HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ

Inicjatywa godna upowszechnienia

Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS

 

Szkolna kampania „HAŁAS TO NASZ WRÓG – DBAJMY O CISZĘ”

 

Wawrz1

 

W dniach 3 lutego 2016r. – 4 marca 2016r. w Szkole Podstawowej odbyła się kampania mająca na celu uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, wskazanie sposobów zapobiegania skutkom hałasu, upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowań i potrzeb człowieka. Uczestnikami kampanii byli uczniowie klas 1-6, nauczyciele, rodzice, szkolna pielęgniarka. Partnerem przedsięwzięcia była Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie a gościem honorowym: prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk.

 

Kampanię rozpoczęliśmy prelekcją dla rodziców podczas spotkania z rodzicami w szkole, w wykonaniu wychowawców klas na temat szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka. Na zajęciach lekcyjnych nauczyciele wraz z uczniami realizowali tematy dotyczące negatywnego wpływu hałasu na nasze zdrowie, wykorzystując materiały typu: prezentacja „Hałas – niewidzialny wróg”, opracowanie pt. „Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem”, film – wykład na temat szkodliwości hałasu profesora Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, publikacja pt. „Cisza w teorii i praktyce” – redakcja naukowa Teresa Olearczyk. W ramach praktycznej działalności uczniów przygotowano w klasach gazetki tematyczne oraz dekoracje drzwi sal lekcyjnych emblematem reklamującymi ciszę, powołano „strażników ciszy” w klasach 1-6 promujących spędzanie przerw bez hałasu i strzegących wzorowego zachowania swoich koleżanek i kolegów ze swojej klasy. Samorząd Uczniowski opracował i umieścił na korytarzach szkolnych zasady funkcjonowania uczniów podczas przerw pt. „cicha i bezpieczna przerwa”, opracował prośbę do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum
o współudział w naszej kampanii. Została utworzona „szkolna strefa ciszy” /miejsce,  w którym jest cicho i można w spokoju spędzić czas przerwy słuchając cichej muzyki, rozmawiając szeptem, rysując przy stole na papierowych obrusach woskowymi kredkami, przeglądając czasopisma, robiąc cichutko zakupy w sklepiku…. Opracowano zasady funkcjonowania w strefie ciszy a także uczniowie wykonali i umieścili na korytarzu plakat pt. „szkolny przyjaciel ciszy to ja” – cała społeczność szkolna złożyła deklarację dbania  o ciszę własnym podpisem. Samorząd Uczniowski opracował w porozumieniu z wychowawcami klas sposoby „oswojenia ciszy” i zaprezentował je na zakończenie kampanii. W czasie kampanii wicedyrektor GCE i przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowawców naszej szkoły wzięły udział w konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych „Cisza w przestrzeni szkoły”. W szkole odbyło się zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej z udziałem gościa honorowego prof. nadzw. dr hab. Teresy Olearczyk oraz zaproszonych gości. Tematami spotkania były: „Cisza we współczesnym środowisku szkolnym – psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania skutecznego wychowania” oraz analiza kampanii szkolnej „Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę”.

 

Działaniami ewaluacyjnymi były konkursy dla uczniów: konkurs plastyczny dla klas 1-3 dla chłopców „Portret Stworka Hałasorka”, dla dziewcząt „Portret Księżniczki Ciszy” i konkurs dla klas 4-6: hasło lub wierszyk reklamujące ciszę i negujące hałas z uwzględnieniem ciekawej oprawy plastycznej a także pomiar hałasu w naszej szkole w dniu podsumowania kampanii. Pomiaru dokonały przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie Pani Grażyna Natkaniec i Pani Mariola Koziarz. Podczas przerwy urządzenie do pomiaru hałasu zarejestrowało 75 dB a więc wynik zadawalający.
W dniu 4 marca odbyło się zakończenie kampanii szkolnej podczas Dnia Profilaktyki Szkolnej, który nazwaliśmy „Dniem Ciszy”. W tym dniu uczestniczyły Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, które przedstawiły prezentację multimedialną oraz uczestniczyły w rozstrzygnięciu konkursów i wręczaniu nagród. Uczniowie uczestniczyli w profilaktycznych przedstawieniach w wykonaniu teatru „KURTYNA” z Krakowa. „Z miłości do serduszka” to spektakl, który obejrzeli uczniowie klas I – III. „Nie jesteś sam” – ten spektakl obejrzeli uczniowie klas IV – VI. Uczniowie zaprezentowali efekty pracy nad sposobami „oswajania ciszy” i złożyli deklarację udziału w Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), ang. Noise Awareness Day) – święto ustanowionego przez Ligę Niedosłyszących (League for the Hard of Hearing) w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększania świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska. W 2016 roku Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem wypada 25 kwietnia.

 

wawrz2

Zmieniająca się rzeczywistość wychowawcza, wszechobecny hałas, skłonił naukowców do badań na temat możliwości włączenia ciszy w proces dydaktyczno – wychowawczy. Przy czym ciszę należy rozumieć nie tylko jako „bycie cicho”. Należy poszukiwać możliwości obniżania poziomu nadpobudliwych, a nawet agresywnych zachowań włączając ciszę jako zasadę pedagogiczną i wartość w procesie wychowania. Nasza szkoła wzięła udział w działaniach badawczych w celu opracowania publikacji przez pracowników Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Kampania pt. „Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę” to kolejne bardo ważne przedsięwzięcie w ramach działań „Szkoły Promującej Zdrowie” i szkoły należącej do „Klubu Przodujących Szkół”. Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki wyraża serdeczne podziękowania i wdzięczność Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia zamierzonych celów kampanii i wzmocnienia działań profilaktyki szkolnej.

 

wawrz3