Spotkanie Kierownictwa KSPS i dyrektorów Szkół Klubowych z Panią Wandą Zwinogrodzką – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spotkanie Kierownictwa KSPS i dyrektorów Szkół Klubowych

z Panią Wandą Zwinogrodzką – Podsekretarzem Stanu

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 26 stycznia 2016 r.

W spotkaniu władze statutowe KSPS i Klub Przodujących Szkół reprezentowali :

  1. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS
  2. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół, członek Zarządu KSPS
  3. Iwona Sosnowska – Dyrektor SP Nr 182 w Łodzi, szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół
  4. Beata Wielkopolan – Wicedyrektor SP Nr 182 w Łodzi, Przewodnicząca Kom. Org. Mistrzostw w Szybkim Czytaniu ze zrozumieniem
  5. Janusz Kamiński – Dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół

 

 

Pani Minister Zwinogrodzkiej towarzyszyło 3 doradców z MKiDN.

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka po przedstawieniu składu delegacji KSPS poinformowała o najważniejszych działaniach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i uzyskanych efektach w obszarach objętych priorytetem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to : edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; kultura ludowa i tradycyjna oraz dziedzictwo kulturowe; promocja literatury i czytelnictwa. We wszystkich tych i kilku innych obszarach działalności kulturalnej, zarówno Krajowe Stowarzyszenie, jak też Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole i szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół realizują od wielu lat bardzo dużo przedsięwzięć zasługujących na duży szacunek, uznanie i ich wspieranie przez administrację samorządową i rządową.

Przykładowo wymieniła tylko 4 z 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych KSPS adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, które z dużym powodzeniem wysiłkiem społecznym realizowane są wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami dla dobra polskiej szkoły, wszechstronnego rozwoju uczniów, promowania i rozwijania młodych talentów, upowszechniania czytelnictwa, zwiększania uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury, kultywowania tradycji i obrzędów polskich, umacniania integracji środowiskowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Są to takie programy jak : „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, w ramach którego organizowane są co roku różne konkursy, plenery plastyczne, wystawy prac młodych twórców, warsztaty tematyczne połączone z wypoczynkiem, w tym także z zakresu edukacji artystycznej. W dniu 21.01.2016 w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi podsumowaliśmy na Gali Laureatów już XXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Dotychczas Komisje Konkursowe oceniły ponad 14 tys. prac plastycznych. Dzięki sponsorom nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami rzeczowymi ponad 400 młodych twórców. Rangę tych konkursów podnoszą Honorowe Patronaty ważnych osobowości, znanych autorytetów nauki i kultury. Bezcenną pomocą dla utalentowanych dzieci jest pełnienie godności Honorowych Babć i Dziadków przez znanych artystów, aktorów, muzyków, reżyserów, pisarzy. Dotychczas pełnili je : Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz, Anna Seniuk i Janusz Tylman, Ewa Ziętek i Marek Siudym, Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński, Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz, Magda Umer i Michał Olszański, Zofia Czernicka i Stefan Friedmann, Grażyna Bąkiewicz i Jerzy Smyczek, Monika Kamieńska i Bronisław Wrocławski.

 

Ważne zadania z zakresu edukacji kulturalnej włączyliśmy tez wiele lat temu do programu „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu wypoczynku zimowego i letniego połączonego z edukacją dla dzieci i młodzieży”. Zorganizowaliśmy już 35 plenerów plastycznych w okresie wakacji w górach i nad morzem dla ponad 2350 uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 64 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z różnymi formami edukacji, w tym edukacji artystycznej dla ponad 4600 dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski. Cieszą się one coraz większą popularnością, ale brak środków na ten cel uniemożliwia zwiększenie ich zakresu.

Dużą popularnością cieszy się także cykliczny program pn. „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie i Wielkanoc”. Przeprowadziliśmy już 26 edycji tego niezwykle ważnego pod względem edukacyjno-wychowawczym i kulturowym programu. W każdej z nich uczestniczyły inne szkoły, zarówno z Warszawy, jak też innych regionów kraju. W dniu 16.12.2015 dokonaliśmy uroczystego podsumowania 26 edycji tego programu w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. W Gali uczestniczyło ponad 450 osób. Edycje te każdego roku połączone są z warsztatami florystycznymi i konkursami na najpiękniejsze : kartki świąteczne, stroiki i ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne, wystroje stołów wigilijnych i wielkanocnych. Bardzo dużą rolę edukacyjno-wychowawczą odgrywają uroczyste zakończenia tych programów połączone z piękną oprawą artystyczną.

Od 25 lat realizujemy też program „Książka dla bibliotek szkolnych”. Jest to nie tylko promocja czytelnictwa w środowisku uczniów różnych typów szkół w naszym kraju, ale także ważna forma pomocy rzeczowej dla szkół, szczególnie na wsi i w małych miastach. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu wydawnictw oraz szerokiego grona Przyjaciół Stowarzyszenia i Darczyńców udało się nam nieodpłatnie w ramach Akcji „Książki dla bibliotek szkolnych” przekazać do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.400.000 egz. nowych książek, albumów, pomocy naukowych, w tym multimedialnych oraz kilkadziesiąt tysięcy kaset, płyt CD i DVD oraz innych pomocy dydaktycznych. Przyczyniamy się w ten sposób do podnoszenia poziomu kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, bowiem biblioteki szkolne są niezbędnym podmiotem w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych. Współdziałamy w tym obszarze ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Cały czas bronimy też biblioteki szkolne przed zakusami ich likwidacji. Uważamy, że trzeba je doposażać w nowe pomoce dydaktyczne i urządzenia elekroniczne do twórczej pracy z młodym czytelnikiem, a nie likwidować. Pomagamy także polskim szkołom za granicą np. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Kazachstanie. Przekazaliśmy im kilka tysięcy książek, ponad 6 tys. egz. podręczników oraz kilka tysięcy ciekawych wydawnictw, kaset, map i innych pomocy dydaktycznych.

Problemy czytelnictwa były także tematem naszej XII Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej dla dyrektorów szkół i desygnowanych przez nich nauczycieli. Wypracowanych zostało wiele ciekawych propozycji systemowych. Dobrze byłoby w br wspólnie z MKiDN zorganizować ogólnopolską konferencję w sprawie promocji literatury i czytelnictwa. Jest wiele spraw, które czekają na rozwiązanie od dawna.

Przewodnicząca raz jeszcze podkreśliła, że wszystkie zadania w ramach tych 4-ch i innych cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych, zrealizowane zostały wysiłkiem społecznym. Efekty mogą być jeszcze większe, jeśli otrzymają one wsparcie resortu kultury i placówek podległych MKiDN. Może być także lepiej spożytkowany ogromny potencjał intelektualny setki autorskich programów i przeróżnych ciekawych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć artystycznych Klubu Przodujących Szkół. Należy do niego 227 najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Wnoszą one ogromny wkład w edukację kulturalną, kreatywność i aktywizację twórczą dzieci i młodzieży. Potwierdzili to konkretnymi przykładami Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół i dyrektorzy szkół klubowych uczestniczący w spotkaniu.

Lucyna Tępczyk podkreśliła m.in. potrzebę wsparcia wysiłków KSPS i szkół klubowych w sprawie tworzenia lepszych warunków do upowszechnienia tych dobrych przykładów działalności artystycznej uczniów różnych szkół, pielęgnowania tradycji i obrzędów polskich, promowania młodych talentów, zwiększania twórczego udziału dzieci i młodzieży w kulturze regionalnej i narodowej.

Iwona Sosnowska podała kilka niezwykle ważnych przedsięwzięć promujących czytelnictwo i różne formy działalności artystycznej w środowisku uczniów szkół podstawowych. Od 13-tu już lat SP nr 182 w Łodzi co roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu Łodzi i regionu organizuje „Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem”. Pomagają nam w tym Łódzkie i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Rośnie zainteresowanie dzieci tymi Mistrzostwami, co oznacza, że są one im potrzebne. Ważne jest także to, że uczestniczą w nich także uczniowie niepełnosprawni i z rodzin niewydolnych wychowawczo. Zakres tego przedsięwzięcia ogranicza jednak ilość pozyskanych na ten cel środków i nagród dla laureatów.

Ciekawym także przedsięwzięciem z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci jest organizowany od 11 lat konkurs teatralny „Bajki, baśnie, legendy krajów Zjednoczonej Europy”. Pani dyr. zaprosiła Panią Minister na tegoroczne „XIII Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem”, które odbędą się 11 marca i XI konkurs teatralny, który odbędzie się w kwietniu 2016 r.

Janusz Kamiński podkreślił, że wiele przedsięwzięć artystycznych kształtujących potrzebę twórczego uczestnictwa młodzieży w kulturze realizują zespoły szkół zawodowych. Przygotowują one młodzież nie tylko do pracy w różnych zawodach, ale także do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, oświatowym i obywatelskim. Dbają o wszechstronny rozwój ucznia. Poparł to kilkoma bardzo interesującymi przykładami. Wymierny dorobek artystyczny posiada szkolna orkiestra dęta. Uświetniła już setki uroczystości lokalnych, wojewódzkich i zagranicznych. Od 5-ciu lat Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje Szkolne Kongresy Kultury, połączone z ciekawymi formami edukacji kulturalnej. Uczestniczy w nich nie tylko 1200 uczniów mojego Zespołu, ale także uczniowie innych szkół z Konina. Patronat Honorowy sprawują ważne osobowości – aktorzy, reżyserzy, działacze kultury. W 2014 r. Patronat Honorowy nad naszym Kongresem objął p. Krzysztof Zanussi, który uczestniczył zarówno w warsztatach dla uczestników Kongresu jak też spotkał się z młodzieżą Konina na projekcji swojego filmu. Było ono niezwykle kształcące i motywujące młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Kolejną inicjatywą realizowaną od 2010 r. jest patriotyczne przedsięwzięcie pn. Katyń ocalić od zapomnienia”. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy różne formy artystyczne i sportowe aktywizujące twórczo młodzież m.in. „Rowerowy rajd trasą katyńską”. W ub. r. uczestniczyło w nim ponad 200 uczestników. Wyraził też nadzieję, że resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie wspierał działania szkolnictwa zawodowego na rzecz edukacji kulturalnej i wychowania patriotycznego.

Pani Minister Zwinogrodzka podziękowała za przedłożone bardzo interesujące informacje o działalności Stowarzyszenia i szkół klubowych, za ważne inicjatywy edukacji kulturalnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży i w środowisku lokalnym. Pogratulowała też osiągniętych efektów. Poinformowała o kilku instytucjach podległych Ministerstwu, z którymi warto nawiązać ściślejszą współpracę, bo mogą wesprzeć te ważne inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie i Klub Przodujących Szkół.

Pani Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka również podziękowała Pani Minister i towarzyszącym osobom za pożyteczne spotkanie, przekazała pisemną informację pt. „30 wybranych (z kilkuset) osiągnięć w liczbach i faktach w okresie 25-letniej działalności KSPS dla dobra polskiej szkoły”. Wyraziła nadzieję, że problemy poruszone na tym spotkaniu będą życzliwie rozpatrzone przez MKiDN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *