Szanowni Darczyńcy !


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Warto wesprzeć KSPS 1% swojego podatku, bo przez 30 lat swojej pasji społecznego działania dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży udowodniło, że każdą przekazaną złotówkę chce i potrafi pomnożyć dla ich dobra.

KSPS jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000103990. Prowadzi szeroką działalność na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych. Program ten jest stale aktualizowany i wzbogacamy o nowe formy realizacji Inspirujemy i wspieramy społeczności szkolne w poszukiwaniu coraz ciekawszych, aktywniejszych i nowocześniejszych form kształcenia i wychowania. Dotarliśmy z różnymi formami pomocy do tysięcy przedszkoli i szkół w Polsce.

Współuczestniczymy w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Dbamy o wysoką jakość, rzetelność i efektywność tego, co robimy. Dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zrealizowaliśmy sami lub wspólnie z naszymi partnerami społecznymi ponad 100 różnego rodzaju przedsięwzięć dla dobra dzieci  i młodzieży.

KSPS realizuje wysiłkiem społecznym aż 12 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. Warto wymienić chociaż 6 z nich:

1. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Organizowane są co roku dla uczniów różnych typów szkół : plenery plastyczne, obozy językowe, ogólnopolskie konkursy plastyczne i literackie, Gale Laureatów, wystawy prac młodych twórców, fundowane są stypendia dla utalentowanych uczniów i nauczycieli-nowatorów. W tym roku podsumowaliśmy już XXV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”. Dotychczas wpłynęło na te konkursy ponad 16000 prac plastycznych i literackich. Komisje Konkursowe wyłoniły do nagród i wyróżnień ponad 600 młodych twórców, których nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

2. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”. Przeszkoliliśmy, dzięki wsparciu ze środków NFOŚiGW, ponad 16 tys. nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i zespołów szkół, na bezpłatnych 2-3 dniowych specjalistycznych warsztatach nt. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”. Zorganizowaliśmy na te tematy 2 ogólnopolskie (po 250-300 uczestników) i 16 wojewódzkich konferencji, w których uczestniczyło ponad 2 tys. nauczycieli. Wydaliśmy w nakładzie 2 tys. egz. Poradnik dla nauczyciela pt. „Racjonalne gospodarowanie energią”. Przekazaliśmy nieodpłatnie nauczycielom ponad 3 tys. książek o tematyce ekologicznej, w tym książkę pt. „Odnawialne źródła energii” i ok. 6 tys. różnych pomocy dydaktycznych.

3. „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu różnych form wypoczynku”. Organizujemy dla dzieci i młodzieży co roku 6-10 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych (zimowych i letnich) połączonych z różnymi formami edukacji (zdrowotnej, ekologicznej, obywatelskiej, integracyjnej, kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjno-sportowej, krajoznawczo-turystycznej) w atrakcyjnych miejscowościach w Tatrach, Sudetach i nad Bałtykiem. Skorzystało z nich dotychczas kilkadziesiąt tysięcy uczniów różnych typów szkół, w tym sierot, półsierot i dzieci z rodzin najuboższych.

4.  „Żyj zdrowo”. W ostatnich 5 latach zorganizowaliśmy 48 regionalnych konferencji bezpłatnych dla ponad 3 tys. nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych nt. zdrowy styl życia, zasady zdrowego żywienia, znaczenie warzyw i owoców oraz mleka i jego przetworów w diecie dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie cukrzycy typu 2. Pogłębiono wiedzę nauczycieli w tych dziedzinach i wyposażono w zestawy materiałów na zajęcia edukacyjne z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami w swoich placówkach oświatowych.

5. „Tradycje i obrzędy polskie – Wielkanoc i Boże Narodzenie”. W tym roku wspólnie ze szkołami należącymi do naszego Klubu Przodujących Szkół zrealizujemy już XXXIII i XXXIV edycję tego programu edukacyjno-wychowawczego. Każda z edycji połączona jest z warsztatami dla uczniów na : najpiękniejszą kartkę świąteczną, stroik bożonarodzeniowy i wielkanocny, ozdobę choinkową, palmę wielkanocną, pisankę, wystrój stołu wigilijnego/ wielkanocnego.

6. „Pomoc rzeczowa dla szkół”. Inicjujemy i rozwijamy różne formy pomocy rzeczowej dla przedszkoli i szkół, poszerzamy grono ich Przyjaciół. Co roku doposażamy kilkadziesiąt lub kilkaset placówek w różne pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny, komputery, książki, płyty CD, mapy itp. Przekazaliśmy nieodpłatnie do bibliotek szkolnych i na nagrody dla uczniów, nauczycieli, rodziców ponad 1460000 egz. książek, albumów, podręczników i różnych materiałów edukacyjnych. Pomagamy także od wielu lat szkołom polskim za granicą (na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Kazachstanie).

To są tylko niektóre przykłady naszej społecznej działalności.

Warto nas wesprzeć, bo wtedy zakres naszej pomocy dzieciom i młodzieży będzie większy !!! 

Serdecznie dziękujemy …