Protokół z obrad Komisji Konkursowej ds. oceny wierszy przysłanych na V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

ogłoszonego przez KSPS 19 września 2018 r. 

Komisja Konkursowa w składzie :

  1. Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
  2. Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego
  3. Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka
  4. Barbara Pisowadzka – animator kultury, członek władz statutowych KSPS
  5. Janusz Nowicki – nauczyciel, wydawca

dokonała w dniach 17 grudnia 2018 oraz 4 stycznia 2019 wnikliwej oceny 62 nadesłanych na konkurs wierszy. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza o Babci i Dziadku  dowolnego pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym. Celem zaś konkursu, podobnie jak poprzednich 4-ch edycji, było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci. Niezwykle także ważnym celem tego konkursu jest promowanie i rozwijanie młodych talentów, rozwijanie wyobraźni twórczej, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym) oraz popularyzacja twórczości literackiej. Są to jak widać cele bardzo ambitne. Niełatwo było uczestnikom tego konkursu sprostać tym wymaganiom. Wyrażanie słowami uczuć i emocji jest zawsze trudne. Nasi uczestnicy Konkursu podjęli ten trud na miarę swoich umiejętności, chociaż słownictwo i użyte metafory w niektórych wierszach wzbudzają wątpliwości, czy ich autorzy nie korzystali z pomocy rodziców.

Najważniejsze jednak jest to, że utwory nadesłane na Konkurs spełniają zarówno cele, jak też stanowią niezwykle cenny materiał dla lepszego poznania młodych ludzi, ich tęsknot, uczuć i wrażliwości. Chwile przeżyte z Dziadkami żyją w pamięci wnucząt. Dziadkowie uosabiają odwieczne wartości rodzinne, są ze sobą wiele lat i bardzo się kochają. Dla wnuków mają zawsze czas, służą radą i pomocą. Wnuki mają świadomość zmian jakie zaszły w świecie, ale często staroświeccy, z dzisiejszego punktu widzenia, Dziadkowie są właśnie ciekawym i cennym łącznikiem między czasem minionym a obecnym.

Z lektury prac konkursowych wynika, że miłość wnucząt do Dziadków jest silnie zakorzeniona w młodym pokoleniu. Wierzymy, że ten Konkurs umacnia to pozytywne zjawisko.

Jury wyraża uznanie i podziękowanie dla utalentowanych nauczycieli prowadzących.

Gratulujemy Laureatom, a wyrazy podziękowania i zachęty do działań twórczych przekazujemy wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu.


I Komisja po burzliwej, pełnej emocji dyskusji dotyczącej oceny poszczególnych wierszy postanowiła w kategorii uczniów szkół podstawowych wydzielić do odrębnej oceny 12 wierszy napisanych przez dzieci w wieku od 8 do 10 lat i przyznać w tej grupie wiekowej 

4 równorzędne nagrody specjalne za wspaniałe wyrazy dziecięcej miłości i przywiązania do Babci i Dziadka.


Nagrody specjalne otrzymują :

1. Aleksandra Szczepaniak (9 lat) – wiersz pt. „Królowa Babcia”, uczennica PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Edyta Surmańska

2. Maja Zając (10 lat) – wiersz pt. „Najlepsi przyjaciele”, uczennica PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim; nauczyciel prowadzący – Beata Gajewska

3. Marianna Rząsa (8 lat) – wiersz pt. „List do Babci i Dziadka” uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu; nauczyciel prowadzący – Joanna Pawłowska

4. Martyna Nowak (9 lat) – wiersz pt. „Bezcenne chwile z Babcią i Dziadkiem” uczennica SP Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie; nauczyciel prowadzący – Justyna Dymarczyk


II W kategorii uczniów szkół podstawowych w grupie wiekowej 11-14 lat Komisja postanowiła przyznać jedną nagrodę pierwszą, dwie równorzędne drugie nagrody i trzy równorzędne trzecie nagrody oraz cztery wyróżnienia. 

Pierwszą nagrodę otrzymuje :
Wiktoria Gawlak (14 lat) – wiersz pt.„Wdzięczność” – uczennica SP im. Wł. St. Reymonta w Uboczu, nauczyciel prowadzący – Janina Hryniewiecka

Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują :

1. Bartosz Wyszyński (klasa V) – wiersz pt.„List do dziadków” – uczeń SP im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, nauczyciel prowadzący – Joanna Kozon

2. Jakub Grzelak (11 lat) – wiersz pt.„Babcia i Dziadek” – uczeń PSP Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź

Trzy równorzędne trzecie nagrody otrzymują :

1. Olga Woźniak (13 lat) – wiersz pt.„Dziadkowie moi mili” – uczennica SP w Przegini, nauczyciel prowadzący  – Magdalena Stefańska-Całus

2. Anna Łykowska (14 lat) – wiersz pt.„Pogodzeni z życiem” – uczennica SP Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kutnie, nauczyciel prowadzący  – Teresa Romanowska

3. Mateusz Rymkiewicz (12 lat) – wiersz pt.„Sen” – uczeń SP Nr 31 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący  – Ewa Osowska


Wyróżnienia otrzymują :

1. Magdalena Janik (12 lat) – wiersz pt.„Najważniejsi” – uczennica SP Nr 53 w Częstochowie, nauczyciel prowadzący – Mirosława Wtorkowska

2. Amelia Kurek (11 lat) – wiersz pt.„Wyjątkowi” – uczennica Zespołu Oświatowego w Kotuniu, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Ochnio

3. Julia Szpak (11 lat) – wiersz pt.„Babcie i Dziadkowie” – uczennica PSP Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, nauczyciel prowadzący – Dorota Gwóźdź

4. Natan Kogut (12 lat) – wiersz pt. „Podziękowania” – uczeń PSP Nr 21 w Wałbrzychu; nauczyciel prowadzący – Agnieszka Filusz


III W kategorii uczniów w grupie wiekowej 15-17 lat (wygaszana III klasa gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe) Komisja postanowiła przyznać jedną pierwszą nagrodę, dwie równorzędne drugie nagrody, jedną trzecią nagrodę oraz trzy wyróżnienia. 


Pierwszą nagrodę otrzymuje :

Zbigniew Blania (15 lat) – wiersz pt.„O cnotliwościach Dziadków” – uczeń Gimnazjum Nr 37 w Łodzi, nauczyciel prowadzący – Joanna Karpacz


Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują :

1. Alicja Niezabitowska (15 lat) – wiersz pt.„Noc i dzień” – uczennica PSP w Rusinowie, nauczyciel prowadzący – Grażyna Reguła

2. Liliana Czarnecka (17 lat) – wiersz pt.„Dziadkowie są niezastąpieni” – uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, nauczyciel prowadzący – Małgorzata Dobrańska 


Trzecią nagrodę otrzymuje : 

Julia Górecka (15 lat) – wiersz pt .„Wspomnienie miłości” – uczennica I LO w Jeleniej Górze, nauczyciel prowadzący – Joanna Skórecka


Wyróżnienia otrzymują:

1. Dominika Sztonyk (15 lat) – wiersz pt.„Ballada o Babci i Dziadku” – uczennica SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 w Toruniu, nauczyciel prowadzący – Hanna Sztuka

2. Zuzanna Kostrzewska (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP Nr 10 w Jeleniej Górze,

3. Nadia Rotnicka (15 lat) – wiersz pt. „O Babci i Dziadku” – uczennica SP Nr 2 w Tucholi, nauczyciel prowadzący – Monika Słomińska

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Lipowska