SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 PT. „WIERSZ O BABCI I DZIADKU”.

Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza dla Babci i Dziadka.

CELE KONKURSU:
– wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych
– kształtowanie silnych więzi rodzinnych
– zwrócenie uwagi na ogromną rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci
– nadanie należnej rangi świętu babci i dziadka
– promowanie i rozwijanie młodych talentów
– rozwijanie wyobraźni twórczej
– wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym)
– popularyzacja twórczości literackiej

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ksps.pl. oraz jest dostępny w siedzibie organizatora: 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140.

REGULAMIN

1. Forma liryczna: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz. 2. Utwór poetycki musi być napisany samodzielnie przez jednego autora.

3. Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.

4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 29.11.2019 roku.

5. Do prac uczestników powinno zostać dołączone oświadczenie (załącznik 1), że utwory nie były dotychczas publikowane i nie zostały pobrane z żadnych stron internetowych czy książek. Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez uczestnika oraz rodzica/opiekuna. 6. Każdy wiersz powinien posiadać tytuł.

7. Każda nadesłana praca powinna być czytelnie opisana wg wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Te same dane proszę podać w wiadomościach e-mail.

8. Wiersze wraz z oświadczeniem należy wysłać w wersji papierowej na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 ul. Marszałkowska 140; 00-061 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Literacki” oraz w formie pliku komputerowego umożliwiającego edycję (nie PDF), na adres e-mail: ksps@wp.pl do dnia 29.11.2019.

9. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

10. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i zastrzega sobie prawo do publikacji wybranego utworu.

11. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce) i po 3 wyróżnienia.

12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.ksps.pl

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Gali Laureatów w styczniu 2020 r. (w okolicach Dnia Babci i Dnia Dziadka). Zaproszenie wraz ze szczegółami uroczystości laureaci i nauczyciele prowadzący otrzymają listownie i mailowo.

14. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu literackiego