Regulamin Klubu

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

 

…w polskiej oświacie nawet w najgorszych dla niej czasach,

były i będą zawsze szkoły godne naśladowania, kierowane

przez wybitnych pedagogów z ambitnymi nauczycielami

i receptą na sukces.”

Prof. Mikołaj Kozakiewicz

   Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym i działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Powstał on w 1986 roku z inicjatywy Profesora Mikołaja Kozakiewicza. Klub Przodujących Szkół zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne, osiągające sukcesy w sferze organizacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

I. ZADANIA KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ

 

 1. Wspieranie inicjatyw angażujących młodych ludzi w działanie poprzez stawianie na ich „twórczą obecność”.
 2. Popularyzacja idei Klubu Przodujących Szkół.
 3. Wymiana wiedzy, doświadczeń i ciekawych form pracy między zrzeszonymi szkołami.
 4. Nawiązywanie międzyszkolnej współpracy i w jej ramach wskazywanie konkretnych form działania.
 5. Stosowanie różnych form motywowania ponadprzeciętnych osiągnięć uczniów i nauczycieli szkół klubowych.

II.WARUNKI PRZYJMOWANIA PLACÓWEK DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ.

 1. Członkiem Klubu może zostać każda wyróżniająca się szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna każdego typu.
 2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
 3. O przyjęcie do Klubu może ubiegać się placówka, która w sposób

nowatorski realizuje co najmniej cztery z wymienionych zadań:

 1. zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju, Europy;
 2. motywuje nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego,
 3. umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 4. realizuje autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze,
 5. korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi;
 6. integruje i uspołecznia środowisko szkolne,
 7. ma wypracowany system promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 8. rodzice są współautorami życia szkoły,
 9. kształtuje zdrowy styl życia i inspiruje do harmonijnego rozwoju wychowanka,
 10. organizuje różne formy wypoczynku połączonego z edukacją,
 11. rozwija tożsamość europejską budowaną na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny,
 12. wspiera kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa narodowego,
 13. tworzy warunki do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody,
 14. przygotowuje uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym;
 15. osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach przedmiotowych, artystycznych i sportowych (od gminnych wzwyż),
 16. tworzy warunki do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

4.Szkoła zobowiązuje się, że po przyjęciu do Klubu będzie do dnia 31 sierpnia każdego roku przesyłać do Rady Klubu pisemne sprawozdanie o swoich osiągnięciach w minionym roku szkolnym.

 

IV.TRYB PRZYJMOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ:

Etap pierwszy:

 

 1. Złożenie wniosku do Rady Klubu Przodujących Szkół o podjęcie starań nad przyjęciem szkoły do Klubu.
 2. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Klubu i po akceptacji wpisanie szkoły do rejestru placówek ubiegających się o wstąpienie do Klubu.

Etap drugi:

 1. W wyznaczonym przez Radę Klubu terminie szkoła powinna:
 1. opracować pisemną samoocenę dokonań szkoły i przedstawić ja radzie pedagogicznej do akceptacji,
 2. podjąć uchwały przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski o gotowości przystąpienia do Klubu;
 3. uzyskać poparcie wniosku od repliki rolex organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę i ewentualnie od Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
 4. Przekazać wymienione dokumenty na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole 00-061 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 140 tel./fax: 22 622 70 15, 22 622 70 16

Etap trzeci:

 1. Wizyta w szkole przedstawicieli Klubu, weryfikacja wniosku.
 2. Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku szkoły od Rady Klubu.
 3. Przygotowanie uroczystości w czasie której placówka zostanie przyjęta w poczet członków Klubu Przodujących Szkół.

IV. Brak aktywności szkoły w pracach Klubu w okresie 3 lat upoważnia Radę Klubu do wszczęcia procedury skreślenia placówki z listy członków Klubu Przodujących Szkół.

 

treść regulaminu w formie pliku PDF