Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”

  1. Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ksps.pl. oraz jest dostępny w siedzibie organizatora:
   00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140, kl.VI
  2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 

I kategoria: 7-12 lat
II kategoria: 13-16 lat

 

 1. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A-3.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.
 3. Do wykonania pracy można wybrać dowolne kwiaty.
 4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 12.12.2011 roku. Prace należy wysłać na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140
 5. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów.
 6. Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana:
 7. tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 9. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
 10. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna po 3 nagrody rzeczowe i po 3 wyróżnienia. Laureaci zostaną zaproszeni na warsztaty florystyczne w dniu 18 stycznia 2012 r., gdzie pod opieką florystów wykonają zaprojektowane bukiety. O szczegółach Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów Konkursu.
 11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.ksps.pl.
 12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali Laureatów w dniu 18 stycznia 2012 r. w Warszawie. O terminie uroczystości laureaci zostaną poinformowani listownie.
 13. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronie internetowej KSPS. Należy dołączyć pisemną zgodę Rodziców w formie oświadczenia na możliwość wykorzystania prac w działalności Stowarzyszenia.
 14. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu