O stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności KSPS przekazane do MEN 10 września 2013 r.

 Warto o nas więcej wiedzieć i z nami współpracować !

Razem zrobimy więcej dobrego dla dzieci i młodzieży oraz zwiększymy ich szanse edukacyjne i życiowe !

 

Kim jesteśmy ?

 

KSPS jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000103990. Prowadzimy od prawie 30 lat (przez pierwsze 5 lat jako Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole) bardzo szeroką działalność na rzecz polskiej szkoły. Jesteśmy inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej, zwłaszcza oświaty publicznej i kultury.

Program nasz jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowe formy realizacji. Inspirujemy i wspieramy społeczności szkolne w poszukiwaniu coraz ciekawszych, aktywniejszych i nowocześniejszych form kształcenia i wychowania. Dotarliśmy z różnymi formami pomocy do tysięcy szkół w Polsce.

Współuczestniczymy, na miarę naszych możliwości, w doskonaleniu systemu edukacji, w podnoszeniu jakości nauczania i wychowania, w uspołecznianiu szkoły, w budowaniu wespół ze społecznością szkolną społeczeństwa obywatelskiego. Dbamy o wysoką jakość, rzetelność i efektywność tego, co robimy.

Klub Przodujących Szkół

 

Jest on stałym terenem aktywności naszego Stowarzyszenia. Działa od 1984 r. i zrzesza aktualnie 216 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) najlepszych pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Przynależność do Klubu jest dobrowolna, poprzedzona wnikliwą samooceną. Dzięki członkostwu w Klubie szkoły mają szerokie możliwości wymiany doświadczeń i form pracy na forum krajowych i regionalnych sesji pedagogicznych oraz warsztatów organizowanych przez KSPS, a także dzięki współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami uczestniczą w realizacji różnych międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych ciekawych programach edukacyjnych. Szkoły działające w Klubie zajmują najwyższe lokaty w regionalnych i krajowych rankingach szkół. Klub Przodujących Szkół – to ogromny potencjał intelektualny. Setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia, wychowania, kształtowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń-rodzice.

Razem z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole podejmujemy co roku różnorodne działania mające na celu: podnoszenie jakości kształcenia; zwiększanie oferty edukacyjnej dla uczniów; umacnianie więzi programowej szkół klubowych; organizowanie wspólnych sesji tematycznych (przedmiotowych) połączonych z warsztatami; wyjazdy studyjne nauczycieli i uczniów; upowszechnianie najciekawszych programów, scenariuszy lekcji, pomysłów edukacyjnych i wychowawczych sprawdzonych w praktyce. Wspieramy także wspólne starania szkół o pozyskanie środków unijnych i krajowych na realizację projektów edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych, kulturalnych, sportowych, krajoznwaczo-turystycznych oraz innych programów, których beneficjentami są nauczyciele, uczniowie, rodzice,środowisko lokalne. Zakres naszej pomocy dla szkół klubowych jest niestety ciągle limitowany wielkością pozyskanych na ten cel środków, co powoduje, że ten ich ogromny dorobek i potencjał intelektualny nie jest w pełni wykorzystywany dla szybszego wdrażania innowacyjnych form kształcenia w innych szkołach.

Koncentrujemy wysiłek głównie na :

 • Rozwoju i upowszechnianiu dorobku Klubu Przodujących Szkół.
 • Wzmacnianiu roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE, wspieraniu wymiany młodzieży w ramach programów unijnych.
 • Inicjowaniu i podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie równości szans w dostepie do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia i ułatwianiu porozumiewania się oraz konkurowania polskiej młodzieży z rówieśnikami z Europy i innych państw świata.
 • Inicjowaniu różnorodnych działań osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły materialnie, programowo i organizacyjnie, poszerzaniu grona sponsorów i Przyjaciół szkoły.
 • Udzielaniu pomocy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
 • Promowaniu i rozwijaniu młodych talentów.
 • Organizowaniu atrakcyjnych form wakacyjnego wypoczynku połączonego z edukacją i rekreacją dla dzieci i młodzieży, głównie ze środowisk wiejskich i dzieci potrzebujących pomocy.
 • Kultywowaniu wartości narodowych, wzbogacaniu wiedzy uczniów o tradycjach i obrzędach polskich oraz wykorzystaniu ich do rozwoju zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży.
 • Doposażaniu szkół i ich bibliotek w nowoczesne pomoce naukowe i książki.
 • Współdziałaniu z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole i z innymi organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych celów statutowych dla dobra polskiej szkoły.

Cykliczne programy edukacyjno-wychowawcze

 

KSPS realizuje aż 10 cyklicznych ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców. W 2010 r. wzbogaciliśmy tę ofertę o jeszcze jeden program pt. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”. Powołaliśmy też Platformę Ekologiczną, do której należy 71 szkół z różnych regionów Polski o największym dorobku w edukacji ekologicznej.

W 2011 r. wygraliśmy konkurs na Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, który realizowany jest w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna w latach 2011-2013” i dofinansowany przez NFOŚiGW. Więcej o tym Przedsięwzięciu na naszym vortalu www.edueko.pl.

W y b r a n e   p r z y k ł a d y   n a s z e j   d z i a ł a l n o ś c i

 

1. Ogólnopolskie Sesje Pedagogiczne i warsztaty dla nauczycieli

 

Od 19 lat organizujemy dla dyrektorów i desygnowanych przez nich pedagogów szkół klubowych 2-3 dniowe Ogólnopolskie Sesje Pedagogiczne i warsztaty w Warszawie i różnych regionach kraju. Służą one przede wszystkim doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wzbogacaniu ich wiedzy o najważniejsze zagadnienia niezbędne do bieżącej i perspektywicznej pracy z młodzieżą, wymiany doświadczeń i zachęcanie nauczycieli do kontynuowania nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Poza wartością edukacyjną inspirują i pomagają one w rozwiązywaniu różnych problemów społeczności szkolnych, wdrażania nowych programów nauczania zwiększających samodzielność nauczycieli i uczniów kładących nacisk na myślenie. W tym też celu dobierane były bardzo starannie tematy sesji i warsztatów, a także wykładowcy, edukatorzy i trenerzy. Np. tematami XV Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej w 2009 r. w Krakowie podczas trwania XI Targów Edukacyjnych były: „Wyzwania edukacyjne na początku XXI wieku”; „Szkoła nowoczena, przyjazna i skuteczna”; „Zmiany w systemie edukacji w latach 2009 – 2012”. Uczestnicy sesji i warsztatów otrzymywali każdorazowo pakiety edukacyjne dotyczące omawianej problematyki przygotowane przez KSPS przy udziale CODN, wyższych uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Gieysztora w Pułtusku, Instytutów PAN oraz różnych fundacji i stowarzyszeń Uczestniczyło w nich dotychczas ponad 7500 nauczycieli z terenu całego kraju , a ponad 2500 z nich otrzymało certyfikaty ukończenia warsztatów na określony programem zakres tematyczny, których w tym okresie zorganizowalismy aż 84 na najważniejsze dla nauczycieli zagadnienia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres 10-ciu lat fundowaliśmy także stypendia dla młodych nauczycieli mających innowacyjne pomysły w podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia oraz uspołeczniania szkoły. Z braku środków nie mogliśmy niestety kontynuować tej formy motywującej nauczycieli do twórczej pracy z uczniem. Natomiast co roku przekazujemy nieodpłatnie szkołom książki, albumy, słowniki, pakiety edukacyjne, płyty CD, filmy DVD, różne pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne na nagrody dla najaktywniejszych nauczycieli i uczniów. Np. w ostatnich 5-ciu latach przekazalismy 621 szkołom ponad 39 850 egz. książek naukowych i ponad 7 tys. różnych pomocy dydaktycznych, edukacyjnych pakietów multimedialnych, kaset, płyt i innych wydawnictw przydatnych do pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.

Ponadto kilkadziesiąt paczek książek przekazaliśmy w tych latach szkołom dotkniętym klęską powodzi.

2. Promowanie i rozwijanie młodych talentów

 

Jest to od 24 lat jedno z priorytetowych zadań programowej działalności Stowarzyszenia. Dla dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie i językowo, aktywnej społecznie organizujemy co roku różne konkursy, warsztaty tematyczne, plenery malarskie i „Letnie szkoły edukacji europejskiej, w tym językowej” („Szkoła dla ciekawskich-żyj z pasją”) połączone z wypoczynkiem, a także wystawy najlepszych prac uczestników plenerów i konkursów, uroczyste Gale Laureatów i wiele innych form promujących i rozwijających młode talenty. Pomagają nam w realizacji tego niezwykle ważnego Przedsięwzięcia wybitni twórcy kultury, naukowcy, artyści, reżyserzy, muzycy, publicyści i inne ważne osobowości.

3. Plenery plastyczne

W dotychczas zorganizowanych przez Stowarzyszenie 30 plenerach plastycznych uczestniczyło ok. 1900 uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnych regionów Polski. Głównym ich celem jest rozwijanie uzdoolnień i zainteresowań twórczych, doskonalenie umiejętności plastycznych, poznawanie nowych technik i form artystycznych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i odbiorze sztuki, a także uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką, poznanie piękna i bogactwa sztuki ludowej danego regionu, na terenie którego uczą się i wypoczywają uczestnicy pleneru. Zajęcia prowadzą wysoko kwalifikowani edukatorzy i instruktorzy, a także artyści plastycy. Udział w plenerach pozwolił wielu młodym ludziom poznać nie tylko własne możliwości twórcze, ale również dał okazję do zwiększenia poczucia własnej wartości. Aktywne zajęcia oraz wiedza i kompetencje nauczycieli – instruktorów pozwoliły uczestnikom warsztatów na poznanie wielu nowych (od 10 do 14) technik plastycznych. Zajęcia praktyczne zawsze poprzedzone były teoretycznymi wiadomościami na temat danej techniki, fachowego nazewnictwa, materiałów i narzędzi stosowanych w plastyce. W czasie warsztatów odbywały się również zajęcia teoretyczne dotyczące wybranych problemów z głównych dziedzin sztuki.

Przykładamy także dużą wagę do organizowania zajęć plenerowych w regionalnych muzeach, skansenach itp. podczas których młodzi twórcy uczą się obserwować otaczającą ich rzeczywistość z uwzględnieniem walorów plastycznych takich jak: kolorystyka, światło, cień, perspektywa itp. Uczestnicy plenerów mieli również możliwość korzystania z różnych warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wycieczek krajoznawczych.

4. Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne

Organizujemy je od 21 lat. Każdego roku jest inny, ale zawsze ciekawy temat konkursu np.. „Barw wiele od Tatr po Brukselę”, „Przyroda polska-wspólne dobro Zjednoczonej Europy”, „Ginące krajobrazy”. Przez ostatnie 6 lat tematem tego konkursu jest „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Rangę konkursów podnoszą Honorowe Patronaty Ministrów, Prezydentów, znanych autorytetów nauki i kultury, artystów. Honorowymi Babciami i Dziadkami konkursu „Kwiaty dla Babci i Dziadka” byli lubiani aktorzy : Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz (2007); Anna Seniuk i Janusz Tylman (2008); Ewa Ziętek i Marek Siudym (2009); Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński (2010); Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz (2011); Magda Umer i Michał Olszański (2012).

Komisje konkursowe oceniły dotychczas ok. 13000 prac konkursowych wyłaniając z nich co roku po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej i po 3 wyróżnienia, w celu ich nagrodzenia i prezentowania na Galach Laureatów i wystawach. Ogromną popularnością cieszył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Dzieci malują do bajek” zorganizowany wspólnie z autorem bajek Michałem Mordarskim i Wydawnictwem Pascal. Na ten konkurs wpłyneło ponad 30 tys. prac dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z ponad 1000 placówek oswiatowo-wychowawczych z terenu całej Polski. Wyłoniono 41 laureatów, których prace nagrodzono, a ponadto mali artyści wraz z rodzicami uczestniczyli w spektaklu charytatywnym „Fryderyk Chopin w romantycznym salonie” z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym wspólnie z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga w Filharmonii Narodowej w Warszawie (13.06.2010 r.).

5. Gale Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych

 

Dokonujemy na nich co roku uroczystego podsumowania Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych, aby nie tylko nagrodzić laureatów bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi (komputery, laptopy, rowery, e-booki, pakiety edukacyjne, aparaty fotograficzne, kamery, MP3, MP4, wyjazdy zagraniczne na wypoczynek z rodzicami i wiele innych), ale także spopularyzować idee konkursów i potrzebę wspierania edukacji artystycznej młodych talentów. Uczestniczy w nich razem z laureatami i opiekunami po ok. 300-500 osób, wśród których są znani i kochani przez młodzież artyści , pracownicy nauki, kultury, dyrektorzy szkół klubowych, Kierownictwa Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, sponsorzy konkursu, Przyjaciele Stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz Babcie i Dziadkowie z wnuczętami. Gale te prowadzą znani prezenterzy z TV i radia: Jolanta Fajkowska, Anna Popek, Elżbieta Duda, Paulina Smaszcz, Elżbieta Jędrzejewska, Dorota Gardias, Conrado Moreno, Maciej Kurzajewski, Marcin Krawczyk i inni.

6. Wystawy prac młodych twórców

 

Najlepsze prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i wakacyjnego pleneru plastycznego w danym roku prezentujemy na różnych wystawach. Stałym miejscem był przez 17 lat PKiN w Warszawie, gdzie w trakcie trwania wiosennych i jesiennych Targów Książki Edukacyjnej organizowaliśmy wystawy najpiękniejszych prac młodych artystów. W ostatnich latach odbywały się one w Galerii Porczyńskich, Warszawskim Domu Technika NOT, SGGW i Domach Kultury. Cieszą się one zawsze dużym zainteresowaniem zwiedzających. Promowalismy je dotychczas na 78 wystawach zorganizowanych w prestiżowych miejscach, a przez kilka lat także podczas Święta Kwiatów na Festiwalu Róż w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie. Najciekawsze prace prezentowane były również za granicą.

7. Letnie szkoły edukacji europejskiej, w tym językowej

Organizujemy je od 20 lat dla młodzieży uzdolnionej językowo ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Dotychczas uczestniczyło ok. 1100 uczniów. Warsztaty prowadzą trenerzy-edukatorzy oraz ważne osobowości z różnych dziedzin nauki i kultury. Niezwykle ważną rolę odgrywają także wolontariusze polscy i zagraniczni z państw UE oraz innych regionów świata (USA, Kanada, Japonia, Chiny, Ukraina). Głównym celem ambitnego programu Letniej szkoły dla ciekawskich „Żyj z pasją” jest pomoc we wszechstronnym rozwoju intelektualnym młodzieży, przygotowanie jej do partnerskiego funkcjonowania w Europie i świecie, kształtowanie postaw aktywnych, przedsiębiorczych, otwartych, tolerancyjnych, świadomych własnego wpływu na swoją przyszłość, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, przypomnienie o podstawowych zasadach savoir-vivru.

Cele te są osiągane poprzez właściwy dobór kadry, prowadzenie zajęć w formie warsztatów, organizowanie spotkań uczestników „Letniej szkoły …” z ważnymi osobowościami ze świata nauki, kultury, mediów, polityki, w trakcie których młodzież ma możliwość bezpośredniej z nimi rozmowy, poruszania wielu nurtujących ją problemów oraz uzyskania profesjonalnych odpowiedzi i cennych rad. W trakcie trwania „Letniej szkoły …” organizowanych jest 7-10 warsztatów i 4-5 spotkań z ciekawymi ludźmi – reżyserem – Krzysztofem Zanussim, aktorami – Haliną Rowicką, Krzysztofem Kalczyńskim, artystami – Joanną Matraszek-Stefańską, Januszem Tylmanem, Robertem Kudelskim. Warsztaty medialne przeprowadzone były przez znanych dziennikarzy Roberta Bernatowicza i Jakuba Poradę, warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej– przez edukatorów Macieja Osucha i Małgorzatę Wojnarowską; – warsztaty integracyjne przez Jolantę Skrzyczewską ; warsztaty językowe przez Wojciecha Trzcińskiego z UW oraz wolontariuszy z różnych państw UE (Anglii, Francji, Włoch, Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Czech) i innych regionów świata (Kanady, USA, Japonii, Ukrainy). Warsztaty językowe prowadzone były metodami aktywnymi, co umożliwia ich uczestnikom przełamywanie barier w posługiwaniu się językiem angielskim. Na zakończenie „Letniej szkoły…” młodzież wraz z wolontariuszami przygotowuje program artystyczny w języku angielskim.

8. Turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z edukacją, profilaktyką zdrowotną, rekreacją i krajoznawstwem

W latach 90-tych, kiedy rodzinom, głównie bezrobotnym i ich dzieciom było najtrudniej organizowaliśmy co roku turnusy rehabilitacyjne i kolonie zdrowotne dla ok. 1000-1500 dzieci chorych, niepełnosprawnych, sierot i półsierot oraz dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i najbiedniejszych, w tym dla 800-1000 dzieci z rodzin rolniczych. Łącznie na naszych 78 turnusach i koloniach zorganizowanych najczęściej w obiektach sanatoryjnych i Ośrodkach Rehabilitacji Leczniczej w górach i nad morzem leczyło się i wypoczywało ponad 5000 dzieci pod opieką znakomitej kadry medyczno-pedagogicznej. Od 2007 r. organizujemy turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z bogatym programem edukacyjnym, wychowawczym, profilaktyczno-zdrowotnym, rekreacyjno-sportowym i krajoznawczo-turystycznym. Sporo miejsca w ich programie zajmuje także edukacja ekologiczna, artystyczna i obywatelska. Z zimowych i letnich 48 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych zorganizowanych w ostatnich 7 latach w OW położonych w atrakcyjnyh miejscach w górach i nad morzem skorzystało dotychczas 3600 dzieci z terenu różnych regionów kraju, w tym ponad 2500 dzieci z rodzin rolniczych, z których połowa otrzymała dofinansowanie z FS USR.

Cele programowe : poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży;

zapewnienie im wypoczynku poprzez aktywne formy zajęć na świeżym powietrzu i w salach danego Ośrodka; zapoznanie ich z przepisami BHP i zasadami zdrowego stylu życia, bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej, jazdy na nartach i łyżwach (zimą), nauki pływania (latem), uprawiania sportów terenowych i wykształcenie w nich umiejętności oceniania i przewidywania zagrożeń; zapoznanie uczestników z tradycjami, obrzędami i zwyczajami regionalnymi, nauka piosenek tańca, gier zespołowych, kulturalnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie u dzieci i młodzieży aktywnej postawy do zespołowego robienia czegoś dobrego dla wybranej przez siebie grupy osób (np. maluchów, społeczności szkolnej, środowiska wiejskiego).

Formy i sposoby realizacji tych celów programowych były atrakcyjne i wcześniej konsultowane z uczestnikami. Były one również dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży. Na zimowiskach jazdy na nartach i łyżwach uczyli opłaceni przez nas instruktorzy pracujący na stałe w miejscowych Ośrodkach Sportowo-Turystycznych, co gwarantowało bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i efektywność nauki. Natomiast na turnusach letnich nauki pływania uczyli instruktorzy z odpowiednimi uprawnieniami.

Na każdym turnusie zorganizowanych było po 6-10 wycieczek pieszych do najciekawszych miejsc i obiektów w pobliżu Ośrodka oraz po 3-4 wycieczki autokarowe do ciekawych miejscowości w Regionie. Dzieci miały możliwość poznania historii, różnych aspektów kultury, tradycji i obrzędów danego regionu.

Dużo miejsca w programie każdego turnusu zajmowały zajęcia edukacyjne w formie warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Warsztaty połączone z pokazem sprzętu medyczno-ratowniczego przeprowadzali edukatorzy z miejscowych Komend: Państwowej Straży Pożarnej i Policji w ramach programu pt. „Bezpieczne wakacje”.

Kształtowaniu u dzieci wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i, zdrowego stylu życia służyły m.in. organizowane na wszystkich turnusach zajęcia edukacyjne z dziedziny zdrowia i ekologii, których podsumowaniem były konkursy plastyczne, quizy, olimpiady. W ramach nawiązanej współpracy KSPS ze Słowińskim Parkiem Narodowym w Łebie uczestnicy wszystkich turnusów organizowanych nad Bałtykiem brali udział w ścieżkach edukacyjnych prowadzonych przez edukatorów SPN. Uczestnicy tych turnusów zwiedzali także wydmy ruchome, muzea przyrodnicze i inne miejsca unikalne pod względem klimatyczno-przyrodniczym.

Na każdym turnusie zorganizowano również wiele zajęć edukacyjnych i kulturalno-rozrywkowych na terenie Ośrodka. Były to: turnieje tenisa stołowego, turnieje gry w bilard, zawody gry edukacyjnej w scrabble i gry w szachy, konkursy tańca towarzyskiego, konkursy na najpiękniejszą piosenkę i jej wykonanie, na najlepszy skecz itp. Ta różnorodność zajęć pozwalała dzieciom na zaprezentowanie swoich uzdolnień i zainteresowań, a także była motywacją do ich rozwijania pod kierunkiem pracujących z nimi pedagogów. Najlepsze prace konkursowe, tańce, piosenki, wiersze, skecze zostały zaprezentowane na uroczystym zakończeniu każdego turnusu, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez KSPS.

Dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze medyczno-pedagogicznej i bardzo dużej aktywności uczestników osiągane są wysokie efekty zdrowotno-wypoczynkowe, edukacyjno-wychowawcze, sportowo-rekreacyjne i samorządowo-integracyjne.

Świadczą o tym nie tylko liczne podziękowania dzieci, rodziców, nauczycieli, ale także protokoły osób kontrolujących nasze turnusy. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że organizowane przez nas formy wypoczynku cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży różnych typów szkół. Niestety brak środków uniemożliwia nam szersze rozmiary tej działalności wypoczynkowo-edukacyjnej.

9. Programy edukacyjno-wychowawcze z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie i Wielkanoc”

 

Przeprowadzilismy już 22 edycje tego niezwykle ważnego pod względem edukacyjno-wychowawczym i kulturowym programu. W każdej z nich uczestniczyły inne szkoły, zarówno z Warszawy, jak też innych regionów kraju. Celem wszystkich edycji jest wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży nt. tradycji kulturowych i zwyczajów polskich, uczenie ich szacunku do wartości narodowych i rodzinnych, wzbudzanie zainteresowania polskimi obrzędami i czerpanie z nich inspiracji do twórczości artystycznej w aktualnej i przyszłej rzeczywistości. Połączone są one każdego roku z warsztatami florystycznymi i konkursami na najpiękniejsze : kartki świąteczne, stroiki i ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne, wystroje stołów wigilijnych i wielkanocnych. Bardzo dużą rolę edukacyjno-wychowawczą odgrywają uroczyste zakończenia tych programów połączone z piękną oprawą artystyczną, w której udział biorą razem z dziećmi i młodzieżą artyści, muzycy i inne ważne osobowości ze świata nauki, kultury, biznesu. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 7500 uczniów, nauczycieli, rodziców, a także przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych oraz różnych organizacji pozarządowych. W kilku z nich udział wzięli także Kardynałowie Józef Glemp i Kazimierz Nycz.

10. Książki dla bibliotek szkolnych

Jest to od 24 lat jedna z ważnych form pomocy rzeczowej Stowarzyszenia dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu wydawnictw oraz szerokiego grona Przyjaciół Stowarzyszenia i Darczyńców udało się nam nieodpłatnie w ramach Akcji „Książki dla bibliotek szkolnych” przekazać do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych 1350000 egz. nowych książek, albumów, pomocy naukowych, w tym multimedialnych oraz kilkadziesiąt tysięcy kaset, płyt CD i DVD oraz innych pomocy dydaktycznych. Przyczyniamy się w ten sposób do podnoszenia poziomu kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, bowiem biblioteki szkolne są niezbędnym podmiotem w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych. Współdziałamy w tym obszarze ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

Książki stanowiły też cenne nagrody dla uczestników organizowanych przez Stowarzyszenie plenerów plastycznych, „Letnich szkół edukacji europejskiej …”, turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci rolników. Np. w okresie ostatnich 5 lat wręczono ich uczestnikom w formie nagród za zwycięstwo w różnych olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych ok. 3700 egz. książek, w tym podręczników, ok. 800 kaset edukacyjnych, map i innych pomocy naukowych.

Sponsorowaliśmy też w formie zestawów książek wiele imprez z okazji Dnia Dziecka, uroczystości mikołajkowych, wigilijnych i noworocznych organizowanych przez TPD, ZHP, KGW oraz inne organizacje pozarządowe i szkoły klubowe.

Co roku doposażmy w różne pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny, komputery ok. 200 szkół w kraju. Pomagamy także polskim szkołom za granicą np. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Kazachstanie. Przekazaliśmy im ponad 6 tys. egz. podręczników oraz kilka tysięcy ciekawych wydawnictw, kaset, map i innych pomocy dydaktycznych.

11. Program pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

 

Jest on realizowany od września 2011 r. dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w wyniku wygranego przez nasze Stowarzyszenie konkursu „Edukacja ekologiczna w latch 2011-2013”. Jesteśmy wdzięczni za objęcie Patronatem Honorowym tego Przedsięwzięcia przez : Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Pana Waldemara Pawlaka (do grudnia 2012 r), a następnie przez – Pana Janusza Piechocińskiego ; Ministra Edukacji Narodowej – Panią Krystynę Szumilas; Głównego Konserwatora Przyrody-Pana Janusza Zaleskiego; Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich – Pana Marka Tramsia. Natomiast Patronat Merytoryczny sprawują : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku i Towarowa Giełda Energii S.A.

Radą Programową Przedsięwzięcia, w składzie której są rektorzy i pracownicy nauki kilku uczelni i centralnych instytucji kieruje Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik z Uniwersytetu Opolskiego. W 12 województwach Patronaty Honorowe nad realizowanymi zadaniami w swoich województwach objęli właściwi terytorialnie Kuratorzy Oświaty. W wielu miastach, na terenie których odbywały się 2 lub 3-dniowe warsztaty pn. „Szkoła z energią” Patronat Honorowy sprawowali Prezydenci, Burmistrzowie i Starostowie. Stały kontakt z uczestnikami realizacji Przedsięwzięcia w poszczególnych województwach utrzymują Kierownicy Regionalni desygnowami przez Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Program został skierowany do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w : SP, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach zawodowych działających na terenie 16-tu województw. Są to nauczyciele przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, ochrony środowiska, wiedzy o społeczeństwie oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z zespołów szkół zawodowych.

Jest to Przedsięwzięcie bardzo ambitne. Mieliśmy świadomość skali problemów i trudności w jego zrealizowaniu. Postanowiliśmy jednak szerzej, niż dotychczas włączyć się w realizacje strategicznego zadania i wyzwania cywilizacyjnego wynikającego z „Polityki energetycznej Polski do roku 2030” przyjetej przez Rząd RP w listopadzie 2009 r. Jednym z niezwykle ważnych zadań jest podniesienie świadomości społecznej o bezpieczeństwie energetycznym kraju, o konieczności poprawy efektywności energetycznej, oszczędnego gospodarowania energią konwencjonalną i szybszego uruchamiania odnawialnych źródeł energii. Uznaliśmy, że zadania tego nie da się zrealizować bez zwiększenia efektywności kształcenia na wszystkich poziomach edukacji i bardziej skutecznego udziału nauczycieli w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią. Z tego też wynikała nasza determinacja w gromadzeniu wokół tej problematyki jak najszerszych środowisk nauczycieli, metodyków, władz samorządowych, związkowych, nadzoru pedagogicznego, organizacji pozarządowych, różnych instytucji i firm energetycznych. Wykonaliśmy wielką pracę informacyjno-promocyjną, edukacyjno-szkoleniową, inspirująco-motywacyjną i integracyjną na rzecz podniesienia świadomości społecznej o konieczności racjonalnego gospodarowania energią, poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i szybszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. O najważniejszych działaniach podjętych w ramach realizacji tego Przedsięwzięcia szerzej mówimy na naszym vortalu edueko.pl. Podajemy zatem tylko część uzyskanych efektów w wyniku naszych wspólnych działań.

 • Zainspirowaliśmy kilka tysięcy osób, w tym dyrektorów szkół , nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół, działaczy związkowych, radnych gmin, miast, powiatów a także pracowników administracji samorządowej, do pogłębiania swojej wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu energią i dzielenia się nią z innymi.

Odbyliśmy kilkadziesiąt różnego rodzaju narad, roboczych spotkań, panelowych dyskusji w środowisku oświatowym, samorządowym, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych zajmujących się energetyką.

Uzmysławialiśmy wszystkim, że oszczędne gospodarowanie energią konwencjonalną i uruchamianie odnawialnych źródeł energii jest wyzwaniem cywilizacyjnym, że bez podniesienia świadomości jak to w praktyce stosować, bez uruchomienia szerokiego frontu oświatowych, społecznych i gospodarczych inicjatyw na rzecz tego strategicznego obywatelskiego zadania nie osiągniemy poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania energetyki na środowisko.

 • Przygotowaliśmy stosowne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące racjonalnego gospodarowania energią i wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w Przedsięwzięciu wysłaliśmy je drogą e-mailową do prawie 7000 a w wersji papierowej do ponad 3000 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół zawodowych we wszystkich województwach.
 • Przeprowadziliśmy w 2011 r. Ogólnopolski Konkurs pt. „Szkoła z energią” adresowany do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w celu wyłonienia a następnie promowania i upowszechnienia najciekawszych autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, planów i scenariuszy lekcji, materiałów pomocniczych i gier dydaktycznych do prowadzenia takich lekcji, innowacyjnych form i metod pracy z uczniami w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Komisja Konkursowa wytypowała 24 laureatów, których prace zostały zaprezentowane na Krajowej Konferencji Metodyczno-Programowej i nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez Honorowych Patronów Przedsięwzięcia i innych sponsorów. Nagrody ufundowane przez MEN ( 3 e-booki) wręczył Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w MEN.
 • Uruchomiliśmy vortal edueko.pl, na którym prezentowane są materiały dydaktyczno-programowe ułatwiające nauczycielom przygotowanie innowacyjnych zajęć szkolnych i pozaszkolnych poświęconych problematyce racjonalnego gospodarowania energią. Pragniemy, aby stał się on forum wymiany dobrych pomysłów edukacyjnych i wymiany doświadczeń.
 • Zorganizowaliśmy Krajową Konferencją Metodyczno-Programową nt. „Sposoby podnoszenia efektywności i skuteczności szkoły w kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią – perspektywy i doświadczenia krajowe i europejskie” w dniach 3-4 lutego 2012 w Warszawie. Uczestniczyło w niej 241 osób, w tym 225 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. MEN reprezentował Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w MEN.
 • Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólnie z Kierownikami Regionalnymi we wszystkich województwach 2 lub 3-dniowe warsztaty pn. „Szkoła z energią”, w których wzięło udział w 32 grupach 1606 nauczycieli przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych ze: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i z zespołów szkół zawodowych. Wiodącym celem wszystkich warsztatów było wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym – opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią. Drugim – pokazującym jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

Wręczyliśmy 1606 nauczycielom uczestniczącym w warsztatch imienne Certyfikaty ukończenia tego zakresu doskonalenia zawodowego.

 • Przekazaliśmy uczestnikom warsztatów ponad 2000 książek takich jak: „Odnawialne Źródła Energii”- R. Tytko; Encyklopedie edukacyjne o różnych tytułach ekologicznych oraz ok. 5000 różnych pomocy dydaktycznych, wydawnictw, broszur, ciekawych opracowań naukowych, płyt CD, plakatów pozyskanych w ramach współpracy z wielu organizacji pozarządowych (Fundacji i Stowarzyszeń) uczelni, instytucji i firm.
 • Przeprowadziliśmy wśród uczestników warsztatów badania w oparciu o ankietę badawczą umieszczoną na vortalu edueko.pl, na podstawie której Pan prof. Krzysztof Wielecki opracował Raport nt.”Programowe i organizacyjne uwarunkowania przygotowywania młodzieży przez szkołę do racjonalnego gospodarowania energią”.       Jest on dostępny dla wszystkich nauczycieli.
 • Przygotowaliśmy i wydaliśmy Poradnik dla nauczyciela nt. racjonalnego gospodarowania energią, który w nakładzie 2000egz. został wręczony nauczycielom uczestniczącym w warsztatach pn. „Szkoła z energią”.
 • Nauczyciele uczestniczący w warsztatach pn. „Szkoła z energią” w oparciu o wiedzę zdobytą na warsztatach, otrzymane materiały edukacyjne, książki, ulotki, plakaty itp. oraz wskazane na warsztatach źródła przykazania dodatkowych informacji na te tematy przeprowadzili w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13 ponad 8,5 tys. innowacyjnych lekcji, w których wzięło udział ponad 230 tys. dzieci i młodzieży różnych typów szkół na wszystkich poziomach kształcenia. Wiele szkół włączyło wszystkich swoich nauczycieli i uczniów do zajęcia się tą problematyką. Zorganizowano wiele debat, olimpiad, konkursów, różnych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wykonano setki różnego rodzaju plakatów, fotogramów, prezentacji multimedialnych, pomocy i gier dydaktycznych, a także tysiące ulotek nt. sposobów oszczędzania energii w domu, w szkole, wsi, mieście, które uczniowie zanieśli do swoich domów i środowisk lokalnych. Wiele też szkół zorganizowało wyjazdy studyjne uczniów do elektrowni i miejscowości, w których funkcjonują odnawialne źródła energii słonecznej, wodnej, wiatrowej. Kilkanaście szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowało różne prezentacje tej problematyki w formie estradowo-teatralnej, literackiej, słowno-muzycznej a także w formie różnych zespołowych gier edukacyjnych.Inicjatywy te uzyskały akceptację nie tylko miejscowych władz oświatowych i samorządowych ale także społeczności lokalnych.
 • Przeprowadziliśmy w br. we wszystkich województwach Wojewódzkie Konferencje Podsumowujące realizację i efekty Przedsięwzięcia, w których łącznie uczestniczyło 1305 osób. Największą grupę uczestników stanowili nauczyciele przedmiotów przyrodniczych SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zaprezentowali oni 81 autorskich prac (scenariusze lekcji, programy zajęć szkolnych i pozaszkolnych, gry edukacyjne, ciekawe pomysły edukacyjne, różne formy i metody uczenia i wpajania uczniom zasad racjonalnego gospodarowania energią), z których duża część została w wersji elektronicznej przekazana do wykorzystania w innych szkołach. W kilku województwach prace te zostały wyłonione w ramach wcześniej przygotowanego Konkursu.
 • Zorganizowaliśmy w dn. 7 czerwca 2013 r. w Warszawie Ogólnopolską Konferencję Podsumowującą realizacje i uzyskane efekty Przedsięwzięcia, w której uczestniczyło 220 osób, w tym : dyrektorzy szkół należących do Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej; nauczyciele uczestniczący w warsztatach „Szkoła z energią”; przedstawiciele organów prowadzących; Stowarzyszeń Regionalnych Pomocy Szkole; ZNP; różnych organizacji pozarządowych; eksperci ds. energetyki z różnych instytucji i firm. Konferencję zaszczycili swoją obecnością także przedstawiciele Patronów Honorowych i Merytorycznych, w tym Pan Tadeusz Sławecki-Sekretarz Stanu w MEN.

Uczestnicy Konferencji bardzo wysoko ocenili formy realizacji i merytoryczno-metodyczne efekty Przedsięwzięcia. Przyjęli Rekomendacje w sprawie tworzenia warunków do efektywniejszej działalności polskiej szkoły w kształceniu i kształtowaniu postaw racjonalnego gospodarowania energią.

12.Współdziałanie z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 

Coraz mocniejszą stroną działalności naszego Stowarzyszenia jest wypracowywanie wspólnej strategii działania z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi na rzecz zwiększania zakresu pomocy społecznościom szkolnym. Partnerami wewnętrznymi są przede wszystkim Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole : Częstochowskie, Jeleniogórskie, Lubuskie, Łódzkie, SPS „Małopolska”, Ostrołęckie, Toruńskie oraz szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej.

Natomiast partnerami zewnętrznymi w realizacji różnych inicjatyw na rzecz polskiej szkoły są : uczelnie; różne organizacje pozarządowe (Fundacje, Stowarzyszenia, Towarzystwa); instytucje i firmy zajmujące się problematyką edukacji, w tym obywatelskiej, ekologicznej; kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony zdrowia; wypoczynku i rekreacji; integracji międzypokoleniowej oraz inne zbieżne z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia.

Cały czas staramy się także coraz efektywniej współpracować w tych obszarach z terenowymi organami samorządu terytorialnego; ze ZNP, ośrodkami metodycznymi, administracją rządową i samorządową. Zabiegamy także co roku o Darczyńców 1%, których wpłacane środki na KSPS jako organizację pożytku publicznego przeznaczamy w całości na cele statutowe wspierające społeczności szkolne różnych typów szkół w całym kraju.

Uzyskane efekty realizowanego z partnerami wewnętrznym i zewnętrznymi Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarownia energią” zamieściliśmy w pkt.11. Warto też poznać choć kilka przykładów partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi w innych obszarach działalności w ostatnich latach. Oto one:

 1. Od 15 lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wykupujemy także co roku „cegiełki” Dar Serca, z których uzyskane środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego dla dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi.
 2. Od 2008 r. współpracujemy z Akademią Zdrowych Pleców i Fundacją AZP-Centrum Zdrowia ZENZO w Krakowie. W ramach tej współpracy wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” upowszechnialiśmy w szkołach program realizowany przez Centrum Dydaktyczno-Terapeutyczne Wad Postawy. Efektem tych wspólnych działań jest uruchomienie przez Fundację w wielu szkołach gabinetów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postawy i prowadzenie w nich zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej nie tylko dla uczniów ale także dla ich rodziców. W celu upowszechnienia tych dobrych przykładów w kraju w 2010r. do programu XVI Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej dla Dyrektorów szkól klubowych w Toruniu wprowadziliśmy temat „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży”. Przedstawił go dr Jarosław Jawny z Fundacji Akademia Zdrowych Pleców w Krakowie. Dla uczestników Sesji zorganizowano także wystawę sprzętu rehabilitacyjnego, w który po preferencyjnych cenach wyposażane są gabinety rehabilitacyjne w szkołach.
 3. Od kilkunastu już lat współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię. W 2008 r. przystąpiliśmy jako partner do Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźń Środowisku”. Promujemy i upowszechniamy różnorodne inicjatywy nauczycieli i ich szkół (autorskie programy, scenariusze lekcji, ciekawe pomysły edukacyjne) dotyczece edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju itp.
 4. Przez kilka lat uczestniczylismy aktywnie wraz z Fundacją Nasza Ziemia w kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako społeczny partner realizowanych przez Fundację projektów pn. „Ziemia na rozdrożu” i „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na Ziemi”m.in. koordynowaliśmy w 10 województwach szkolenia dla ponad 2200 uczestników tych projektów.
 5. Od 6 lat współpracujemy ze Słowińskim Parkiem Narodowym i włączamy co roku różne aspekty edukacji ekologicznej do programów letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych. Uczestnicy wszystkich turnusów organizowanych nad Bałtykiem pod kierunkiem edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego zwiedzają muzea przyrodnicze, wydmy ruchome, najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczo-klimatycznym, a także ogladają prezentacje multimedialne i uczestniczą w ścieżkach edukacyjnych. Sprawdzianem zdobytej wiedzy o ochronie środowiska, uniklnych roslinach, zwierzętach, parkach narodowych sa organizowane przez kadrę turnusów olimpiady, konkursy plastyczne, quizy itp., a laureaci otrzymują zawsze ciekawe nagrody rzeczowe ufundowane ze środków naszego Stowarzyszenia.
 6. Od 10 lat współpracujemy z dużymi efektami z firmą Astra. Organizowane są co roku współnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole warsztaty plastyczne dla nauczycieli w różnych regionach kraju, a także warsztaty dla uczestników corocznych plenerów plastycznych. Efektem współdziałania jest również wspólnie opracowany i umieszczony na stronie internetowej Astry Poradnik dla rodziców pt. „Astra rozwija talent”.
 7. Od kilkunastu lat ściśle współpracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Jednym ze znaczących efektów dla zwiększania ich uczestnictwa w kulturze jest zapewnianie co roku bezpłatnego udziału kilkuset uczniów z terenu Polski w spektaklach omega repliki zegarków z okazji Dnia Dziecka w Teatrze Wielkim i z okazji „Mikołaja” w koncertach muzycznych w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tylko w ostatnich 5-ciu latach skorzystło z tej szansy ponad 4500 uczniów z terenu całej Polski.
 8. Od 10 lat jesteśmy wraz z Polską Federacją Scrabble i Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole współorganizatorem i fundatorem nagród dla laureatów Mistrzostw Polski Gimnazjów w Scrabble. Odbywają się one co roku w naszej szkole klubowej –Gimnazjum Nr 2 w Kutnie pod patronatem Prezydenta m. Kutno.
 9. Od kilku lat jesteśmy współorganizatorem i fundatorem nagród dla uczestnikówMistrzostw w Szybkim Czytaniu ze Zrozumieniem, które odbywaja się co roku w naszej szkole klubowej – SP Nr 182 w Łodzi. Uczestniczą w tych mistrzostwach uczniowie SP z terenu Łodzi i okolicznych województw. W ub. roku były to już 10-te mistrzostwa.
 10. Efektem partnerskiej współpracy z Firmą HP Polska i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu z okazji 20-lecia obecności tej firmy na rynku polskim jest ufundowanie zestawów komputerowych wraz z pakietami programów do nauki przedmiotów ścisłych, języka angielskiego i testami egzaminacyjnymi dla 20 szkół, które zaprezentowały najciekawsze pomysły wykorzystania nowych technologii informatycznych dla wszechstronnego rozwoju uczniów.
 11. Od wielu lat wspieramy i współuczestniczymy wraz z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, szkołami klubowymi, Prezydentami miast, wójtami, różnymi organizacjami pozarządowymi w organizowaniu sesji, konferencji, konkursów połączonych z warsztatami dla nauczycieli i uczniów. Sa to np.:

– międzywojewódzkie konkursy szkół gastronomicznych organizowane co roku w Krakowie. Od 2010 r. mają już one zasięg międzynarodowy i odbywaja się w naszej szkole klubowej – Zepole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie.

– centralne Finały Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. W 2011 r. gospodarzem XL edycji tego niezwykle ważnego turnieju dla uczniów szkół budowlanych w Polsce była nasza szkoła klubowa – Zespół Edukacyjny BLOK