Przepiękna i wzruszająca uroczystość przyjęcia wspaniałego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu do Klubu Przodujących Szkół połączona z Dniem Patrona tej szkoły i podsumowaniem XXXIV edycji ogólnopolskiego programu KSPS pn. „tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie” w ZSP w Lubaniu dn. 18 grudnia 2019 r.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Lubaniu przygotowała na

18 grudnia 2019 r. niezwykłą uroczystość. Była to uroczystość o potrójnym wymiarze : przyjęcie wspaniałego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu do Klubu Przodujących Szkół KSPS, uczczenie należnej pamięci i oddanie czci Patronowi Szkoły Adamowi Mickiewiczowi i podsumowanie XXXIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc”.

W pięknie udekorowanej świątecznie auli ZSP na 500 miejsc zebrali się nie tylko uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale także licznie przybyli zaproszeni goście : władze samorządowo-oświatowe powiatu i miasta Lubań na czele ze Starostą Walerym Czarneckim ; Przewodniczącą Rady Powiatu – Haliną Białoń, Burmistrzem – Arkadiuszem Słowińskim oraz Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka; Przewodniczący i Sekretarz Jeleniogórskiego Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Paweł Domagała i Waldemar Motyka, dyrektorzy szkół z terenu miasta i powiatu lubańskiego, kierownictwa różnych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z tym znakomitym Zespołem Szkół oraz liczne grono Przyjaciół Szkoły.

Wszystkich gości serdecznie powitała wspaniała Pani Dyrektor Renata Czuj i przedstawiła najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do czerwca 2019 r., a od września tego roku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Jest to najstarsza i największa placówka oświatowa w Lubaniu. Od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów różnych szkół i ich rodziców. Wynika to z wieloletniej tradycji, wysokiego poziomu nauczania, dobrej bazy, prestiżowej opinii wśród absolwentów oraz wyjątkowo kreatywnej i świetnie wyszkolonej kadry nauczycielskiej. Szkoła od początku istnienia osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych. Szkoła współpracuje z licznymi placówkami edukacyjnymi w kraju i za granicą. W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zdobyło srebrną tarczę czasopisma Perspektywy przyznawaną najlepszym szkołom ponadgimnazjalnym w Polsce. Technikum w ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu zostało sklasyfikowane na 6 miejscu w województwie dolnośląskim w rankingu najlepiej zdanych egzaminów maturalnych. Obecnie Zespół tworzą : Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Technikum kształcące w zawodach technik informatyki i technik ekonomista. Absolwenci liceum i technikum otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu maturalnego – świadectwo dojrzałości. Natomiast absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku polskim i angielskim, który zawiera opis umiejętności i kompetencji osiągniętych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania są uprawnieni.

Szkoła posiada nowoczesną bazę ogólną, dydaktyczną, sportową, socjalną i zaplecze do różnych zajęć. Bierze od wielu lat aktywny udział w różnych projektach i programach edukacyjnych m. in. takich jak: „Mickiewicz Zawodowo”; Regionalny System Informacji Edukacyjno-Zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego”; „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”; Interreg” – „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”; „Erasmus+ – praktyki zagraniczne ; „Ersmus+ – Nasza generacja w Europie” ; „Regional Menagement. Kompetencje i perspektywy w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, zainteresowania i umiejętności poprzez zaangażowanie w działalność 9 tematycznych kołach zainteresowań i agend szkolnych np. Firmie Uczniowskiej „Adaś”. Szkoła współpracuje z 8 wyższymi uczelniami we Wrocławiu i Legnicy. Zajęcia dla uczniów prowadzone są przez wykładowców tych uczelni na terenie szkoły. Poszerza to horyzonty uczniów i daje motywację do nauki.

Bardzo prężnie działa  Samorząd Szkolny i Rada Rodziców. Są to ważni partnerzy Rady Pedagogicznej na czele z Panią Dyrektor, pozwala na realizowanie bardzo ambitnych zadań we wszystkich obszarach działalności szkoły.

Podkreśliła to w swoim wystąpieniu Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka.

W serdecznych słowach pogratulowała społeczności szkolnej dotychczasowych sukcesów dydaktycznych, wychowawczych, integracyjnych i gorąco podziękowała byłym i obecnej dyrektorce, radom pedagogicznym, absolwentom i obecnym uczniom, rodzicom oraz wszystkim osobom fizycznym i prawnym, którzy dołożyli swoją cenną „cegiełkę” do tych wręcz imponujących sukcesów ZSP w Lubaniu. Szczególne słowa podziękowania za tworzenie coraz lepszych warunków dla nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania młodzieży Lubania skierowała do władz samorządowych i oświatowych na czele ze Starostą Lubańskim – Panem Walerym Czarneckim. Wyraziła także radość i satysfakcję, że tak wspaniała szkoła zostaje przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Spełnia ona wszystkie warunki określone Regulaminem przyjęcia szkół do Klubu.

Akt przyjęcia ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu do Klubu Przodujących Szkół KSPS wręczyli : Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Przewodniczący Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Paweł Domagała i Sekretarz tego Stowarzyszenia, członek Rady Klubu Przodujących Szkół – Waldemar Motyka. Akt odebrali : Dyrektor ZSP – Renata Czuj, Przewodniczący Rady Rodziców – Robert Daszkiewicz i Przew. Samorządu Uczniowskiego – Konrad Starczewski.

Przewodnicząca KSPS do serdecznych gratulacji i życzeń dla całej społeczności szkolnej dołączyła upominki (książki, albumy) dla Dyrekcji szkoły , Przew. Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego, a dla biblioteki szkolnej – paczkę książek i pomocy dydaktycznych.

Przewodnicząca wyraziła także przekonanie, ze Akt przyjęcia tej wspaniałej szkoły do Klubu będzie inspiracją i motywacją do nowych wyzwań edukacyjnych, innowacyjnych metod kształcenia, dalszego uczestnictwa w ciekawych projektach i programach krajowych i unijnych realizowanych wspólnie z innymi szkołami klubowymi. Przyjęto to burzliwymi oklaskami.

Bardzo ważną częścią tej niezwykłej uroczystości było podsumowanie XXXIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie” zrealizowanego przez społeczność szkolną ZSP im. A. Mickiewicza wespół z innymi placówkami oświatowymi.

Przewodnicząca KSPS przedstawiła cele tego programu i dotychczasowe jego osiągnięcia, a Wicedyrektor ZSP – Kinga Gordon-Sieradzka poinformowała o zrealizowanych konkursach w ramach tego programu i wyłonionych przez Komisję prac do I, II i II nagród.

Autorzy najlepszych prac konkursowych w 5-ciu kategoriach zostali uhonorowani nagrodami, dyplomami i gorącymi brawami uczestników uroczystości. Ponadto Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów konkurs na najpiękniejszą choinkę.

Najlepsze prace zostały również nagrodzone. W dowód uznania za bardzo aktywną i ciekawą działalność Samorządu Uczniowskiego Przewodnicząca KSPS zaprosiła Przewodniczącego Samorządu Konrada Starczewskiego na bezpłatny wypoczynek w czasie wakacji 2020 r. na turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym połączonym z różnymi formami edukacji, w tym samorządowej zorganizowanym w OW „Słowiniec” w Łebie. Zwróciła się także z prośbą do Pana Starosty o ufundowanie podobnej nagrody dla Wiceprzewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy uroczystości poparli tę prośbę burzliwymi brawami.

W bardzo ciekawej formie społeczność szkolna tego wspaniałego ZSP uczciła też Patrona swojej szkoły. przygotowała również piękną oprawę artystyczną całej uroczystości.

Było wiele radości, wzruszeń i inspiracji do dalszego działania oraz gorących Życzeń Świątecznych i Noworocznych.

Wielkie dzięki za wszystko dobro !!!