SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

Projekt KSPS „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, wygrał konkurs „Edukacja ekologiczna 2011″ organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizację projektu rozpoczynamy w styczniu 2012 od Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznlo-Programowej” nt. „Jak zwiększyć efektywność i skuteczność szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – doświadczenia europejskie i krajowe”. W ramach projektu zorganizujemy między innymi warszaty dla 1600 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy!!

 

Prezentacja projektu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wybranego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna 2011”.(W z 19.X.2011r.)

 

I. Termin realizacji projektu.
1.IX.2011-31.VIII.2013

II. Zasięg projektu.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne działające na terenie 16 województw.

III. Adresaci projektu.

 1. Grupą docelową uczestniczącą w konferencjach, szkoleniach, seminariach i warsztatach będą nauczyciele przyrody, biologii, geografii, chemii i ochrony środowiska, pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Uczą oni w szkole dzieci i młodzież tego, co wiąże sie z podstawami szkolnej edukacji ekologicznej. Naszym celem jest, wzbogacenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie kreatywnego i w nowoczesnego  realizowania programowych minimów oraz wychowania proekologicznego, czyli skutecznego wykorzystania treści programowych do  kształtowania trwałych postaw i zachowań dzieci i młodzieży.
 2. Zakładamy, że finalnym adresatem wszystkich działań, przygotowywanych do realizacji w ramach Projektu będą uczniowie, którzy będą uczeni przez nauczycieli, biorących udział w działaniach realizowanych w ramach Projektu.
 3. Ważnym adresatem naszych działań będą także użytkownicy vortalu edueko.pl , na którym będziemy prezentować materiały ułatwiające nauczycielom przygotowywanie innowacyjnych zajęć w szkole , poświęconych problematyce racjonalnego gospodarowania energią.

 

IV. Najważniejsze cele projektu.

 1. Celem głównym projektu, będzie przygotowanie nauczycieli uczestniczących w projekcie,  do tego żeby mogli po odbyciu szkolenia, efektywniej kształtować u dzieci nawyki racjonalnego gospodarowania energią. Poprzez prezentację tego, jak to się robi za granicą (Dania, Niemcy, Norwegia) i w wiodących krajowych placówkach oświatowo-wychowawczych, wzbogacimy ich wiedzę oraz umiejętności  praktycznego wdrażania w praktyce szkolnej dobrych przykładów.
 2. Celem wspomagającym realizację celu podstawowego będzie umożliwienie nauczycielom uczestniczącym w projekcie, wymiany doświadczeń i materiałów dydaktycznych, poprzez vortal edueko.pl. Pomożemy w ten sposób w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, w nowych, bardzo ważnych dla przyszłości polskiej gospodarki obszarach edukacji.
  1. Udział  w zajęciach i warsztatach umożliwi, uzyskanie przez 1600 nauczycieli uczestniczących w warsztatach, certyfikatów potwierdzających zdobycie przez nich nowych kwalifikacji i umiejętności, organizowania innowacyjnych lekcji i sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą.
  2. Merytoryczna pomoc zainteresowanym szkołom, w spełnieniu kryteriów do ubiegania się o stosowne certyfikaty.
  3.  

 3. Wzmocnienie roli polskiej szkoły, w procesie podnoszenia świadomości ekologicznej młodzieży żyjącej i pracującej w realiach, jakie tworzy Unia Europejska. Zainspirowanie międzynarodowej wymiany nauczycieli i młodzieży w ramach programów UE, dotyczących racjonalnego gospodarowania energią. Promowanie i wspomaganie nawiązywania merytorycznych kontaktów w tej dziedzinie przez nauczycieli i młodzież. Przyczynianie się do tworzenia porozumień szkół, promujących dobre przykłady i wzorce edukacji  proekologicznej.

 4. Promowanie, cyklu warsztatów „Szkoła z energią” w środowiskach lokalnych, poprzez vortal i media patronackie a także poprzez konferencje prasowe, służące promocji uzyskanych w projekcie efektów. W ten sposób zainspirujemy do innowacyjnego działania, także innych nauczycieli, nie biorących udziału w projekcie.

 5. Opracowanie przez KSPS, długofalowej koncepcji działań programowych i organizacyjnych, pod nazwą „SZKOŁA Z ENERGIĄ”, która będzie ważnym elementem stałego działania  Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole po 2013 roku. Pozwolą one, w oparciu o dokonania i osiągnięte efekty w tym projekcie, promować problematykę uczenia racjonalnego używania energii oraz pozyskiwanie nowych partnerów w środowisku oświatowym dla działań, jakie będziemy realizować po zakończeniu Projektu ”Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. Działania te będą także płaszczyzną nawiązywania szerszych kontaktów i współpracy szkół z przemysłem energetycznym.

 

 

V. Społeczne i środowiskowe motywy realizacji projektu.

 1. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych, realizowane poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią, jest najlepszą i najbardziej perspektywiczną inwestycją, mogącą zaowocować w przyszłości najwyższą „stopą zwrotu” z nakładów poniesionych na  tę inwestycję. Dlatego zakładamy, że  szkolenie i doskonalenie nauczycieli, uczących w szkole podstaw ekologii, jest niezbędnym warunkiem, uczynienia w tej dziedzinie istotnego i trwałego kroku
 2. Dzieci i młodzież uczące się w szkołach, będą przecież największymi konsumentami energii w najbliższej przyszłości. To oni przede wszystkim, powinni być uczeni w szkole właśnie tego, dlaczego i jak należy korzystać z możliwości, jakie daje nam racjonalne gospodarowanie energią.
 3. Muszą ich tego uczyć nauczyciele coraz lepiej przygotowani do wykonywania tego zadania. Nauczyciele ,którzy znajdą także skuteczny sposób, kształtowania postaw  i zachowań, gdyż racjonalne gospodarowanie energią, to działanie ciągłe i obejmujące całe życie a w przyszłości także aktywność zawodową, pokolenia obecnych uczniów. Stare polskie przysłowie mówi przecież, że „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. A „przysłowiowy Jaś” uczy się w szkole. Dlatego do  nauki i  pracy wychowawczej z  „Jasiem” muszą być coraz lepiej przygotowani nauczyciele i polskie szkoły.
 4. W polskich szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, lekcje przyrody, biologii, geografii, chemii i ochrony środowiska   prowadzi ponad 50 tys. nauczycieli. Powinni być oni także odpowiedzialni za uczenie i pokazywanie tego, jak racjonalniej gospodarować energią. Powinni umiejętnie pokazywać uczniom jakie efekty ekonomiczne możemy osiągnąć, poprzez racjonalizujące działania i zachowania, dla budżetu rodzinnego, szkolnego czy budżetu państwa oraz jak wielkie mogą być efekty naszego codziennego zachowywania się dla naturalnego środowiska i dbania o niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Musimy tylko pomóc tym nauczycielom i szkołom, lepiej przygotować się do wykonywania tego zadania.
 5. Co roku, tysiące polskich nauczycieli zdobywa dodatkowe kompetencje i umiejętności. Nauczyciele, mają obowiązek doskonalenia zawodowego wpisany w swoje obowiązki pracownicze. Poprzez działania w ramach projektu, ułatwimy zdobycie nowych umiejętności 1600 nauczycielom. Staną się oni w swoich szkołach, inicjatorami innowacyjnych rozwiązań oraz form pracy z dziećmi i młodzieżą.”Żywymi dowodami” tego, że warto i można pracować inaczej!!

 

 

VI. Najważniejsze działania przygotowywane do realizacji w ramach projektu.

 1. W ramach projektu zrealizujemy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz utworzymy vortal edueko.pl, wspomagający realizację szkoleń i warsztatów. Koncentrować się będziemy w szczególności  na:
  1. działaniach szkoleniowych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym/wojewódzkim,
   b/przygotowaniu wydawnictw metodyczno-dydaktycznych, wspomagających działalność szkoleniową,
  2. działaniach promocyjno-informacyjnych w środowisku oświatowym i poza nim, promującymi cele szkoleń i uzyskiwane efekty,
  3. weryfikowaniu praktycznej przydatności opracowanych programów i scenariuszy dla praktyki szkolnej, poprzez zbieranie na ich temat opinii,
  4. promowaniu rozwiązań technicznych, które  powinna wdrożyć szkoła, aby uwiarygodnić swoje  działania w sferze racjonalnego gospodarowania energią i móc ubiegać się o uzyskanie niezbędnych certyfikatów.
 2. Aby osiągnąć, zakładane w ramach Projektu efekty, zrealizujemy następujące zadania:
  1. Ogólnopolską Konferencję Metodyczno-Programową nt. ”Jak zwiększyć efektywność i skuteczność szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – doświadczenia europejskie i krajowe”; styczeń 2012r.
  2. 32 warsztatów nt. ”Szkoła z energią – jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”, dla 1600 nauczycieli;  marzec – czerwiec 2012r.
  3. 16 wojewódzkich konferencji podsumowujących i promujących warsztaty „Szkoła z energią…”, dla 1280 uczestników; marzec/kwiecień 2013r.
  4. ogólnopolską konferencję podsumowująca wyniki Projektu ”Szkoła ucząca…”; maj 2013r.
  5. utworzymy zespół wykładowców i trenerów oraz przygotujemy ich do prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli, zgodnie z wymogami Projektu;
  6. wydamy zestaw materiałów programowo-dydaktycznych i promocyjno-informacyjnych, składający się z 3 pozycji, każda w nakładzie 2000 egz.; luty 2012r.
  7. utworzymy, otwarty dla wszystkich zainteresowanych problematyką projektu, vortal edueko.pl.; listopad 2011r.
 3. Zakładamy, że uczestnicy szkoleń warsztatowych, w których weźmie udział 1600 nauczycieli( w tym 800 uczących w szkołach podstawowych i 800 uczących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych), przeprowadzą  w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 innowacyjne lekcje, wykorzystując zdobyte w trakcie warsztatów umiejętności i wiedzę. Planujemy ,że w lekcjach tych weźmie udział ok. 160 000 uczniów.

 

 

VII. Materialne efekty projektu.

 1. Trwałość przygotowanego przez nas projektu potwierdzi się w obszarze metodyczno-dydaktycznym w postaci   nowych umiejętności i kompetencji, jakie zdobędzie 1600 nauczycieli przyrody, biologii, geografii, chemii i ochrony środowiska, uczestniczących w projekcie.
 2. Materialnym efektem projektu, świadczącym o jego przydatności będą:
  1. działania vortalu edueko.pl, realizowane także po zakończeniu realizacji Projektu,
  2. utworzenie biblioteki scenariuszy lekcji oraz umieszczenie jej na vortalu edueko.pl, przez co dostępne będą one dla wszystkich zainteresowanych, przez cały czas funkcjonowania vortalu,
  3. przygotowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia lekcji i udostępnienie ich na vortalu edueko.pl, będą w ten sposób dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów, w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu,
  4. przygotowanie i wydanie drukiem (w nakładzie po 2000 egz.) wydawnictw:
   • Informatora dla uczestników szkolenia,
   • Poradnika metodyczno-dydaktycznego „Szkoła z energią”,
   • Folderu informacyjnego Projektu.
 3. Organizacyjnym potwierdzeniem efektywności tego projektu, będzie realizacja od 2013 roku przez KSPS, po zakończeniu szkoleń warsztatowych w ramach  Projektu ”Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, nowego programu dydaktyczno-wychowawczego „Szkoła z energią”. Celem tego nowego projektu będzie włączenie możliwie największej ilości szkół do działań, związanych z racjonalnym gospodarowaniem energią i podejmowania nowych inicjatyw programowych i wychowawczych, kształtujących trwałe postawy uczniów w tej sferze.
 4. Umiejętności i doświadczenia  zdobyte przez 1600 nauczycieli uczestniczących w warsztatach realizowanych w ramach projektu, pozwolą im efektywniej pracować z młodzieżą i skuteczniej kształtować jej postawy. Zakładając, że każdy nauczyciel pracuje w trakcie roku szkolnego średnio z 4 klasami, a każda klasa liczy  średnio 25 dzieci, to dotrzemy poprzez nauczycieli biorących udział w projekcie, w ciągu 1 roku szkolnego, do co najmniej 160000 uczniów.
 5. To właśnie postawy i zachowania tych dzieci, kształtowane przez nauczycieli uczestniczących w działaniach przygotowanych w Projekcie, będą najlepszym dowodem i sprawdzianem trwałości Projektu „ Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.

 

 

VIII. Patronaty.

 1. Patronat merytoryczny nad projektem objęły:
  1. Ministerstwo Środowiska – Główny Konserwator Przyrody,
  2. Towarowa Giełda Energii S.A.,
  3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  4. Uniwersytet Opolski,
  5. yższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku.
 2. Patronat medialny nad projektem objęły:
  1. TVP 3,
  2. Europejski Doradca Samorządowy,
  3. Eurogospodarka.
 3. Kierownictwo Stowarzyszenia i kierownik projektu prowadzą dalsze uzgodnienia, w sprawie pozyskania dodatkowych patronów merytorycznych i medialnych dla projektu.

 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Warszawa, październik 2011r,