Przepiękny Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Nowych Iganiach połączony z przyjęciem tej wspaniałej szkoły do Klubu Przodujących Szkół w dn. 17.05.2019 r.

Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Gen. I. Prądzyńskiego połączona z przyjęciem tej szkoły do Klubu Przodujących Szkół przebiegała pod hasłem „Przeszłość zachowana

w pamięci staje się częścią teraźniejszości” (T. Kotarbiński).

W godzinach rannych odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Kazimierza Gurdy w kościele w Starym Opolu.

Wszystkie następne części bogatego programu uroczystości odbyły się w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach, w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa i wygaszane Gimnazjum. Łącznie uczy się w nim ponad 400 dzieci i młodzieży. Zatrudnionych jest 43 znakomitych nauczycieli i 12 pracowników administracyjno- obsługowych.

Wyrazem stałej troski Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i miejscowych władz samorządowo-oświatowych jest systematyczna rozbudowa i unowocześnianie szkoły, co pięknie zaprezentowano w przygotowanej przez uczniów i nauczycieli prezentacji multimedialnej pt. „Rys historyczny szkoły”.

Część oficjalną otworzyła i serdecznie powitała liczne grono przybyłych gości znakomita Dyrektor SP – Pani Maria Harke. Podkreśliła także, że szkoła posiada wspaniałe pracownie do zajęć przedmiotowych, nowoczesną halę sportową, bibliotekę z centrum multimedialnym, dwie sale informatyczne, świetlicę, salę rekreacyjną, klasy wyposażone w różne pomoce dydaktyczne. Wszystko to znakomicie służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia, kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, samorządności, integracji społeczności szkolnej. Efektem tej innowacyjnej pracy nauczycieli z uczniami jest osiąganie przez nich wysokich wyników edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych, różnego rodzaju olimpiadach i konkursach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Serdecznie podziękowała władzom samorządowym i oświatowym, wszystkim byłym dyrektorom tej szkoły, absolwentom, rodzicom, Przyjaciołom i sponsorom.

W dowód uznania dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej kilkunastu nauczycieli tej wspaniałej szkoły otrzymało medale „Mazovia” i wyróżnienia przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Dyrekcja i liczna grupa byłych i obecnych zasłużonych nauczycieli Jubilatki otrzymało dyplomy z rąk Pana Henryka Brodowskiego – Wójta Gminy Siedlce, który do serdecznych gratulacji i życzeń dalszych sukcesów dołączył talon na

2500,00 zł na zakup kolejnej pomocy dydaktycznej. Dyr. Banku Spółdzielczego, absolwent tej szkoły wraz z gratulacjami i życzeniami przekazał laptop. Długa była lista występujących gości, wśród których była także Przewodnicząca KSPS, władze samorządowo-oświatowe miasta, gminy i powiatu Siedlce oraz Maz. Kuratorium Oświaty, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji współpracujących z tą szkołą, absolwenci, Przew. Rady Rodziców, sponsorzy.

Ważnym wydarzeniem Jubileuszu było również uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej

100-lecie Szkoły Podstawowej im. Gen. I. Prądzyńskiego w Nowych Iganiach.

Niezwykle ważną częścią tej uroczystości było wręczenie przez Przewodniczącą KSPS – Zofię Grzebisz-Nowicką Aktu przyjęcia Szkoły Podstawowej im. Gen. I. Prądzyńskiego do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Akt otrzymali : Pani Dyrektor SP – Maria Harke, Przew. Rady Rodziców – Monika Staruzik i Przew. Samorządu Uczniowskiego, uczeń VII klasy – Kacper Piasecki.

Przewodnicząca KSPS z dużą radością i satysfakcją, ale także wzruszeniem pogratulowała tej wspaniałej społeczności szkolnej, byłym i obecnym dyrektorom, nauczycielom, absolwentom i ich rodzicom bogatego dorobku dydaktyczno-wychowawczego, twórczej troski  o wszechstronny rozwój każdego ucznia, bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych : informatycznych, językowych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, kronikarskich, sportowych i wielu innych. Podziękowała za pielęgnowanie i wzbogacanie o nowe dokonania dorobku historycznego i patriotycznego, za bardzo ciekawe zbiory dokumentów historycznych, pamiątek z Bitwy pod Iganiami wyeksponowanych w Izbie Tradycji Szkoły i na wystawie jubileuszowej, za kształtowanie dobrych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, co jest podstawą sukcesów byłej i obecnej społeczności szkolnej.

Do gorących gratulacji, podziękowań i życzeń osiągania dalszych sukcesów w nowoczesnym kształceniu i dobrym wychowaniu młodego pokolenia pięknej Ziemi Siedleckiej dołączyła ufundowany przez KSPS puchar, upominki książkowe dla Pani Dyrektor, Przew. Rady Rodziców, Przew. Samorządu Uczniowskiego, paczkę książek dla biblioteki szkolnej. Przewodnicząca poinformowała także uczestników uroczystości o 30-leciu społecznej działalności KSPS, o kilku realizowanych cyklicznych programach edukacyjno-wychowawczych adresowanych głównie do nauczycieli, uczniów i rodziców szkół klubowych. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zaprosiła uczniów na turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe nad polskim Bałtykiem, a Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na warsztaty samorządowe, na które otrzymuje od KSPS nagrodę specjalną w wysokości 1000,00 zł.

Oprawę artystyczną całej uroczystości przygotowali utalentowani uczniowie Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach pod kierunkiem swoich wspaniałych nauczycieli. Niezwykle wzruszające były występy przedszkolaków i uczniów zerówki, którzy zatańczyli pięknie poloneza. W bardzo ciekawy sposób zaprezentowali się w programie artystycznym uczniowie wszystkich poziomów edukacji szkolnej, a także absolwenci tej szkoły.

Na zakończenie części artystycznej wszyscy zostali poczęstowani smacznym tortem, a Przewodnicząca KSPS obdarowała młodych artystów koszykiem cukierków.

Pani Dyr. Maria Harke wraz ze swoją Wicedyrektor Wiesławą Garbaczewską-Szumską serdecznie dziękując uczestnikom uroczystości za udział uhonorowały okolicznościowym Medalem liczną grupę najbardziej zasłużonych osób dla Jubilatki, wśród których znaleźli się byli Wójtowie i obecny Wójt Gminy Siedlce, byli dyrektorzy szkoły, emerytowani nauczyciele i Przyjaciele szkoły. Taki Medal otrzymała również Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka.

Bardzo serdeczne było także spotkanie integracyjne wszystkich gości, dyrektorów szkół gminy Siedlce, nauczycieli, rodziców przy wspólnym biesiadnym stole. Przebiegło ono w serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze.

Wielkie brawa i podziękowania dla wszystkich, których wysiłek złożył się na przygotowanie i przebieg tej niezwykłej wielowymiarowej Uroczystości Jubileuszowej !!!