Niezwykle udane i pożyteczne kolejne 3 Konferencje pt. „Żyj zdrowo” bezpłatne dla nauczy cieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowane w nowym roku szkolnym 2018/2019 w Koninie, Bielsku-Białej i Żywcu

Zgodnie z życzeniem nauczycieli wielu szkół postanowiliśmy kontynuować w nowym roku szkolnym 2018/2019 organizowanie Regionalnych Konferencji pt. „Żyj zdrowo” dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W dniu 11 października 2018 r. cała sala widowiskowa w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie wypełniona była dyrektorami i desygnowanymi przez nich nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych m. Konina. Nie zabrakło tez władz samorządowych miasta na czele z Prezydentem-Józefem Nowickim. Łącznie w Konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, w tym 57 dyrektorów przedszkoli i szkół. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał p. Krzysztof Wereszczyński-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Cele konferencji i propozycje wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia i kształtowania prozdrowotnych postaw przedszkolaków i uczniów różnych typów szkół przedstawiła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Natomiast prezentację multimedialną i wykład na temat „Żyj zdrowo” ze szczególnym uwzględnieniem tematu „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” zaprezentowała p. Aleksandra Cichocka – pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, autorka wielu książek i publikacji naukowych o zdrowym żywieniu.

Drugą prezentację multimedialną nt. „Szkoła promująca zdrowie” przedstawiła p. Anna Kamińska-doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Wiele pytań i ciekawa dyskusja uczestników konferencji potwierdziła zasadność jej zorganizowania.

Na zakończenie konferencji nauczyciele otrzymali po 100-200 egz. materiałów edukacyjnych na tematy objęte programem konferencji i mogli zdegustować przygotowaną przez p. Michała Murawskiego, dyrektora HoReCa, galanterię mleczną firmy Bakoma.

W dniu 29 listopada 2018 r. Konferencja „Żyj zdrowo” odbyła się w pięknej Sali Konferencyjnej Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej. Patronował jej p. Jarosław Klimaszewski-Prezydent m. Bialsko-Biała. Oficjalnego otwarcia dokonał p. Janusz Kaps – Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty. Uczestniczyło w niej ponad 90 osób. Podobnie jak na innych tego rodzaju konferencjach cele konferencji przedstawiła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, a prezentację multimedialną i wykład wygłosiła p. dr n. med. Lucyna Pachocka – Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Uczestnicy konferencji otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski oraz paczki zestawów materiałów edukacyjnych na zajęcia ze swoimi przedszkolakami i uczniami oraz z rodzicami. Mogli też zdegustować niektóre produkty galanterii mlecznej Bakomy przygotowane przez p. Michała Murawskiego, dyrektora HoReCa.

W dniu 30 listopada 2018 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta w Żywcu odbyła się Konferencja „Żyj zdrowo” dla nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących w mieście Żywiec i powiecie żywieckim. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał

p. Antoni Szlagor – Burmistrz m. Żywiec. W konferencji uczestniczyły 83 osoby, w tym 72 dyrektorów i nauczycieli. Cele konferencji i propozycje działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, wdrażania zasad zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia i przeciwstawiania się różnym chorobom (cukrzycy typu 2, nadciśnieniu tętniczemu) będących skutkiem otyłości przedstawiła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Pani dr n. med. Lucyna Pachocka – Dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie wygłosiła wykład na te tematy i prezentację multimedialną  ze szczególnym uwzględnieniem tematu „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Natomiast p. Robert Łepkowski przedstawiciel Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie z siedzibą w Mikołowie przedstawił prezentację multimedialną realizacji „Programu dla szkół”. Ciekawa dyskusja i pytania uczestników konferencji potwierdziły, że taka konferencja była bardzo potrzebna. Na jej zakończenie wszyscy nauczyciele otrzymali zestawy materiałów edukacyjnych na zajęcia z przedszkolakami i uczniami w swoich placówkach oraz mogli zdegustować niektóre produkty galanterii mlecznej przywiezione przez p. Michała Murawskiego, dyrektora HoReCa Bakomy. Wszyscy wyjechali bardzo zadowoleni i serdecznie dziękowali organizatorom tej konferencji.

Takich konferencji zorganizowanych wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, władzami samorządowo-oświatowymi gmin, powiatów, miast i województw odbyło się już 47 w różnych regionach Polski.

Uczestniczyło w nich łącznie prawie 3300 osób, reprezentujących prawie 3000 placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terenie 14 województw.

Serdeczne podziękowania nauczycieli i rodziców za ich zorganizowanie motywują nas do kontynuowania tego niezwykle pożytecznego programu, jakim okazał się Program pt. „Żyj zdrowo”.