Wspólna uroczystość

Wspólna uroczystość 3-ch Jubileuszy

30-lecia uruchomienia Społecznego Ruchu Pomocy Szkole

25-lecia działalności Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole

10-lecia przynależności Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie

do Klubu Przodujących Szkół KSPS


Obchody tych trzech niezwykłych Jubileuszy podsumowano w dn. 10 grudnia 2014 r. w Wyszkowskim Domu Kultury „Hutnik” na pięknej, podniosłej i wzruszającej uroczystości zorganizowanej wspólnie przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Wyszkowie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

Połączono ją także z podsumowaniem wspólnie zrealizowanej XXIV edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” i wręczeniem stypendiów 33 uczniom szkół funkcjonujących w Regionie Kurpiowskim.

 

IMG_5684-1

 

 

Wspólna uroczystość 3-ch Jubileuszy

30-lecia uruchomienia Społecznego Ruchu Pomocy Szkole

25-lecia działalności Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole

10-lecia przynależności Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie

do Klubu Przodujących Szkół KSPS


Obchody tych trzech niezwykłych Jubileuszy podsumowano w dn. 10 grudnia 2014 r. w Wyszkowskim Domu Kultury „Hutnik” na pięknej, podniosłej i wzruszającej uroczystości zorganizowanej wspólnie przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Wyszkowie, Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce i Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.


Połączono ją także z podsumowaniem wspólnie zrealizowanej XXIV edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie” i wręczeniem stypendiów 33 uczniom szkół funkcjonujących w Regionie Kurpiowskim.


IMG_5684-1

 

Na tę uroczystość o szczególnym wymiarze przygotowano bogaty program zarówno merytoryczny, jak również artystyczny. O doniosłości tego wydarzenia świadczy także liczny udział władz samorządowych, oświatowych, Kierownictw Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole, licznych delegacji nauczycieli i uczniów na czele z dyrektorami szkół klubowych i przewodniczącymi Kół Pomocy Szkole, Kierownictwa ZP, dużej grupy działaczy oświatowych, uczniów różnych typów szkół, a także przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, instytucji i firm.

 

IMG_5689

 

IMG_5739

 

Wspaniały dorobek 10-lecia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Klubie Przodujących Szkół i Gimnazjum Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół przedstawił w interesujący sposób jego znakomity Dyrektor P. Zbigniew Szczerba (Prezentacja multimedialna na stronie szkoły).

 

Następnie w równie interesujący sposób zaprezentowała dorobek 30-lecia Ruchu Pomocy Szkole i 25-lecia Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce jego wspaniała Przewodnicząca –Marianna Woźniak. Podkreśliła, że na szczególną uwagę zasługują takie dokonania jak :

 

  • wprowadzenie 12 szkół różnych typów do Klubu Przodujących Szkół KSPS, umacnianie i rozwijanie ich pozycji w środowisku oświatowym i lokalnym
  • wspieranie młodych talentów, m.in. poprzez wręczenie 756 uczniom zapomogo-stypendiów; nagradzanie laureatów różnych konkursów krasomówczych pt. „Pierwszy krok w poezję”; malarskich i fotograficznych pt. „Nasza mała ojczyzna” oraz konkursów gastronomicznych
  • przyznawanie nauczycielom (do roku 2003) indywidualnych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • organizowanie warsztatów , wyjazdów integracyjnych dla nauczycieli szkół klubowych i innych szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem
  • zacieśnianie więzi i współpracy szkół klubowych Kurpiowszczyzny ze szkołami klubowymi innych regionów kraju oraz szkołami z Wilna, Lwowa, Druskiennik
  • przekazywanie społecznościom szkolnym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, książek na nagrody dla uczniów i doposażenie bibliotek szkolnych
  • współdziałanie w realizacji wspólnych celów statutowych z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole oraz innymi organizacjami pozarządowymi, w tym Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.


Pani Marianna Woźniak podziękowała serdecznie wszystkim szkołom klubowym, działaczom oświatowym, władzom samorządowym Krajowemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, Polskiemu Bractwu Kawalerów Gutenberga, sponsorom za życzliwość i pomoc w wypracowaniu tak pokaźnego dorobku 25-lecia Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Życzyła również wszystkim jak najwięcej satysfakcji ze wspólnych dokonań dla dobra oświaty w następnych latach.

 

IMG_5703-1

 

Pan Grzegorz Oracz-Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce i Pani Irena Arciechowska – Sekretarz tegoż Stowarzyszenia przedstawili listę 33 uczniów różnych typów szkół, którym przyznano, a następnie wręczono stypendia. Wśród fundatorów było także KSPS, które ufundowało stypendium dla Krzysztofa Sulęckiego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół w Wyszkowie.

 

IMG_5713-1

 

IMG_5733-1

 

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka powiedziała z radością i satysfakcją, że długa jest lista przedsięwzięć i konkretnych dokonań dla dobra polskiej szkoły, zarówno Krajowego, jak również każdego Regionalnego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Wyraziła w serdecznych słowach gratulacje, uznanie i podziękowanie dla wszystkich, których wspólny wysiłek złożył się na ten wręcz imponujący dorobek 30-lecia i 25-lecia naszej efektywnej działalności. Podkreśliła także, że mimo wielu trudności, głównie braku środków finansowych, przez 30 lat wysiłkiem społecznym inicjujemy, organizujemy i realizujemy bardzo szeroką działalność programową. Ciągle ją wzbogacamy o nowe inicjatywy, aby społeczność szkolna mogła łatwiej sprostać wyzwaniom XXI wieku. Nie pozwoliliśmy nie tylko zniszczyć czy zaniechać szlachetnych idei sprzed 30 lat, ale wręcz odwrotnie pielęgnujemy i wzbogacamy je o nowe formy i metody realizacyjne.

 

Jedną z nich jest powołany do życia z inicjatywy prof. Mikołaja Kozakiewicza 30 lat temu Klub Przodujących Szkół zrzeszający dziś 225 szkół najlepszych w Polsce i posiadający ogromny potencjał intelektualny. Są to także m.in. działania mające na celu :

 

unowocześnianie i uspołecznianie polskiej szkoły, innowacyjne kształcenie i obywatelskie wychowanie, wyrównywanie i poszerzanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

Przewodnicząca KSPS z całą mocą podkreśliła, że razem udowodniliśmy wielokrotnie, że Krajowe i Regionalne Stowarzyszenia Pomocy Szkole są najwierniejszymi Przyjaciółmi polskiej szkoły. Zostało to przyjęte burzliwymi oklaskami przez wszystkich ponad 250 uczestników tej wspaniałej Jubileuszowej uroczystości. Na poparcie tej tezy przedstawiła 12 cyklicznie realizowanych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych co roku do nauczycieli, uczniów i rodziców oraz kilkanaście konkretnych efektów osiągniętych w wyniku ich realizacji. Znajdują się one w wykazie wybranych 30 (spośród kilkuset) przedsięwzięć pt. „25 lat efektywnej działalności KSPS dla dobra polskiej szkoły”.


Dodała przy tym , że nie zrobilibyśmy tak dużo dobrego dla polskiej oświaty, kultury, zdrowia, ekologii, integracji, a przede wszystkim dla społeczności szkolnych różnych typów szkół bez wsparcia i życzliwości powiększającego się z roku na rok Grona Przyjaciół polskiej szkoły, Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole.

 

Skierowała do wszystkich władz państwowych i samorządowych, Przyjaciół, sponsorów, organów samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych współpracujących z Krajowym i Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole obecnych na Uroczystości Jubileuszowej i nie obecnych, gorące podziękowania i słowa najwyższego uznania za życzliwość, wsparcie i inspirację. Wyraziła też nadzieję na efektywną, partnerską i przyjacielską współpracę w następnych latach dla dobra polskiej szkoły.

 

IMG_5734-1

Przewodnicząca KSPS w dowód uznania za dotychczasową wspaniałą działalność edukacyjno-wychowawczą na rzecz środowiska lokalnego, a także twórczy wkład w realizację programowej działalności KSPS wręczyła pakiety edukacyjne, książki i dyplomy Dyrekcji Zespołu Szkół w Wyszkowie – Panu Dyr. Zbigniewowi Szczerbie i Pani Barbarze Jagielskiej – Wicedyrektorce oraz Paniom Katarzynie Sakowicz i Monice Kryszkiewicz – autorkom niezwykle ciekawych prac konkursowych nt. „Jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią i kształtować proekologiczne postawy”. W imieniu władz statutowych KSPS nagrodziła też upominkami książkowymi i dyplomami Kierownictwo Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce – Mariannę Woźniak, Grzegorza Oracza i Irenę Arciechowską oraz Kierownictwa pozostałych Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole.

 

Złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku. Życzyła, aby te najpiękniejsze ze Świąt, Święta miłości i radości upłynęły w rodzinnym, ciepłym nastroju, a ich magiczna atmosfera umocniła nadzieję, że Nowy Rok będzie dla nas wszystkich obfitował w dobre zdrowie, radość i szczęście oraz satysfakcję z osobistych i zespołowych dokonań. Niech się spełnią wszystkie Państwa marzenia – powiedziała Zofia Grzebisz-Nowicka.

IMG_5775-1

 

Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Wyszkowie i innych szkół klubowych oraz działacze Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce wręczyli bardzo licznej grupie gości, członkom władz statutowych KSPS i Regionalnych Stowarzyszeń, dyrektorom szkół klubowych świąteczne upominki wykonane na warsztatach w ramach podsumowanej w tym roku 24 edycji programu edukacyjno-wychowawczego z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Boże Narodzenie”.

 

IMG_5795

 

IMG_5799-1

 

Oprawę artystyczną tej uroczystości zapewniły zespoły taneczne, muzyczne, teatralne i chór Zespołu Szkół w Wyszkowie. Był to na bardzo wysokim poziomie artystycznym i wzruszający pokaz talentów uczniów tej szkoły.

 

W podziękowaniu za ten wspaniały występ Kol. Janusz Syrokomski, członek władz statutowych KSPS, były Przewodniczący Rady Klubu Przodujących Szkół wręczył młodym artystom kosz cukierków, a dla ich biblioteki szkolnej – paczkę książek. Nawiązał także do uroczystego wręczenia, przed 10 laty, Aktu przyjęcia SP Nr 5 do Klubu Przodujących Szkół. Społeczność szkolna także dziś potwierdziła, że decyzja była słuszna ! Brawo !!!

 

IMG_5767-1

 

IMG_5798-1

 

Była to wspaniała uroczystość !

 

Dostarczyła jej uczestnikom wiele radości, wzruszeń, ale także satysfakcji z dotychczasowych dokonań i motywacji do stawiania czoła nowym wyzwaniom edukacyjnym, wychowawczym.