Spotkanie Kierownictwa KSPS i dyrektorów Szkół Klubowych z Panią Wandą Zwinogrodzką – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spotkanie Kierownictwa KSPS i dyrektorów Szkół Klubowych

z Panią Wandą Zwinogrodzką – Podsekretarzem Stanu

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 26 stycznia 2016 r.

W spotkaniu władze statutowe KSPS i Klub Przodujących Szkół reprezentowali :

  1. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS
  2. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół, członek Zarządu KSPS
  3. Iwona Sosnowska – Dyrektor SP Nr 182 w Łodzi, szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół
  4. Beata Wielkopolan – Wicedyrektor SP Nr 182 w Łodzi, Przewodnicząca Kom. Org. Mistrzostw w Szybkim Czytaniu ze zrozumieniem
  5. Janusz Kamiński – Dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół

 

 

Pani Minister Zwinogrodzkiej towarzyszyło 3 doradców z MKiDN.

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka po przedstawieniu składu delegacji KSPS poinformowała o najważniejszych działaniach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i uzyskanych efektach w obszarach objętych priorytetem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to : edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; kultura ludowa i tradycyjna oraz dziedzictwo kulturowe; promocja literatury i czytelnictwa. We wszystkich tych i kilku innych obszarach działalności kulturalnej, zarówno Krajowe Stowarzyszenie, jak też Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole i szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół realizują od wielu lat bardzo dużo przedsięwzięć zasługujących na duży szacunek, uznanie i ich wspieranie przez administrację samorządową i rządową.

Przykładowo wymieniła tylko 4 z 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych KSPS adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, które z dużym powodzeniem wysiłkiem społecznym realizowane są wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami dla dobra polskiej szkoły, wszechstronnego rozwoju uczniów, promowania i rozwijania młodych talentów, upowszechniania czytelnictwa, zwiększania uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury, kultywowania tradycji i obrzędów polskich, umacniania integracji środowiskowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Są to takie programy jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, w ramach którego organizowane są co roku różne konkursy, plenery plastyczne, wystawy prac młodych twórców, warsztaty tematyczne połączone z wypoczynkiem, w tym także z zakresu edukacji artystycznej. W dniu 21.01.2016 w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi podsumowaliśmy na Gali Laureatów już XXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Dotychczas Komisje Konkursowe oceniły ponad 14 tys. prac plastycznych. Dzięki sponsorom nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami rzeczowymi ponad 400 młodych twórców. Rangę tych konkursów podnoszą Honorowe Patronaty ważnych osobowości, znanych autorytetów nauki i kultury. Bezcenną pomocą dla utalentowanych dzieci jest pełnienie godności Honorowych Babć i Dziadków przez znanych artystów, aktorów, muzyków, reżyserów, pisarzy. Dotychczas pełnili je : Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz, Anna Seniuk i Janusz Tylman, Ewa Ziętek i Marek Siudym, Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński, Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz, Magda Umer i Michał Olszański, Zofia Czernicka i Stefan Friedmann, Grażyna Bąkiewicz i Jerzy Smyczek, Monika Kamieńska i Bronisław Wrocławski.

 

Ważne zadania z zakresu edukacji kulturalnej włączyliśmy tez wiele lat temu do programu „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu wypoczynku zimowego i letniego połączonego z edukacją dla dzieci i młodzieży”. Zorganizowaliśmy już 35 plenerów plastycznych w okresie wakacji w górach i nad morzem dla ponad 2350 uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 64 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z różnymi formami edukacji, w tym edukacji artystycznej dla ponad 4600 dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski. Cieszą się one coraz większą popularnością, ale brak środków na ten cel uniemożliwia zwiększenie ich zakresu.

Dużą popularnością cieszy się także cykliczny program pn. „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Przeprowadziliśmy już 26 edycji tego niezwykle ważnego pod względem edukacyjno-wychowawczym i kulturowym programu. W każdej z nich uczestniczyły inne szkoły, zarówno z Warszawy, jak też innych regionów kraju. W dniu 16.12.2015 dokonaliśmy uroczystego podsumowania 26 edycji tego programu w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. W Gali uczestniczyło ponad 450 osób. Edycje te każdego roku połączone są z warsztatami florystycznymi i konkursami na najpiękniejsze : kartki świąteczne, stroiki i ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne, wystroje stołów wigilijnych i wielkanocnych. Bardzo dużą rolę edukacyjno-wychowawczą odgrywają uroczyste zakończenia tych programów połączone z piękną oprawą artystyczną.

Od 25 lat realizujemy też program „Książka dla bibliotek szkolnych”. Jest to nie tylko promocja czytelnictwa w środowisku uczniów różnych typów szkół w naszym kraju, ale także ważna forma pomocy rzeczowej dla szkół, szczególnie na wsi i w małych miastach. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu wydawnictw oraz szerokiego grona Przyjaciół Stowarzyszenia i Darczyńców udało się nam nieodpłatnie w ramach Akcji „Książki dla bibliotek szkolnych” przekazać do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.400.000 egz. nowych książek, albumów, pomocy naukowych, w tym multimedialnych oraz kilkadziesiąt tysięcy kaset, płyt CD i DVD oraz innych pomocy dydaktycznych. Przyczyniamy się w ten sposób do podnoszenia poziomu kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, bowiem biblioteki szkolne są niezbędnym podmiotem w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych. Współdziałamy w tym obszarze ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Cały czas bronimy też biblioteki szkolne przed zakusami ich likwidacji. Uważamy, że trzeba je doposażać w nowe pomoce dydaktyczne i urządzenia elekroniczne do twórczej pracy z młodym czytelnikiem, a nie likwidować. Pomagamy także polskim szkołom za granicą np. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Kazachstanie. Przekazaliśmy im kilka tysięcy książek, ponad 6 tys. egz. podręczników oraz kilka tysięcy ciekawych wydawnictw, kaset, map i innych pomocy dydaktycznych.

Problemy czytelnictwa były także tematem naszej XII Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej dla dyrektorów szkół i desygnowanych przez nich nauczycieli. Wypracowanych zostało wiele ciekawych propozycji systemowych. Dobrze byłoby w br wspólnie z MKiDN zorganizować ogólnopolską konferencję w sprawie promocji literatury i czytelnictwa. Jest wiele spraw, które czekają na rozwiązanie od dawna.

Przewodnicząca raz jeszcze podkreśliła, że wszystkie zadania w ramach tych 4-ch i innych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, zrealizowane zostały wysiłkiem społecznym. Efekty mogą być jeszcze większe, jeśli otrzymają one wsparcie resortu kultury i placówek podległych MKiDN. Może być także lepiej spożytkowany ogromny potencjał intelektualny setki autorskich programów i przeróżnych ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć artystycznych Klubu Przodujących Szkół. Należy do niego 227 najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Wnoszą one ogromny wkład w edukację kulturalną, kreatywność i aktywizację twórczą dzieci i młodzieży. Potwierdzili to konkretnymi przykładami Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół i dyrektorzy szkół klubowych uczestniczący w spotkaniu.

Lucyna Tępczyk podkreśliła m.in. potrzebę wsparcia wysiłków KSPS i szkół klubowych w sprawie tworzenia lepszych warunków do upowszechnienia tych dobrych przykładów działalności artystycznej uczniów różnych szkół, pielęgnowania tradycji i obrzędów polskich, promowania młodych talentów, zwiększania twórczego udziału dzieci i młodzieży w kulturze regionalnej i narodowej.

Iwona Sosnowska podała kilka niezwykle ważnych przedsięwzięć promujących czytelnictwo i różne formy działalności artystycznej w środowisku uczniów szkół podstawowych. Od 13-tu już lat SP nr 182 w Łodzi co roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu Łodzi i regionu organizuje „Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem”. Pomagają nam w tym Łódzkie i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Rośnie zainteresowanie dzieci tymi Mistrzostwami, co oznacza, że są one im potrzebne. Ważne jest także to, że uczestniczą w nich także uczniowie niepełnosprawni i z rodzin niewydolnych wychowawczo. Zakres tego przedsięwzięcia ogranicza jednak ilość pozyskanych na ten cel środków i nagród dla laureatów.

Ciekawym także przedsięwzięciem z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci jest organizowany od 11 lat konkurs teatralny „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy”. Pani dyr. zaprosiła Panią Minister na tegoroczne „XIII Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem”, które odbędą się 11 marca i XI konkurs teatralny, który odbędzie się w kwietniu 2016 r.

Janusz Kamiński podkreślił, że wiele przedsięwzięć artystycznych kształtujących potrzebę twórczego uczestnictwa młodzieży w kulturze realizują zespoły szkół zawodowych. Przygotowują one młodzież nie tylko do pracy w różnych zawodach, ale także do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, oświatowym i obywatelskim. Dbają o wszechstronny rozwój ucznia. Poparł to kilkoma bardzo interesującymi przykładami. Wymierny dorobek artystyczny posiada szkolna orkiestra dęta. Uświetniła już setki uroczystości lokalnych, wojewódzkich i zagranicznych. Od 5-ciu lat Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje Szkolne Kongresy Kultury, połączone z ciekawymi formami edukacji kulturalnej. Uczestniczy w nich nie tylko 1200 uczniów mojego Zespołu, ale także uczniowie innych szkół z Konina. Patronat Honorowy sprawują ważne osobowości – aktorzy, reżyserzy, działacze kultury. W 2014 r. Patronat Honorowy nad naszym Kongresem objął p. Krzysztof Zanussi, który uczestniczył zarówno w warsztatach dla uczestników Kongresu jak też spotkał się z młodzieżą Konina na projekcji swojego filmu. Było ono niezwykle kształcące i motywujące młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Kolejną inicjatywą realizowaną od 2010 r. jest patriotyczne przedsięwzięcie pn. Katyń ocalić od zapomnienia”. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy różne formy artystyczne i sportowe aktywizujące twórczo młodzież m.in. „Rowerowy rajd trasą katyńską”. W ub. r. uczestniczyło w nim ponad 200 uczestników. Wyraził też nadzieję, że resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie wspierał działania szkolnictwa zawodowego na rzecz edukacji kulturalnej i wychowania patriotycznego.

Pani Minister Zwinogrodzka podziękowała za przedłożone bardzo interesujące informacje o działalności Stowarzyszenia i szkół klubowych, za ważne inicjatywy edukacji kulturalnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży i w środowisku lokalnym. Pogratulowała też osiągniętych efektów. Poinformowała o kilku instytucjach podległych Ministerstwu, z którymi warto nawiązać ściślejszą współpracę, bo mogą wesprzeć te ważne inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie i Klub Przodujących Szkół.

Pani Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka również podziękowała Pani Minister i towarzyszącym osobom za pożyteczne spotkanie, przekazała pisemną informację pt. „30 wybranych (z kilkuset) osiągnięć w liczbach i faktach w okresie 25-letniej działalności KSPS dla dobra polskiej szkoły”. Wyraziła nadzieję, że problemy poruszone na tym spotkaniu będą życzliwie rozpatrzone przez MKiDN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *