Cele programowe Klubu

Prawie 25 lat twórczej pracy Klubu Przodujących Szkół

na rzecz nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania dzieci i młodzieży.

zsso_kierniewice

078

Klub Przodujących Szkół utworzyliśmy w 1986 r. z inicjatywy prof. Mikołaja Kozakiewicza, działacza Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Przez pierwsze 3 lata działał on w ramach Krajowego Komitetu NCPS, a od 1989 r. działa w ramach naszego Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Był to wówczas jedyny w Polsce ruch społeczny promujący nowatorskie i kreatywne placówki oświatowo-wychowawcze, placówki godne naśladowania, kierowane przez wybitnych pedagogów z ambitnymi nauczycielami i receptą na sukces. Zadania Klubu wraz z warunkami przyjmowania placówek do Klubu zostały zawarte w Regulaminie, który umieszczony jest na naszej stronie w zakładce „Regulamin Klubu”.

Zarówno idee Klubu, jak też i zadania mają charakter ponadczasowy. Dobrze służą one polskiej szkole, a zwłaszcza: nowoczesnemu kształceniu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia; wyrównywaniu szans edukacyjnych; kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami; uspołecznianiu szkoły i otwieraniu jej na partnerską współpracę z innymi placówkami w kraju i za granicą; wzmacnianiu roli polskiej szkoły w procesie integracji z UE. Po likwidacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole w 1989 r. utworzyliśmy Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, które kontynuuje idee Klubu, wzbogaca je o nowe wyzwania edukacyjne i formy realizacyjne podejmowanych wraz z Regionalnymi Stowarzyszeniami inicjatyw na rzecz polskiej szkoły.

Do Klubu Przodujących Szkół należy aktualnie 225 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najlepszych w Polsce pod względem uzyskiwanych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej i w działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Klub Przodujących Szkół przez cały dotychczasowy 25-letni okres działalności KSPS jest najważniejszym zadaniem statutowym i programowym naszego Stowarzyszenia. Realizowanych jest aż 12 ogólnopolskich, cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców, głównie szkół zrzeszonych w Klubie. Dziesięć z tych programów realizowanych jest od ponad 20-tu lat, (6 – od 25 lat). W 2010 r. wzbogaciliśmy tę ofertę o jeszcze jeden program pt. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży”. Powołaliśmy też Platformę Ekologiczną, do której należy 71 szkół, w tym 61 szkół klubowych z różnych regionów Polski o największym dorobku w edukacji ekologicznej. W 2011 r. wygraliśmy konkurs i otrzymaliśmy dofinansowanie z NFOŚiGW na Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, które zrealizowaliśmy w latach 2011-2013. Uczestniczyły w tym Przedsięwzięciu wszystkie szkoły należące do Platformy Ekologicznej i prawie wszystkie szkoły zrzeszone w Klubie Przodujących Szkół KSPS.

W przeprowadzonym przez nasze Stowarzyszenie w 2011 r. Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szkoła z energią” adresowanym do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli nauczyciele głównie ze szkół klubowych. Komisja Konkursowa wyłoniła 24 laureatów, z których 20 uczy w szkołach należących do Klubu Przodujących Szkół. Więcej o efektach zrealizowanego Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” jest na naszym vortalu www.edueko.pl.

Od kilku lat realizujemy także wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, lokalnymi władzami samorządowymi i oświatowymi, ZNP i ze szkołami klubowymi Ogólnopolski Program pn. „Żyj zdrowo”. Zorganizowaliśmy już 16 Regionalnych Konferencji, w których uczestniczyło ponad 800 nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych. Wzbogaciliśmy ich wiedzę, głównie z zakresu prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży i wdrażania zasad zdrowego stylu życia oraz wyposażyliśmy ich w niezbędne materiały do prowadzenia na ten temat zajęć edukacyjnych z uczniami w swoich szkołach.

Lista samodzielnie i wspólnie zrealizowanych w 25-leciu działalności KSPS inicjatyw i osiągnięć dla dobra różnych typów szkół w Polsce, w szczególności dla pomnażania dorobku szkół klubowych, jest bardzo długa. Warto przypomnieć przynajmniej po 10 przedsięwzięć zrealizowanych w tym okresie adresowanych do nauczycieli, uczniów szkół.

regionalni

 

I Dla nauczycieli :

 1. Zorganizowaliśmy 19 dorocznych 2-3 dniowych Ogólnopolskich Sesji Pedagogicznych (połączonych z warsztatami) zorganizowano dla ponad 5000 dyrektorów szkół i desygnowanych przez nich nauczycieli, głównie ze szkół klubowych. Służą one przede wszystkim doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wzbogacaniu ich wiedzy o najważniejsze zagadnienia niezbędne do bieżącej i perspektywicznej pracy z młodzieżą, wymiany doświadczeń i zachęcanie nauczycieli do kontynuowania nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Poza wartością edukacyjną inspirują i pomagają one w rozwiązywaniu różnych problemów społeczności szkolnych, wdrażania nowych programów nauczania zwiększających samodzielność nauczycieli i uczniów kładących nacisk na myślenie. W tym też celu dobierane były bardzo starannie tematy sesji i warsztatów, a także wykładowcy, edukatorzy i trenerzy. Np. tematami kilku sesji w latach 90-ych były zagadnienia dotyczące doskonalenia systemu edukacji w Polsce i przygotowania polskich szkół do akcesji w UE. 3 Ogólnopolskie Sesje odbyły się z udziałem najwyższych władz państwowych w Sejmie i Senacie i w każdej z nich uczestniczyło po 300-350 dyrektorów i nauczycieli różnych przedziałów wszystkich poziomów edukacji szkolnej. Dwie Sesje poświęciliśmy problemom szkolnictwa zawodowego i przeciwdziałaniem jego likwidacji. Tematem XV Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej w 2009 r. w Krakowie podczas trwania XI Targów Edukacyjnych były: „Wyzwania edukacyjne na początku XXI wieku”; „Szkoła nowoczesna, przyjazna i skuteczna”; „Zmiany w systemie edukacji w latach 2009 – 2012”. Uczestnicy wszystkich sesji i warsztatów otrzymywali każdorazowo pakiety edukacyjne dotyczące omawianej problematyki przygotowane przez KSPS przy udziale CODN, wyższych uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Gieysztora w Pułtusku, Instytutów PAN oraz różnych fundacji i stowarzyszeń.

  sesja

 2. Zorganizowaliśmy 101 warsztatów (2-6 dniowych) dla ponad 5000 nauczycieli z całego kraju na najważniejsze dla nauczycieli tematy w innowacyjnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

  IMG_5684-1

 3. Przeszkoliliśmy 1606 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z SP, gimnazjów, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołów szkół zawodowych we wszystkich województwach na 32 (2-3 dniowych) warsztatach pn. „Szkoła z energią” w ramach realizowanego Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, na które w wyniku konkursu ofert KSPS otrzymał w 2011 r. dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.
 4. Zorganizowaliśmy 2 Ogólnopolskie w Warszawie i 16 Wojewódzkich Konferencji dydaktyczno-metodycznych nt. „Jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”, w których łącznie uczestniczyło ponad 1800 nauczycieli, metodyków, ekspertów, samorządowców z różnych regionów Polski. Zaprezentowanych zostało ma tych konferencjach 81 autorskich prac (scenariuszy lekcji, innowacyjnych programów zajęć szkolnych i pozaszkolnych, gier edukacyjnych, ciekawych pomysłów edukacyjnych).
 5. Przeszkoleni przez KSPS nauczyciele przeprowadzili w latach 2012-2014 ponad 10000 innowacyjnych lekcji dla ponad 400 tys. uczniów różnych typów szkół we wszystkich województwach nt. racjonalnego gospodarowania energią i kształtowania proekologicznych postaw u dzieci i młodzieży. Kilkadziesiąt szkół w kraju realizujących to Przedsięwzięcie włączyło wszystkich swoich nauczycieli i uczniów do zajęcia się tą problematyką. Zorganizowano wiele debat, olimpiad, konkursów, różnych zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wykonano setki różnego rodzaju plakatów, fotogramów, prezentacji multimedialnych, pomocy i gier dydaktycznych, a także tysiące ulotek nt. sposobów oszczędzania energii w domu, w szkole, na wsi, w mieście, które uczniowie zanieśli do swoich domów i środowisk lokalnych.
 6. Zorganizowaliśmy 16 Regionalnych Konferencji w ramach Programu „Żyj zdrowo”, w których wzięło udział ponad 800 uczestników, w tym ponad 700 nauczycieli z różnych typów szkół. Wiodącymi tematami były: „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”; „Owoce i warzywa w szkole”; „Zdrowy styl życia”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dla swoich szkół po 50-100 egz. materiałów na ten temat i płyty na zajęcia z uczniami.

   

  Konf_yj_zdrowo

 7. Przygotowaliśmy i wydaliśmy (w ramach realizowanego Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”) w nakładzie 2000 egz. Poradnik dla nauczycieli „Jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”. Przekazaliśmy go nieodpłatnie nauczycielom uczestniczącym w warsztatach i ich szkołom.

   

  okladka

 8. Przekazaliśmy nieodpłatnie w latach 2011-2013 nauczycielom uczestniczącym w warsztatach pn. „Szkoła z energią” ponad 2000 książek takich jak: „Odnawialne źródła energii”, Encyklopedie edukacyjne o różnych tytułach, projekty i programy ekologiczne oraz ok. 5000 różnych pomocy dydaktycznych, wydawnictw, broszur, ciekawych opracowań naukowych, płyt CD, plakatów pozyskanych w ramach współpracy z wielu organizacji pozarządowych (Fundacji i Stowarzyszeń) uczelni, instytucji i firm.
 9. Współuczestniczyliśmy w zorganizowanych wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami i szkołami klubowymi kilkudziesięciu Regionalnych Konferencjach, sesjach, seminariach, warsztatach tematycznych dla nauczycieli różnych typów szkół i poziomów kształcenia.
 10. Przez okres 10-ciu lat (1990-2000) fundowaliśmy także stypendia dla młodych nauczycieli mających innowacyjne pomysły w podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia oraz uspołeczniania szkoły. Z braku środków nie mogliśmy niestety kontynuować tej formy motywującej nauczycieli do twórczej pracy z uczniem.

II Dla uczniów :

 1. Od 25 lat (mimo różnych trudności, głównie finansowych) realizujemy Program edukacyjno-wychowawczy pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Dla dzieci i młodzieży utalentowanej plastycznie i językowo, aktywnej społecznie organizujemy co roku różne konkursy, warsztaty tematyczne, plenery plastyczne, „Letnie szkoły edukacji europejskiej, w tym językowej” („Szkoła dla ciekawskich-żyj z pasją”) połączone z wypoczynkiem, a także wystawy najlepszych prac uczestników plenerów i konkursów, uroczyste Gale Laureatów i wiele innych form promujących i rozwijających młode talenty. Pomagają nam w realizacji tego niezwykle ważnego Przedsięwzięcia wybitni twórcy kultury, naukowcy, artyści, reżyserzy, muzycy, publicyści i inne ważne osobowości.

 

 

IMG_5876

 

IMG_6210

 1. Przeprowadziliśmy dotychczas 32 Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne skierowane do uczniów SP i gimnazjów, na które wpłynęło prawie 14000 prac konkursowych. Przez 15 lat co roku był inny temat m.in. „Barw wiele od Tatr po Brukselę”, „Przyroda polska –wspólne dobro Zjednoczonej Europy”. Przez ostatnie 8 lat to „Kwiaty dla Babci i Dziadka”. Honorowymi Babciami i Dziadkami byli : Teresa Lipowska i Witold Pyrkosz (2008), Anna Seniuk i Janusz Tylman (2009), Ewa Ziętek i Marek Siudym (2010), Halina Rowicka i Krzysztof Kalczyński (2011), Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz (2012), Magda Umer i Michał Olszański (2013), Zofia Czernicka i Stefan Friedmann (2014), Grażyna Bąkiewicz i Jerzy Smyczek (2015). Ogromną popularnością cieszył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Dzieci malują do bajek” zorganizowany wspólnie z autorem bajek Michałem Mordarskim i Wydawnictwem Pascal. Na ten konkurs wpłynęło ponad 30 tys. prac dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z ponad 1000 placówek oświatowo-wychowawczych z terenu całej Polski. Wyłoniono 41 laureatów, których prace nagrodzono, a ponadto mali artyści wraz z rodzicami uczestniczyli w spektaklu charytatywnym „Fryderyk Chopin w romantycznym salonie” z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym wspólnie z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga w Filharmonii Narodowej w Warszawie (13.06.2010 r.).

Pict0082

 

 

Gala_PKiN

 1. Dokonujemy co roku uroczystego podsumowania Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych na Galach Laureatów. W trakcie ich trwania nie tylko wręczane są nagrody Laureatom (komputery, laptopy, rowery, e-booki, pakiety edukacyjne, aparaty fotograficzne, kamery, MP3, MP4, wyjazdy zagraniczne na wypoczynek z rodzicami i wiele innych), ale także popularyzowane są idee konkursów i motywowani są uczestnicy Gali do wspierania edukacji artystycznej młodych talentów. Uczestniczy w nich razem z laureatami i opiekunami po ok. 300-500 osób, wśród których są znani i kochani przez młodzież artyści , pracownicy nauki, kultury, dyrektorzy szkół klubowych, Kierownictwa Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, sponsorzy konkursu, Przyjaciele Stowarzyszenia, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz Babcie i Dziadkowie z wnuczętami. Gale te prowadzą znani prezenterzy z TV i radia: Jolanta Fajkowska, Anna Popek, Elżbieta Duda, Paulina Smaszcz, Elżbieta Jędrzejewska, Dorota Gardias, Conrado Moreno, Maciej Kurzajewski, Marcin Krawczyk, Michał Olszański, Małgorzata Zbicińska, Marcel Szytenchelm i inni.

 

 

DSCF6952

Gala_2015

 

 1. Promowaliśmy najlepsze prace plastyczne młodych twórców na 82 wystawach zorganizowanych w prestiżowych miejscach Warszawy i w innych miejscowościach. Przez 17 lat prezentowaliśmy je na wystawach w PKiN w Warszawie, a następnie w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Domu Technika NOT, SGGW, domach kultury, a przez kilka lat także podczas Święta Kwiatów na Festiwalu Róż w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie. Najciekawsze prace prezentowane były także za granicą. Były to przede wszystkim nagrodzone przez Komisje Konkursowe prace uczestników Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i wakacyjnych plenerów plastycznych .Cieszą się one zawsze dużym zainteresowaniem zwiedzających.

 

 

Pict0059

 

Wystawa

 1. Od 20 lat organizujemy w okresie wakacji plenery plastyczne. W dotychczas zorganizowanych przez Stowarzyszenie 31 plenerach plastycznych uczestniczyło ok. 1950 uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z różnych regionów Polski. Głównym ich celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, doskonalenie umiejętności plastycznych, poznawanie nowych technik i form artystycznych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i odbiorze sztuki, a także uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką, poznanie piękna i bogactwa sztuki ludowej danego regionu, na terenie którego uczą się i wypoczywają uczestnicy pleneru. Zajęcia prowadzą wysoko kwalifikowani edukatorzy i instruktorzy, a także artyści plastycy. Udział w plenerach pozwolił wielu młodym ludziom poznać nie tylko własne możliwości twórcze, ale również dał okazję do zwiększenia poczucia własnej wartości. Aktywne zajęcia oraz wiedza i       kompetencje nauczycieli – instruktorów pozwoliły uczestnikom warsztatów na poznanie wielu nowych (od 10 do 14) technik plastycznych. Zajęcia praktyczne zawsze poprzedzone były teoretycznymi wiadomościami na temat danej techniki, fachowego nazewnictwa, materiałów i narzędzi stosowanych w plastyce. W czasie warsztatów odbywały się również zajęcia teoretyczne dotyczące wybranych problemów z głównych dziedzin sztuki. Przykładamy także dużą wagę do organizowania zajęć plenerowych w regionalnych muzeach, skansenach itp. podczas których młodzi twórcy uczą się obserwować otaczającą ich rzeczywistość z uwzględnieniem walorów plastycznych takich jak: kolorystyka, światło, cień, perspektywa itp. Uczestnicy plenerów mieli również możliwość korzystania z różnych warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wycieczek krajoznawczych.

 

 

Wladyslawowo_plener

 1. Dla młodzieży uzdolnionej językowo i liderów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zorganizowaliśmy dotychczas 21 „Letnich szkół edukacji europejskiej, w tym językowej” (od 2011 r. szkół pn.„Żyj z pasją”) . Uczestniczyło w nich ponad 1200 uczniów z terenu całego kraju. Warsztaty prowadzone były przez trenerów-edukatorów oraz ważne osobowości z różnych dziedzin nauki i kultury. Niezwykle ważną rolę odgrywali także wolontariusze polscy i zagraniczni z państw UE oraz innych regionów świata (USA, Kanada, Japonia, Chiny, Ukraina). Głównym celem ambitnego programu Letniej szkoły dla ciekawskich „Żyj z pasją” jest pomoc we wszechstronnym rozwoju intelektualnym młodzieży, przygotowanie jej do partnerskiego funkcjonowania w Europie i świecie, kształtowanie postaw aktywnych, przedsiębiorczych, otwartych, tolerancyjnych, świadomych własnego wpływu na swoją przyszłość, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, przypomnienie o podstawowych zasadach savoir-vivru.

Cele te są osiągane poprzez właściwy dobór kadry, prowadzenie zajęć w formie warsztatów, organizowanie spotkań uczestników „Letniej szkoły …” z ważnymi osobowościami ze świata nauki, kultury, mediów, polityki, w trakcie których młodzież ma możliwość bezpośredniej z nimi rozmowy, poruszania wielu nurtujących ją problemów oraz uzyskania profesjonalnych odpowiedzi i cennych rad.

 1. Przez cały okres działalności Klubu Przodujących Szkół organizujemy dla uczniów różnych typów szkół aktywne formy wypoczynku zimowego i letniego połączone z edukacją ( w tym ekologiczną, obywatelską, artystyczną), profilaktyką zdrowotną, rekreacją i krajoznawstwem. W latach 90-tych, kiedy rodzinom, głównie bezrobotnym i ich dzieciom było najtrudniej organizowaliśmy co roku turnusy rehabilitacyjne i kolonie zdrowotne dla ok. 1000-1500 dzieci chorych, niepełnosprawnych, sierot i półsierot oraz dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i najbiedniejszych, w tym dla 800-1000 dzieci z rodzin rolniczych. Łącznie na naszych 78 turnusach i koloniach zorganizowanych najczęściej w obiektach sanatoryjnych i Ośrodkach Rehabilitacji Leczniczej w górach i nad morzem leczyło się i wypoczywało ponad 5000 dzieci pod opieką znakomitej kadry medyczno-pedagogicznej. Od 2007 r. organizujemy turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z bogatym programem edukacyjnym, wychowawczym, profilaktyczno-zdrowotnym, rekreacyjno-sportowym i krajoznawczo-turystycznym. Sporo miejsca w ich programie zajmuje także edukacja ekologiczna, obywatelska i artystyczna. Z zimowych i letnich 60 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych zorganizowanych w ostatnich 8 latach w OW położonych w atrakcyjnych miejscach w górach i nad morzem skorzystało dotychczas 4300 dzieci i młodzieży z terenu różnych regionów kraju, w tym ponad 2900 dzieci z rodzin rolniczych, z których połowa otrzymała dofinansowanie z FS USR.

 

IMG_7349

 

P7246658-1

 1. Kilkuset uczniów wytypowanych wspólnie z Radami Rodziców z różnych szkół wyjechało na 2-3 tygodniowy wspaniały, bezpłatny wypoczynek wakacyjny poza granice naszego kraju (Cypr, Tunezja, Francja, Niemcy Hiszpania, USA) dzięki efektywnej współpracy naszego Stowarzyszenia z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.
 2. Kilka tysięcy dzieci i młodzieży uczestniczyło bezpłatnie w różnych spektaklach w Teatrze Wielkim i Filharmonii Narodowej w Warszawie, w teatrach w Krakowie, w Filharmonii Bydgoskiej i innych z okazji Dnia Dziecka i „Mikołaja” dzięki przyjacielskiej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, w tym szczególnie z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

 

 

Piknik_z_klimatem

 

III Dla szkół :

 1. Od 25 lat inspirujemy i organizujemy różne formy działania osób fizycznych i prawnych wspomagających szkoły, głównie szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej KSPS, szkoły pracujące w trudnych warunkach lokalowych i inne współpracujące z naszym Stowarzyszeniem. Usilnie zabiegamy o poszerzanie Grona Przyjaciół szkoły, o udzielanie (głównie najbiedniejszym uczniom i szkołom) pomocy finansowej i rzeczowej.
 2. Jedną z ważnych form pomocy rzeczowej dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych jest prowadzona od 25 lat przez nasze Stowarzyszenie corocznaAkcja „Książki dla bibliotek szkolnych”. Dzięki życzliwości i wsparciu wielu wydawnictw oraz szerokiego grona Przyjaciół Stowarzyszenia i Darczyńców udało się nam nieodpłatnie w ramach Akcji „Książki dla bibliotek szkolnych” przekazać do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych 1350000 egz. nowych książek, albumów, pomocy naukowych, w tym multimedialnych oraz kilkadziesiąt tysięcy kaset, płyt CD i DVD oraz innych pomocy dydaktycznych. Przyczyniamy się w ten sposób do podnoszenia poziomu kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, bowiem biblioteki szkolne są niezbędnym podmiotem w realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych. Współdziałamy w tym obszarze ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

Książki stanowiły też cenne nagrody dla uczestników organizowanych przez Stowarzyszenie plenerów plastycznych, „Letnich szkół edukacji europejskiej …”, turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci rolników. Np. tylko w okresie ostatnich 5 lat wręczono ich uczestnikom w formie nagród za zwycięstwo w różnych olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych ok. 3700 egz. książek, w tym słowników, podręczników, ok. 800 kaset edukacyjnych, map i innych pomocy naukowych.

Sponsorowaliśmy też w formie zestawów książek wiele imprez z okazji Dnia Dziecka, uroczystości mikołajkowych, wigilijnych i noworocznych organizowanych przez TPD, ZHP, KGW oraz inne organizacje pozarządowe i szkoły klubowe.

Co roku doposażmy w różne pomoce naukowe, sprzęt audiowizualny, komputery ok. 200 szkół w kraju. Pomagamy także polskim szkołom za granicą np. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Kazachstanie. Przekazaliśmy im ponad 6 tys. egz. podręczników oraz kilka tysięcy ciekawych wydawnictw, kaset, map i innych pomocy dydaktycznych.

 

Ksiki

 1. Kilkadziesiąt paczek książek, różnych pomocy dydaktycznych, komputerów, edukacyjnych pakietów multimedialnych, kaset, płyt i innych wydawnictw przydatnych do pracy z uczniami przekazano szkołom dotkniętym powodzią.
 2. Kilkudziesięciu szkołom różnych typów i poziomów kształcenia udzielono pomocy w otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych na zrealizowanie innowacyjnych projektów edukacyjno-wychowawczych, a wiele małych szkół, głównie w środowisku wiejskim, uratowano przed likwidacją.
 3. Byliśmy inicjatorami i organizatorami pierwszych 3 Ogólnopolskich Zlotów Szkół im. Wł. St. Reymonta połączonych z warsztatami dla nauczycieli i uczniów tych szkół w Węgrowie i Dworku Reymonta w Chlewiskach k. Siedlec, a w następnych 12-tu Zlotach byliśmy uczestnikami wraz z 9 szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkół KSPS.
 4. Przekazaliśmy szkołom uczestniczącym w Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” Raport prof. Krzysztofa Wieleckiego nt. „Programowe i organizacyjne uwarunkowania przygotowywania młodzieży przez szkołę do racjonalnego gospodarowania energią”. Został on opracowany w oparciu o ankietę badawczą przeprowadzoną wśród uczestników naszych 32 warsztatów „Szkoła z energią”. Otrzymały go także MEN, MG i firmy energetyczne.
 5. Współuczestniczymy co roku w organizowaniu kilkunastu różnych programów, przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych wspólnie zrealizowanych z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, szkołami klubowymi, ZNP, organami samorządu terytorialnego i z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi. Łączymy siły i środki dla uzyskania jak największych efektów dla dobra społeczności szkolnych – tj. nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

093

 1. Przez wszystkie lata dotychczasowej działalności, a w szczególności przez ostatnich 15 lat, zarówno KSPS, jak też Regionalne Stowarzyszenia i szkoły klubowe współpracują z różnymi organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami) w dziedzinie edukacji, zdrowia, ekologii, kultury i dziedzictwa narodowego, integracji, sportu, krajoznawstwa i innych, mających na celu głównie wszechstronny rozwój uczniów, zwiększanie oferty edukacyjnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego. Oto kilka przykładów partnerskiej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi :
 • Od 15 lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wykupujemy także co roku „cegiełki” Dar Serca, z których uzyskane środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego dla dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi.
 • Od 2008 r. współpracujemy z Akademią Zdrowych Pleców i Fundacją AZP-Centrum Zdrowia ZENZO w Krakowie. W ramach tej współpracy wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” upowszechnialiśmy w szkołach program realizowany przez Centrum Dydaktyczno-Terapeutyczne Wad Postawy. Efektem tych wspólnych działań jest uruchomienie przez Fundację w wielu szkołach gabinetów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postawy i prowadzenie w nich zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej nie tylko dla uczniów ale także dla ich rodziców.
 • Od kilkunastu już lat współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej za ekologię. W 2008 r. przystąpiliśmy jako partner do Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Promujemy i upowszechniamy różnorodne inicjatywy nauczycieli i ich szkół (autorskie programy, scenariusze lekcji, ciekawe pomysły edukacyjne) dotyczące edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju itp.
 • Przez kilka lat uczestniczyliśmy aktywnie wraz z Fundacją Nasza Ziemia w kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jako społeczny partner realizowanych przez Fundację projektów pn. „Ziemia na rozdrożu” i „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na Ziemi” m.in. koordynowaliśmy w 10 województwach szkolenia dla ponad 2200 uczestników tych projektów.
 • Od 6 lat współpracujemy ze Słowińskim Parkiem Narodowym i włączamy co roku różne aspekty edukacji ekologicznej do programów letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych. Uczestnicy wszystkich turnusów organizowanych nad Bałtykiem pod kierunkiem edukatorów Słowińskiego Parku Narodowego zwiedzają muzea przyrodnicze, wydmy ruchome, najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczo-klimatycznym, a także oglądają prezentacje multimedialne i uczestniczą w ścieżkach edukacyjnych. Sprawdzianem zdobytej wiedzy o ochronie środowiska, unikalnych roślinach, zwierzętach, parkach narodowych są organizowane przez kadrę turnusów olimpiady, konkursy plastyczne, quizy itp., a laureaci otrzymują zawsze ciekawe nagrody rzeczowe ufundowane ze środków naszego Stowarzyszenia.

Ruchome_wydmy

 • Od 10 lat współpracujemy z dużymi efektami z firmą Astra. Organizowane były wspólnie z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole warsztaty plastyczne dla nauczycieli w różnych regionach kraju, a także warsztaty dla uczestników corocznych plenerów plastycznych. Efektem współdziałania jest również wspólnie opracowany i umieszczony na stronie internetowej Astry Poradnik dla rodziców pt. „Astra rozwija talent”.
 • Od kilkunastu lat ściśle współpracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Jednym ze znaczących efektów dla zwiększania ich uczestnictwa w kulturze jest zapewnianie co roku bezpłatnego udziału kilkuset uczniów z różnych regionów kraju w spektaklach z okazji Dnia Dziecka w Teatrze Wielkim i z okazji „Mikołaja” w koncertach muzycznych w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Tylko w ostatnich 5-ciu latach skorzystało z tej szansy ponad 4500 uczniów z terenu całej Polski.
 • Efektem partnerskiej współpracy zFirmą HP Polska i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu z okazji 20-lecia obecności tej firmy na rynku polskim jest ufundowanie zestawów komputerowych wraz z pakietami programów do nauki przedmiotów ścisłych, języka angielskiego i testami egzaminacyjnymi dla 20 szkół, które zaprezentowały najciekawsze pomysły wykorzystania nowych technologii informatycznych dla wszechstronnego rozwoju uczniów.
 1. Od wielu lat wspieramy i współuczestniczymy wraz z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, szkołami klubowymi, Prezydentami miast, wójtami, różnymi organizacjami pozarządowymi w organizowaniu sesji, konferencji, konkursów połączonych z warsztatami dla nauczycieli i uczniów. Są to np.:

Mistrzostwa Polski Gimnazjów (a od 2013 r. wszystkich szkół) w Scrabble organizowane od 13 lat wspólnie z Polska Federacją Scrabble, Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, które co roku jest także gospodarzem tych Mistrzostw, a Patronem – Prezydent m. Kutno. KSPS jest także co roku fundatorem pucharów i nagród dla uczniów i nauczycieli.

 

Scrabble_2014

Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu ze Zrozumieniem, które odbywają się co roku w naszej szkole klubowej – SP Nr 182 w Łodzi. Uczestniczą w tych mistrzostwach uczniowie SP z terenu Łodzi i okolicznych województw. W 2015 r. były to już 12-te mistrzostwa. KSPS jest także fundatorem nagród książkowych i płyt dla laureatów i uczestników Mistrzostw.

 

Mistrzostwa2015-145

międzywojewódzkie konkursy szkół gastronomicznych organizowane co roku w Krakowie. Od 2010 r. mają już one zasięg międzynarodowy i odbywają się w naszej szkole klubowej – Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie.

centralne Finały Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. W 2011 r. gospodarzem XL edycji tego niezwykle ważnego turnieju dla uczniów szkół budowlanych w Polsce była nasza szkoła klubowa – Zespół Edukacyjny BLOK w Toruniu.

Sesja dla nauczycieli języków obcych w gimnazjach (z terenu 3-ch województw) nt. „Jak poprawić skuteczność nauczania języków obcych, by miarą egzaminu gimnazjalnego był sukces ?”, „Rodzice-nauczyciele-uczniowie – wspólne cele” zorganizowana razem z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w szkole klubowej – Gimnazjum w Cierpicach. KSPS przekazał wszystkim uczestnikom tej znakomitej Sesji książki, filmy i płyty CD-tłumacze komputerowe języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Ciekawe wykłady i prezentacje na te tematy przygotowali edukatorzy Ośrodków Metodycznych i Kuratorium Oświaty w Toruniu.

Obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowane dla wszystkich szkół, których patronką jest wielka uczona, w szkole klubowej – Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Wyszkowie. Uroczyste zakończenie obchodów połączone było z bardzo interesującą konferencją naukową i koncertem w wykonaniu wielu artystów z Warszawy.

Podane wyżej konkretne przykłady naszej działalności są tylko częścią tego, co wspólnym wysiłkiem udało się zrobić dla polskiej szkoły, dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, dla budowania wespół z nimi społeczeństwa obywatelskiego, dla wyrównywania szans edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia i stałego zwiększania oferty edukacyjnej i życiowej dla uczniów.

 1. Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole wraz ze szkołami klubowymi i z miejscowymi władzami samorządowymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi realizują co roku dziesiątki ciekawych programów, projektów unijnych, różnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz oświaty, zdrowia, kultury, integracji, sportu i innych dziedzin. Z uznaniem trzeba także podkreślić, że każde Stowarzyszenie mimo trudnych uwarunkowań realizuje w swoich regionach wiele bardzo ważnych dla oświaty zadań, których efektem jest podnoszenie jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, uspołecznianie szkoły , udzielanie pomocy w dobrym przygotowaniu polskiej młodzieży do partnerskiego funkcjonowania w UE. Staraliśmy się, na miarę naszych możliwości wspierać te i inne działania oraz upowszechniać ich dorobek. Każde Regionalne Stowarzyszenie jest co roku organizatorem wielu ciekawych imprez edukacyjnych, różnych uroczystości i spotkań okolicznościowych. W wielu z nich uczestniczyliśmy jako partner lub współorganizator.

 

P4240562

 

IMG_6142

Przynależność szkoły do Klubu jest dobrowolna, poprzedzona wnikliwą samooceną. Szkoła nie opłaca żadnych składek członkowskich. Dzięki członkostwu w Klubie szkoły mogą uczestniczyć we wszystkich programach i projektach unijnych i przedsięwzięciach realizowanych przez Krajowe i Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Mają także szerokie możliwości wymiany doświadczeń i form pracy na forum krajowych i regionalnych sesji pedagogicznych oraz warsztatów organizowanych przez KSPS, a także dzięki współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami uczestniczą w realizacji różnych międzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych ciekawych programach edukacyjnych. Szkoły działające w Klubie zajmują najwyższe lokaty w regionalnych i krajowych rankingach szkół.

Klub Przodujących Szkół – to ogromny potencjał intelektualny. Setki autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych, różnych innowacyjnych metod i form nowoczesnego kształcenia, wychowania, kształtowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń-rodzice.

Razem z Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole podejmujemy co roku różnorodne działania mające na celu: podnoszenie jakości kształcenia; zwiększanie oferty edukacyjnej dla uczniów; umacnianie więzi programowej szkół klubowych; organizowanie wspólnych sesji tematycznych (przedmiotowych) połączonych z warsztatami; wyjazdy studyjne nauczycieli i uczniów; upowszechnianie najciekawszych programów, scenariuszy lekcji, pomysłów edukacyjnych i wychowawczych sprawdzonych w praktyce. Wspieramy także wspólne starania szkół o pozyskanie środków unijnych i krajowych na realizację projektów edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych, kulturalnych, sportowych, krajoznwaczo-turystycznych oraz innych programów, których beneficjentami są nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne. Zakres naszej pomocy dla szkół klubowych jest niestety ciągle limitowany wielkością pozyskanych na ten cel środków, co powoduje, że ten ich ogromny dorobek i potencjał intelektualny nie jest w pełni wykorzystywany dla szybszego wdrażania innowacyjnych form kształcenia w innych szkołach.