Wspaniała Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu przyjęta do Klubu Przodujących Szkół w dniu 6 listopada 2015 r.

3

IMG5643

 

Było to wielkie wydarzenie nie tylko w życiu społeczności szkolnej SP Nr 5, ale także całego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Bolesławcu, w ramach którego działa ta wspaniała szkoła pod Dyrekcją Katarzyny Reguły.

 

Jest to pierwsza szkoła w mieście i powiecie Bolesławiec, która otrzymała Akt przyjęcia do tego elitarnego Klubu. Brawo !!!

Wydarzenie to wywołało duże zainteresowanie także miejscowych władz samorządowych i oświatowych oraz dyrektorów wielu szkół funkcjonujących w Bolesławcu.

Potwierdzeniem tego była m.in. obecność na tej uroczystości: Wiceprezydenta m. Bolesławiec-Pana Kornela Filipowicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta-Pana Eugeniusza Kowalskiego i radnego-Pana Piotra Klasy. Uczestniczyło również liczne grono pedagogów, uczniów i rodziców. Było też wiele wzruszeń, gratulacji, podziękowań i serdecznych życzeń.

IMG5714

Wręczenia Aktu przyjęcia SP Nr 5 w Bolesławcu do Klubu Przodujących Szkół dokonała Przewodnicząca KSPS-Zofia Grzebisz-Nowicka wraz z kolegą Waldemarem Motyką –Sekretarzem Jeleniogórskiego Stow. Pomocy Szkole, członkiem Rady Klubu Przodujących Szkół. Akt przyjęły Dyrektorka MZS Nr 1 Pani Katarzyna Reguła, Przewodnicząca Rady Rodziców-Pani Elżbieta Dec i Z-ca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – N. Policht. Uczestnicy uroczystości swoją radość i dumę z tego powodu wyrazili w długo trwających burzliwych oklaskach.

Pan Prezydent Kornel Filipowicz w bardzo interesującym przemówieniu pogratulował przyjętej do Klubu szkole i serdecznie życzył dalszych sukcesów. Podkreślił też najważniejsze jej osiągnięcia edukacyjno-wychowawcze i zasługi dla miasta Bolesławiec.

 

IMG5738

Serdeczne gratulacje i podziękowania za całokształt wspaniałej działalności edukacyjno-wychowawczej i na rzecz środowiska lokalnego przyjętej do Klubu społeczności szkolnej SP Nr 5 w Bolesławcu złożyła także Przewodnicząca KSPS-Zofia Grzebisz-Nowicka. Podkreśliła kilka najważniejszych osiągnięć tej szkoły w nowoczesnym kształceniu i dobrym wychowaniu swoich uczniów, w tworzeniu warunków do wszechstronnego ich rozwoju, stałego poszerzania im oferty edukacyjnej, kształtowania właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

4

Przewodnicząca wyraziła także radość i wdzięczność dla organizatorów i uczestników Konferencji nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, która odbyła się w tej szkole w godz. przedpołudniowych. Podkreśliła jej znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju uczniów. Poinformowała również o kilku z 12 ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych co roku przez KSPS wspólnie z Regionalnymi Stow. Pomocy Szkole i szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkół. Wyraziła nadzieję, że zostaną one wzmocnione i rozwinięte przez potencjał intelektualny i różnorodne umiejętności przyjętej do Klubu społeczności szkolnej SP Nr 5 w Bolesławcu. Do gorących życzeń osiągania dalszych sukcesów i stawiania czoła nowym wyzwaniom edukacyjnym dołączyła upominki książkowe dla Kierownictwa SP Nr 5 i Gimnazjum, Przewodniczących Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz Gości tej pięknej uroczystości. Bibliotece szkolnej przekazała od KSPS paczkę książek i materiałów edukacyjnych. Podziękowała serdecznie także utalentowanym uczniom, którzy przygotowali pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli prezentację multimedialną dorobku swojej szkoły i oprawę artystyczną całej uroczystości.

Sekretarz Jeleniogórskiego Stow. Pomocy Szkole –Waldemar Motyka przekazał na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Reguły dyplomy dla Dyrekcji szkoły i zasłużonych nauczycielek Jolanty Wierzbickiej i Agnieszki Bednarskiej.

 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że mamy tak wspaniała szkołę z pięknego miasta Bolesławiec w Klubie. Brawo !!!

 

IMG5790