapewnili utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich wspaniałych nauczycieli „Przasnyskiej Trójki”. Owacyjne brawa uczestników uroczystości były dla nich nagrodą za przepiękny i wzruszający spektakl muzyczno-śpiewaczy, taneczny i teatralny.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne nauczycieli, rodziców i gości oraz degustacja potraw regionalnych. Można było podzielić się wrażeniami i doświadczeniami oraz poszukiwaniom form i metod wspólnej pracy na rzecz szkoły.

Wielkie brawa dla Gospodarzy tej pięknej, wzruszającej i motywującej do dalszego działania uroczystości !!!